Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị

Cập nhật ngày 11/09/2022 bởi mychi

Bài viết Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị”

Đánh giá về Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần bổ sung lực lượng cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị


Xem nhanh
Hướng dẫn phân biệt cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã, hội
Xem chi tiết tại đây: https://trangtinphapluat.com/blog/tai-lieu-thi/

06/04/2021 | 6751

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, thanh niên luôn là lực lượng đóng vai trò quan trọng. Thánh Gióng, Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Trần Quốc Toản, Trần Nhật Duật, Lê Lợi, Nguyễn Huệ,… đều đặn là những Anh hùng dân tộc có chí lớn, tài cao, lập công giúp nước khi đang ở tuổi thanh niên.

Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ không quá 15 năm (từ 1930-1945) dưới sự giác ngộ cách mạng của Bác Hồ, đã có hàng nghìn thanh niên trở thành cán bộ trung kiên của Đảng, như Lý Tự Trọng, Trần Phú, Châu Văn Liêm, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai… Đây chính là cơ sở lịch sử, truyền thống để khẳng định và cổ vũ thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động lãnh đạo đấu tranh phóng ra dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời vận hành cách mạng của mình, Người luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên và luôn dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt. Người nhận thức được tiềm năng to lớn của thanh niên trong cuộc đấu tranh cách mạng và sự phát triển xã hội. Người từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà…, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Với nhận thức đó, ngay từ khi bước vào con đường cách mạng đầy chông gai, chính Người đã thức tỉnh được lực lượng quan trọng này. Và những người thanh niên Việt Nam khi được Người giác ngộ, có lý tưởng cách mạng soi đường, họ đã hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh, sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, cùng với Đảng, với dân tộc làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám.

Quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên, ngày 14/01/1993, tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HNTW về công tác thanh niên trong thời kỳ đổi mới. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 25/7/2008, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết khẳng định: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết liệt sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”. “Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước”.

Ở Khối các cơ quan Trung ương, năm 2011, Đảng ủy Khối các bộ phận Trung ương ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 28/7/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với thanh niên Khối các cơ quan Trung ương”, trong đó cũng đề cao vai trò của thanh niên trong sự phát triển chung của các cơ quan trong Khối, đồng thời đề ra chính sách, phương hướng phát triển đội ngũ thanh niên, dành cho thanh niên những cơ hội để phát triển năng lực, sự sáng tạo và thực hiện sứ mệnh của mình.

Năm 2014, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Kết luận số 154-KL/ĐUK ngày 05/11/2014 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các bộ phận Trung ương.

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI (được Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017) đã xác định: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

Ảnh: Công chức trẻ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động nhân kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/51890-19/5/2020)

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương là đơn vị đoàn cũng như cấp tỉnh. Tính đến hết năm 2019, Đoàn Khối có 56 cơ sở đoàn trực thuộc (30 đơn vị đoàn cũng như cấp huyện, 21 đơn vị đoàn cơ sở, 05 chi đoàn cơ sở với 2.294 chi đoàn và 587 đoàn cấp cơ sở trực thuộc các đơn vị) với 90.511 đoàn viên (trong đó: 49.903 đoàn viên là sinh viên; 2.356 đoàn viên là cán bộ, giảng viên các trường Đại học, cao đẳng; 38.252 đoàn viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp).[1]

Đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương là những cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc, công tác tại các bộ phận trung ương đang ở độ tuổi đoàn và hiện đang tham gia sinh hoạt đoàn. Với đặc thù của Khối các bộ, ngành ở Trung ương là nơi tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành những đường lối, chính sách, chiến lược lớn trên tất cả các lĩnh vực từ công tác Đảng, đoàn thể Trung ương, đến chính quyền (gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp), nên so với các đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại các tổ chức Đoàn TNCS HCM khác, đoàn viên, thanh niên thuộc Khối các cơ quan Trung ương nhìn chung có mặt bằng trình độ văn hóa, trình độ lý luận và chuyên môn cao hơn.

Đội ngũ cán bộ, công chức Khối các cơ quan Trung ương đại đa số đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nhiều cán bộ trẻ được đào tạo chuyên môn cao, có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; một vài đã được đào tạo lý luận chính trị ở trình độ trung cấp, cao cấp; năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ trong Khối được cải thiện về mọi mặt, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các bộ phận Trung ương. Trong số hơn 9 vạn đoàn viên Khối các cơ quan Trung ương, có không ít cán bộ trẻ hiện được phân công giữ các cấp bậc cao về Đảng, chính quyền tại các bộ phận, đơn vị thuộc Khối, như vụ trưởng, cục trưởng, phó vụ trưởng, phó cục trưởng, thư ký, trợ lý cho Lãnh đạo cấp thứ, bộ trưởng…; thường xuyên cán bộ trẻ còn được bầu, phân công giữ chức danh bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ các tổ chức cơ sở đảng. Đây chính là lực lượng trực tiếp giúp việc cho lãnh đạo các bộ, ngành, thậm chí là lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Từ thực tiễn vận hành, trong thường xuyên năm qua, tổ chức Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã khẳng định vai trò và phát huy sứ mệnh của mình trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ Khối các bộ phận Trung ương đủ năng lực, phẩm chất tham gia vào các bộ phận lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể ở các cơ quan Trung ương.

Năm 2020, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu khắp cả nước lần thứ XIII của Đảng, với chủ đề “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tích cưc tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các bộ phận, đơn vị trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, dùng cán bộ đoàn, chuẩn bị nhân sự của đoàn, nhân sự cán bộ trẻ để giới thiệu nhân sự cho các cấp có thẩm quyền, cho tổ chức Đảng để ứng cử nhân sự cấp ủy. Để chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn, các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối đã chủ động, tích cực tham mưu với cấp ủy các cấp trong việc giới thiệu bí thư Đoàn tham gia cấp ủy đảng cùng cấp.[2]

Tự hào lịch sử 66 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn các cơ quan Trung ương với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong năm 2021, kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn Khối vững mạnh, có bản sắc riêng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Đảng uỷ Khối, Trung ương Đoàn, trở thành đơn vị tiêu biểu của phong trào công chức, viên chức trẻ, là nơi phát hiện, bồi dưỡng công chức, viên chức trẻ tiêu biểu của khắp cả nước; tạo nguồn cán bộ trẻ đủ tiềm lực, phẩm chất giới thiệu tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể ở các bộ phận Trung ương.

Để tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Khối trong việc giới thiệu nguồn cán bộ trẻ Khối các bộ phận Trung ương đủ tiềm lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể ở các bộ phận Trung ương, các cấp bộ đoàn trong Đoàn Khối các bộ phận Trung ương cần tập trung thực hiện:

Một là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ. Tổ chức Đoàn cần tập hợp, giáo dục thanh niên, khơi dậy và thúc đẩy trong mỗi bạn trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, kiên định niềm tin vào chế độ; động viên đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức trẻ tích cực, hăng say học tập, nâng cao trình độ, rèn đức, luyện tài kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cải thiện trách nhiệm, sức trẻ, sức sáng tạo, lòng nhiệt huyết, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ, cơ hội mà tổ chức giao cho; luôn “cháy” trong mình ngọn lửa của tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hai là, định hướng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn ngừa, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, tăng sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức vận hành, ứng dụng mạnh mẽ truyền thông số, công nghệ thông tin trong vận hành Đoàn; nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn gắn với nhu cầu của đoàn viên thanh niên và điều kiện thực tiễn nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên thanh niên các bộ phận Trung ương; khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thanh niên.

Bốn là, tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục phát huy tri thức, trí tuệ của đội ngũ trí thức trẻ của Khối các bộ phận Trung ương trong việc tham mưu, góp ý, đề xuất, phản biện để hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ hiện đại phục vụ đời sống nhân dân trên khắp mọi miền đất nước.

Năm là, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức – cán bộ và đạo đức; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Sáu là, tổ chức Đoàn các cấp cần tích cực, chủ động, thường xuyên tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định công tác thanh niên; tạo cơ chế, chính sách để thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ quan, đơn vị; chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để thanh niên phát triển toàn diện.

Bảy là, tổ chức Đoàn các cấp tích cực nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị ban hành các chính sách chi tiết để khuyến khích cán bộ, công chức trẻ tham gia phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế; phát hiện, tham mưu trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ đoàn có năng lực qua thực tiễn cơ sở; thường xuyên giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị những cán bộ, công chức trẻ, cán bộ đoàn tâm huyết, có đạo đức, gắn bó với quần chúng, có trí tuệ, năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân để bổ sung lực lượng cho Đảng và hệ thống chính trị, phục vụ bắt buộc xây dựng Đảng, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Tiếp nối truyền thống 90 năm vẻ vang, tự hào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương nguyện với sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, với lòng nhiệt huyết, dấn thân và khát vọng cống hiến, vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn” quyết phấn đấu, mang sức trẻ, sự nhiệt tình tham gia củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa./.

Th.S Nguyễn Thị Huệ,

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối,

Phó Trưởng ban Tổ chức kiểm tra Đoàn Khối


[1] Số liệu Báo cáo 127 – BC/ĐTNK-TCKT ngày 04/5/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ban hành kèm theo theo quyết liệt 289 ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

[2] Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối có 153 đồng chí Bí thư đoàn tham gia cấp ủy cùng cấp; Đại hội đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối có 17 đồng chí cán bộ đoàn tham gia cấp ủy đảng cùng cấp.

Đáng quan tâm

Đảng ủy Khối các bộ phận Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên4 ngày trước

tổng giá trị của bản tuyên ngôn độc lập đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

tổng giá trị của bản tuyên ngôn độc lập đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay8 ngày trước

Công bố quyết liệt công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

Công bố quyết định công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương10 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/202211 ngày trước

✅ Mọi người cũng xem : chế độ air dry của máy giặt là gì

Các bài viết khác

Công bố quyết liệt công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

✅ Mọi người cũng xem : quần áo hàng new là hàng gì

Công bố quyết liệt công nhận Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương10 ngày trước

Đại hội chi bộ cơ quan Đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

✅ Mọi người cũng xem : kinh doanh dịch vụ kế toán là gì

Đại hội chi bộ cơ quan Đoàn Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp15 ngày trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La

✅ Mọi người cũng xem : mật độ điện dài là gì

Tuổi trẻ Khối các bộ phận Trung ương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại tỉnh Sơn La1 tháng trước

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu thịt mèo

Hội thảo “Tri thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”5 tháng trước

• một vài giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong tuổi trẻ Khối các bộ phận Trung ương (5 tháng trước)

✅ Mọi người cũng xem : chế độ humidifier là gì

• Xây dựng Đoàn Thanh niên Khối các bộ phận Trung ương vững mạnh về tổ chức (5 tháng trước)

✅ Mọi người cũng xem : quần xi-líp là gì

• Lễ phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 (6 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (7 tháng trước)

• Hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết và khởi công, khánh thành Nhà nhân ái (9 tháng trước)

✅ Mọi người cũng xem : enter your product key là gì

• Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn Khối các cơ quan Trung ương phục vụ bắt buộc trong tình hình mới (1 năm trước)

✅ Mọi người cũng xem : nâng cao trình độ tiếng anh là gì

• Lễ tiếp nhận và xuất quân hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (1 năm trước)

✅ Mọi người cũng xem : quần boxer nữ là gì

• Đoàn Thanh niên cơ quan Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (1 năm trước)

• Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

✅ Mọi người cũng xem : phẫu thuật saver là gì

• Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2021 (1 năm trước)Các câu hỏi về tổ chức đoàn thể là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê tổ chức đoàn thể là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment