Hoc3a0ng He1baa1c Lc3a2u Te1bb91ng Me1baa1nh He1baa1o Nhic3aan Chi Que1baa3ng Lc483ng1 640x499
Hoàng hạc lâu tống mạnh hạo nhiên chi quảng lăng – Bài thơ vang danh của Lý Bạch

 là một thi phẩm xuất sắc của nhà thơ Lý Bạch. Thơ ông viết...