Thi sĩ Lưu Trùng Dương cùng những trang thơ được yêu thích nhất

(1930-2014) tên thật là Lưu Quang Luỹ, sinh tại thành phố Đà Nẵng...