Lai Tan1
Thu Dạ – Bài Thơ Đường Luật Đặc Sắc Của Hồ Chí Minh

Thu Dạ là một bài thơ nổi tiếng của Hồ Chí Minh. Bác không...