Bùi Mộ 裴慕 Và Tác Phẩm Quá Bành Trạch Nổi Tiếng

裴慕 là nhà thơ nổi tiếng cùng thời với Mạc Đĩnh Chi. Cuộc...