key sth to sth | Tiếng Anh Thương Mại

usually passive
(Định nghĩa của the key to something từ Từ điển Cambridge Tiếng Anh Doanh nghiệp © Cambridge University Press)

Phát âm của the key to something là gì?

✅ Mọi người cũng xem : phúc đáp công văn là gì

Tìm kiếm

the Joint Chiefs of Staff

the joke is on someone idiom

the Jolly Roger

the jury is (still) out idiom

the key to something idiom

the kiss of death (for something) idiom

the kiss of life idiom

the KKK

the knives are out idiom

Từ của Ngày

mountaineering

the sport or activity of climbing mountains

Về việc này
Tightening your belt and wearing the trousers (Clothes idioms, Part 2)

Trang nhật ký cá nhân

Tightening your belt and wearing the trousers (Clothes idioms, Part 2)

Đọc thêm nữa

unretirement

Từ mới

unretirement

Thêm những từ mới

vừa được thêm vào list

Đến đầu

Nội dung

Tiếng AnhKinh doanh