Từ điển trích dẫn

1. Lạy sát đầu xuống đất. ◇Tô Tuân 蘇洵: “Giai tái bái khể thủ viết “Nhiên”” 皆再拜稽首曰然 (Trương Ích Châu họa tượng kí 張益州畫像記) Đều lần nữa bái sát đầu thưa “Vâng”.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quỳ mọp, đầu sát đất.

Một số bài thơ có sử dụng

• Cố tích thần từ bi ký – 古跡神祠碑記 (Trương Hán Siêu)
• Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh ký – 大寶弎年壬戌科進士題名記 (Thân Nhân Trung)
• Hạ vũ – 賀雨 (Bạch Cư Dị)
• Nam hương tử – 南鄉子 (Thiệu Hưng thái học sinh)
• Sắc tứ Tú Phong tự bi – 敕賜秀峰寺碑 (Hồ Nguyên Trừng)
• Thất đức vũ – 七德舞 (Bạch Cư Dị)
• Thiên Hưng trấn phú – 天興鎮賦 (Nguyễn Bá Thông)
• Thiên thu giám phú – 千秋鑑賦 (Phạm Tông Mại)
• Thứ vận Khổng Nghị Phủ “Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ” kỳ 1 – 次韻孔毅甫久旱已而甚雨其一 (Tô Thức)
• Tứ tuyệt kỳ 1 – 四絕其一 (Phùng Tiểu Thanh)