Thủ tục insert abc có nghĩa là

Cập nhật ngày 12/08/2022 bởi mychi

Bài viết Thủ tục insert abc có nghĩa là thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Thủ tục insert abc có nghĩa là trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Thủ tục insert abc có nghĩa là”

I. Phần trắc nghiệm :

Hãy chọn đáp án đúng nhất và đánh dấu X vào bảng bên dưới

Câu 1: Thủ tục Insert (‘Viet’,’Nam’, 4) sẽ cho xâu kết quả nào sau đây?

A. Viet Nam B. Nam Viet C. VietNam D. NamViet

Câu 2: các khai báo về xâu sau đây khai báo nào sai?

A. Var a: string; B. Var a: string [10]; C. Var a: string [-4]; D. Var a: string [225];

 Câu 3: Chọn khai báo đúng trong các khai báo sau?

A.Var A:array[1..50] of integer; B. Var A=array[1..50] of byte;

B. Var A: array[50..1] of byte; D. Var A: array[1…50] of integer;

Câu 4: Chọn câu SAI:

A. ‘May tinh’< ‘May tinh cua toi’ B. ‘Ha Noi’ > ‘Ha Nam’

C. ‘TIN HOC’ < ‘tin hoc’ D. ‘Viet Nam’ > ‘Viet nam’ 

Câu 5: Mảng một chiều là?

A. Dãy vô hạn các phần tử cùng kiểu

B. Dãy hữu hạn các phần tử mà mỗi phần tử có thể là một kiểu dữ liệu khác nhau

C. Dãy hữa hạn các số nguyên

D. Dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu

Câu 6: Cho mảng A có 8 phần tử là dãy số có thứ tự: 5,7,3,11,4,6,2,8. Hãy chỉ ra kết quả của X sau khi chạy đoạn chương trình:

X:=0; For i:=1 to 8 do If (i mod 2) <> 0 then x:=x+A[i];

A. 18 B. 16 C. 26 D. 20

Câu 7: Để nhập giá trị phần tử thứ 20 của mảng một chiều A ra màn hình ta viết:

A. Write(A[20]); B. Write(A(20));

C. Readln(A[20]); D. Write([20]);

Câu 8: Cho A=’abc’; B=’ABC’; khi đó A+B cho kết quả nào?

A. ‘aAbBcC’ B. ‘abcABC’ C. ‘AaBbCc’ D. ‘ABCabc’

Câu 9: S1 := ‘tin hoc cho moi nguoi’ ; x :=Pos(‘o’,S1) ; cho kết quả là?

A. 5 B. 6 C.7 D.11

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau (kiểu xâu) thực hiện công việc gì ?

S1 := ‘ ‘ ; For i :=1 to length(S) do S1 :=S1 + upcase(S[i]);

A.Tạo xâu S1 là chữ in hoa từ xâu S B. Tạo xâu S1 là chữ thường từ xâu S

C.Tạo xâu S1 từ xâu S D. Tạo xâu S1 là các kí tự chữ số

Câu 11: So sánh hai xâu a:=’Ha Noi’, xâu b:=’Sai Gon’ hãy chọn kết quả.

A. a < b B.a > b C. a = b D. a 

KIỂM TRA 15’ TIN HỌC KHỐI 11 ĐỀ 112Họ tên HS: ĐIỂMLớp: Số TT ……………. BAØI LAØM(Chọn đáp án đúng bằng cách dung bút chì tô đen  )1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A                   B                   C                   D                   1. Trong các hàm và thủ tục sau, hàm và thủ tục nào cho kết quả là một số nguyên(A)copy(S,vt,n) (C) length(S)(B) delete(S,vt,n) (D) insert(S1,S2,vt)2. Trong các khai báo sau, khai báo nào sai(A)Var S: string[260]; (C) Var S: string[10];(B) Var S: string[255]; (D) Var S: string;3. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào cho giá trị True(A)4 >= 5 (C) ‘Lop’ >= ‘Love'(B) ‘Anh’ < ’em’ (D) ‘abcdef’ > ‘abcdefg’4. Cho St = ‘chuc cac ban may man’, kết quả hàm length(St) là:(A)16 (C) 20(B) 18 (D) 225. Trong thủ tục Delete(‘nguyen’, 5, 2) cho kết quả là:(A)‘nguye’ (C) ‘nguyen’(B) ‘nguy’ (D) ‘ng’6. Để in một xâu kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược lại của các kí tự trong xâu, đoạn chương trình nào sau đây thực hiện việc này:(A)For i:= 1 to length(S) do write(S[i]);(B) For i:= length(S) downto 1 do write(S[i]);(C)For i:= length(S) downto 1 do write(S);(D)For i:= 1 to length(S) div 2 do write(S[i]);7. Cho biết kết quả của xâu S2, sau khi thực hiện các câu lệnh:…S1:=’Nic devie’ ;S2:= Insert(‘c’, S1, 9) ;Write(S2);A) ‘Nic device’B) ‘Device’C) ‘Nic vi’D) Máy báo lỗi8. Cho st1 = ‘abc’; st2 = ‘deft’. Kết quả khi gọi thủ tục Insert(st2, st1,3) là:(A)‘abcdeft’ (C) ‘abcfted’(B) ‘abdeftc’ (D) ‘eftcabd’9. Đoạn chương trình sau có ý nghĩa là:dem :=0;For ch:= ‘a’ to ‘z’ doMã đề 112/Trang 1if Pos(ch, S) <> 0 then dem :=dem + 1;(A)Đếm số lượng kí tự khác dấu cách của xâu S(B) Đếm số lượng kí tự là chữ cái in hoa của xâu S(C)Đếm số lượng kí tự là chữ cái thường của xâu S(D)Đếm số lượng là chữ cái thường khác nhau có trong xâu S.10. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục chèn xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu từ vị trí vtđược viết như sau:(A)Insert(vt, S1, s2);(B) Insert(S1, S2, vt);(C)Insert(S1, vt, S2);(D)Insert(S2, S1, vt);11. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi chương trinh thực hiện xong đoạn chương trình sau, giá trị của biến S là?S := ‘Ha Noi mua thu’;Delete(S, 7, 8);Insert(‘Mua thu’,S, 1);(A)Ha Noi mua thu(B) Mua thu Ha Noi mua thu(C)Mua thuHa Noi(D)Ha Noi12. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phần tử đầu tiên của xâu kí tự mang chỉ số là?(A)0(B) Do người lập trình khai báo.(C)1(D)Không có chỉ số.13. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu không có bất kì một kí tự nào gọi là(A)Xâu không(B) Xâu rỗng(C)Xâu trắng(D)Không phải là xâu kí tự.14. Cho hàm Pos(st1, st2), trong đó st1, st2 là các xâu. Hàm trả về kết quả:(A)Vị trí xuất hiện của xâu st1 trong xâu st2.(B) Vị trí xuất hiện của xâu st2 trong xâu st1.(C)Vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu st1 trong xâu st2. Nếu xâu st1 không có mặt trong xâu st2 thì hàm trả về kết quả là 0.(D)Vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu st1 trong xâu st2. Nếu xâu st1 không có mặt trong xâu st2 thì hàm trả báo lỗi.15. Trong các phép toán sau phép toán nào trả về giá trị đúng?(A)‘abcdh’ > ‘abcdef’(B) ‘abc’ = ‘ABC’(C)‘cba’ < ‘abc’(D)‘ccb’ < ‘abcdef’16. Hãy cho biết giá trị của L sau khi thực hiện các câu lệnh sau:S:=’Dai cao’S:=S+ ‘ ‘+ ’binh Ngo’;L:= Length(S);A) 18B) 20C) 25D) 16Mã đề 112/Trang 217. Hãy cho biết giá trị của xâu X?X:= Copy(‘An Khang Thinh Vuong’,1,8);A) ‘An Khang Thinh’B) ‘An Khang’C) ‘Thinh Vuong’D) ‘An Khan’18. Cho biết kết quả của xâu S2, sau khi thực hiện các câu lệnh:S1:=’Vo Truong Toan Hightschool’;S2:=S1[2] + S1[14];A) onB) oaC) onD) oT19. Đoạn chương trình sau đây thực hiện công việc nào?…S:=’ ’;S1:= ‘Van Su Nhu Y’;Insert(S1, S, 1);A) Chèn xâu S1 vào xâu S.B) Tìm xâu S có trong S1 hay không.C) Chèn xâu S vào S1 tại vị trí thứ 1.D) Chèn xâu S1 vào xâu S tại vị trí thứ 1.20. Cho đoạn chương trình sau: S:=’Dem nay day sao’;Delete(s, 5, 3);Insert(‘troi’, s, 5);Giá trị của biến S sau khi thực hiện xong đoạn chương trình trên là gì?A) ‘Dem nay day sao’B) ‘Dem troi day sao’C) ‘Dem day sao’D) ‘troi day sao’Mã đề 112/Trang 3

  • image
    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Độ dài tối đa của xâu kí tự trong PASCAL là:

A. 256

B. 255

C. 65535

D. Tùy ý

Hiển thị đáp án

Trả lời: Độ dài tối đa của xâu kí tự trong Pascal là 255 kí tự. Trong mô tả xâu có thể bỏ qua phần khai báo độ dài, khi đó độ dài lớn nhất của xâu sẽ nhận giá trị ngầm định là 255.

Đáp án: B

Câu 2: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Length(S) là:

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Hiển thị đáp án

Trả lời: Hàm Length(s) là hàm cho biết độ dài của xâu s (số kí tự có trong xâu bao gồm cả dấu cách, dấu -, các dấu đặc biệt).

Đáp án: B  

Câu 3: Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Hiển thị đáp án

Trả lời: Hàm Pos(s1, s2) cho biết vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu s1 trong s2.

Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là vị trí kí tự V đầu tiên trong S → kết quả là 7

Đáp án: C

Câu 4: Cho khai báo sau: Var hoten : String;

Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. Câu lệnh sai vì thiếu độ dài tối đa của xâu

B. Xâu có độ dài lớn nhất là 0

C. Xâu có độ dài lớn nhất là 255

D. Cần phải khai báo kích thước của xâu sau đó

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong mô tả xâu có thể bỏ qua phần khai báo độ dài, khi đó độ dài lớn nhất của xâu sẽ nhận giá trị ngầm định là 255.

Đáp án: C

Câu 5: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

A. Chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt 

B. Chèn xâu S2 vào S1 bắt đầu từ vị trí vt

C. Nối xâu S2 vào S1

D. Sao chép vào cuối S1 một phần của S2 từ vị trí vt

Hiển thị đáp án

Trả lời: Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt. 

Đáp án: A

Câu 6: Đoạn chương trình sau in ra kết quả nào ?

Program Welcome ;

Var a : string[10];

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

A. 6;

B. 7;

C. 10;

D. Chương trình có lỗi;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Hàm Length(s) là hàm cho biết độ dài của xâu s (số kí tự có trong xâu bao gồm cả dấu cách, dấu -, các dấu đặc biệt).

+ Xâu ‘tinhoc ’ có 7 kí tự nên kết quả chương trình là 7.

Đáp án: B

Câu 7: Cho str là một xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì ?

for  i := length(str) downto 1 do

write(str[i]) ;

A. In xâu ra màn hình;

B. In từng kí tự xâu ra màn hình;

C. In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược, trừ kí tự đầu tiên;

D. In từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược; (*)

Hiển thị đáp án

Trả lời: Đoạn chương trình trên dùng để in từng kí tự ra màn hình theo thứ tự ngược, sử dụng vòng lặp chạy từ kí tự cuối về kí tự đầu. Mỗi lần chạy in ra một kí tự.

Câu 8: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự không có kí tự nào gọi là ?

A. Xâu không;

B. Xâu rỗng;        

C. Xâu trắng;

D. Không phải là xâu kí tự;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí tự không có kí tự nào gọi là xâu rỗng

Đáp án: B

Câu 9: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự ?

A. Var S : string;

B. Var X1 : string[100];

C. Var S : string[256];   

D. Var X1 : string[1];

Hiển thị đáp án

Trả lời: Cấu trúc khai báo kiểu xâu

Var < biến xâu> : string [độ dài lớn nhất của xâu];

Trong đó: Biến xâu được đặt theo quy tắc đặt tên trong Pascal.

Độ dài xâu có thể có hoặc không, độ dài lớn nhất không quá 255 kí tự.

Đáp án: C

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi chương trình thực hiện xong đoạn chương trình sau, giá trị của biến S là ?

S := ‘Ha Noi Mua thu’;

Delete(S,7,8);

Insert(‘Mua thu’, S, 1);

A. Ha Noi Mua thu;

B. Mua thu Ha Noi mua thu;

C. Mua thu Ha Noi;                 

D. Ha Noi;

Hiển thị đáp án

Trả lời:

+ Câu lệnh Delete(S,7,8); có nghĩa là xóa 8 kí tự trong xâu S bắt đầu từ vị trí thứ 7→ xâu S còn lại sau khi thực hiện lệnh là ‘Ha Noi’

+ Câu lệnh Insert(‘Mua thu’, S, 1); có nghĩa là chèn xâu ‘Mua thu’ vào xâu S trên tại vị trí thứ nhất→ giá trị biến S sau khi thực hiện xong chương trình là ‘Mùa thu Ha Noi’.

Đáp án: C

Xem thêm các bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 chọn lọc, có đáp án khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • image
    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!
image
image
image
image
image
image

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

image
image

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Các câu hỏi về thủ tục insert abc có nghĩa là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê thủ tục insert abc có nghĩa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết thủ tục insert abc có nghĩa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết thủ tục insert abc có nghĩa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết thủ tục insert abc có nghĩa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về thủ tục insert abc có nghĩa là gì


Các hình ảnh về thủ tục insert abc có nghĩa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về thủ tục insert abc có nghĩa là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thông tin về thủ tục insert abc có nghĩa là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment