bình ngô đại cáo
Bình Ngô Đại Cáo (Nguyễn Trãi) – Áng “Thiên Cổ Hùng Văn”

là một bài cáo của nhà thơ Nguyễn Trãi viết bằng chữ Hán...