Tc6b0c6a1ng Kie1babfn Nan Bie1bb87t Die1bb87c Nan1
Tương kiến nan biệt diệc nan – Thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ Diêm Túc

là một thi phẩm xuất sắc của nhà thơ Diêm Túc. Ông là...