Phát âm của taste bud là gì?

tassel

tasseled

tasselled

taste

taste bud

taste buds

tasted

tasteful

tastefully

Từ của Ngày

peak

the pointed top of a mountain, or the mountain itself

Về việc này
Tightening your belt and wearing the trousers (Clothes idioms, Part 2)

Trang nhật ký cá nhân

Tightening your belt and wearing the trousers (Clothes idioms, Part 2)

Đọc thêm nữa

ripflation

Từ mới

ripflation

Thêm những từ mới

vừa được thêm vào list

Đến đầu

Nội dung

Tiếng Mỹ