qua đèo ngang
Qua Đèo Ngang ( Bà Huyện Thanh Quan) – Bức tranh thiên nhiên và tâm trạng con người hòa làm một

là một trong những bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Bà huyện...