3 Bài thơ tuyệt mệnh thi kì viết bằng máu của Ấu Triệu (Lê Thị Đàn)

tên thật là Lê Thị Đàn (mất năm 1910) là người tỉnh Thừa...