Bai Hat Trong Cay2
Bài hát trồng cây (Bế Kiến Quốc) – Bài ca đi cùng năm tháng

là một tác phẩm nổi tiếng của thi sĩ Bế Kiến Quốc. Ông...