Nhà thơ Bút Tre – Nhà thơ trường phái dân gian hiện đại Việt Nam

là một nhà thơ hiện đại Việt Nam theo tường phái dân gian....