Thi De Tu2 640x423
” Thân như điện ảnh hữu hoàn vô ” – Câu thơ đặc sắc trong bài Thị Đệ Tử

là một câu thơ đặc sắc nhất trong bài thơ vang danh Thị...