Quyết định chủ trương đầu tư là gì?

Cập nhật ngày 17/08/2022 bởi mychi

Bài viết Quyết định chủ trương đầu tư là gì? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Quyết định chủ trương đầu tư là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Quyết định chủ trương đầu tư là gì?”

Đánh giá về Quyết định chủ trương đầu tư là gì?


Xem nhanh

Mục lục bài viết

Mục đích chủ yếu của việc quy định các hồ sơ đầu tư là để đảm bảo sự quản lý của nhà nước đối với các dự án đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất buôn bán nói chung, tránh sự lãng phí, thất thoát và kém hiệu quả trong đầu tư. Đồng thời qua đó nhà nước thừa nhận tính hợp pháp của vận hành đầu tư, từ đó có cơ sở pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư.

Trong bài viết lần này công ty chúng tôi xin phép cung cấp tới quý bạn đọc một vài nội dung cơ bản xoay quanh quyết định chủ trương đầu tư là gì? cụ thể như sau:

Khái niệm quyết định chủ trương đầu tư là gì?

quyết định chủ trương đầu tư là quyết liệt của cấp có thẩm quyền về những nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm căn cứ để lập, trình và phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.

Căn cứ khoản 7 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019

Như vậy nội dung này đã giải thích được rõ hơn về khái niệm quyết liệt chủ trương đầu tư là gì quy định của pháp luật Hiện tại.

✅ Mọi người cũng xem : đa luồng là gì

Thẩm quyền quyết liệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án

Được quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư năm 2019 như sau

Điều 17. Thẩm quyền quyết liệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án

1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia;

b) Dự án quan trọng quốc gia.

2. Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương, trừ chương trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án dùng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các bộ phận nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính của các bộ phận, đơn vị.

Trường hợp chương trình, dự án quy định tại khoản này có dùng nguồn vốn của ngân sách nhà nước thì thẩm quyền, trình tự, giấy tờ thực hiện theo quy định của Luật này đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

4. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sau đây:

a) Dự án quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật này; dự án nhóm A khác dùng vốn ngân sách trung ương do Bộ, cơ quan trung ương quản lý;

b) Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

c) Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau: chương trình, dự án nhóm A và nhóm B; chương trình, dự án kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; mua sắm những loại hàng hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; sự tham gia của Việt Nam vào các chương trình, dự án khu vực;

d) Dự án hỗ trợ kỹ thuật dùng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư.

5. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do cơ quan, tổ chức mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết liệt chủ trương đầu tư dự án nhóm A do địa phương quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

7. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C dùng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, hoạch định phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm chi tiết của địa phương.

8. Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án, thẩm quyền quyết liệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật này.

Theo đó tùy thuộc vào các chương trình đầu tư, dự án nhất định thì thẩm quyền quyết định đối với chủ trương đầu tư chương trình, dự án sẽ là khác nhéu như đã nêu ở nội dung trên.

Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án?

Để các chủ trương đầu tư chương trình, dự án được quyết liệt thì cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật chi tiết như sau:

Điều 18. Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

1. Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết liệt hoặc phê duyệt.

2. Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết liệt chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết liệt đầu tư.

3. Phù hợp với có khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn.

4. Phù hợp với có khả năng vay, trả nợ công, nợ Chính phủ và nợ chính quyền địa phương.

5. Bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững

Các dự án không phải quyết liệt chủ trương đầu tư

một số dự án sẽ không cần phải quyết liệt chủ trương đầu tư được quy định cụ thể tại Khoản 6 của Điều 18 Luật đầu tư công 2019 gồm có:

Điều 18 Luật đầu tư công 2019

6. Các nhiệm vụ, dự án không phải quyết liệt chủ trương đầu tư bao gồm:

a) Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;

b) Nhiệm vụ quy hoạch;

c) Dự án đầu tư công khẩn cấp;

d) Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;

đ) Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

hồ sơ xin phép quyết liệt chủ trương đầu tư:

Theo quy định tại Điều 20 Nghị định 40/2020/NĐ-CP có quy định về giấy tờ quyết liệt chủ trương đầu tư gồm những nội dung sau đây:

1. giấy tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án:

a) Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định;

b) quyết liệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền;

c) Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

2. Số lượng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án quy định tại khoản 1 Điều này là 05 bộ tài liệu.

3. giấy tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phóng ra mặt bằng được tách thành dự án độc lập theo quy định của Luật Đầu tư công:

a) Đối với dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng;

b) Đối với dự án không có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định này và pháp luật khác có liên quan;

c) Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và dự án còn lại được tách riêng từ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật Đầu tư công được phân loại phù hợp với phân loại của dự án theo quyết liệt chủ trương đầu tư.’

Như vậy, trên đây là toàn bộ những nội dung cơ bản của vấn đề quyết liệt chủ trương đầu tư là gì?Các câu hỏi về quyết định đầu tư dự án là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quyết định đầu tư dự án là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết quyết định đầu tư dự án là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết quyết định đầu tư dự án là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết quyết định đầu tư dự án là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về quyết định đầu tư dự án là gì


Các hình ảnh về quyết định đầu tư dự án là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về quyết định đầu tư dự án là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin về quyết định đầu tư dự án là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment