Duong Chung Ta Di1 640x355
Bài Thơ Đường Chúng Ta Đi (Hoàng Trung Thông) – Bài Ca Người Lính

Hoàng Trung Thông thuộc lớp những nhà thơ xuất hiện và trưởng thành trong...