Bài Thơ Đặc Sắc Nhất Của Cao Ngọc Lễ

Cao Ngọc Lễ là một vị quan nhà Nguyễn. Xuất thân từ một vùng...