Đàn ghita của lorca
Đàn ghita của lorca (Thanh Thảo) – Sự thương xót trước tài năng và ngưỡng mộ nhân cách lớn

là một trong những bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Thanh Thảo...