Huy Can 17339 640x640
Lên Đàng – Bài thơ Vang Danh nhất của nhà thơ Huy Cận

là một bài thơ hay được trích từ tập thơ Vũ Trụ Ca...