Bạn đã thực sự hiểu hết về quần short jeans chưa?

Cập nhật ngày 10/09/2022 bởi mychi

Bài viết Bạn đã thực sự hiểu hết về quần short jeans chưa? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Bạn đã thực sự hiểu hết về quần short jeans chưa? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Bạn đã thực sự hiểu hết về quần short jeans chưa?”

Đánh giá về Bạn đã thực sự hiểu hết về quần short jeans chưa?


Xem nhanh
Các loại quần short cơ bản cho nam giới và cách phối đồ | Việt Nâu
Mua sắm tại thương hiệu B Brown của mình :
►Facebook :https://www.facebook.com/BBrownstudio
►Instagram : https://www.instagram.com/
►Shopee : https://shp.ee/zsx8ixp
______________________________
►Đăng ký kênh để ủng hộ mình : https://bitly.com.vn/8qoj7d

Giao lưu với Việt Nâu nhiều hơn tại :
►Facebook : https://www.facebook.com/viet.nau
►Instagram :https://www.instagram.com/vietnau_/
►TikTok : https://www.tiktok.com/@vietnau
►Email : [email protected]
►Phone : 0971882593
_______________________________
_______________________________
❤ Đừng quên Like, Share Video nếu thấy hữu ích nhé!
#phoidovoiquanshort #phoidomuahe #phoidonam

“).addClass(c.navContainerClass).appendTo(this.$element)).addClass(“disabled”),this._controls.$previous=a(“”).addClass(c.navClass[0]).html(c.navText[0]).prependTo(this._controls.$relative).on(“click”,a.proxy(function(a)this.prev(c.navSpeed),this)),this._controls.$next=a(“”).addClass(c.navClass[1]).html(c.navText[1]).appendTo(this._controls.$relative).on(“click”,a.proxy(function(a)this.next(c.navSpeed),this)),c.dotsData||(this._templates=[a(“

“).addClass(c.dotClass).append(a(“”)).prop(“outerHTML”)]),this._controls.$absolute=(c.dotsContainer?a(c.dotsContainer):a(”

“).addClass(c.dotsClass).appendTo(this.$element)).addClass(“disabled”),this._controls.$absolute.on(“click”,”div”,a.proxy(function(b)var d=a(b.target).parent().is(this._controls.$absolute)?a(b.target).index():a(b.target).parent().index();b.preventDefault(),this.to(d,c.dotsSpeed),this));for(b in this._overrides)this._core[b]=a.proxy(this[b],this)},e.prototype.destroy=function()var a,b,c,d;for(a in this._handlers)this.$element.off(a,this._handlers[a]);for(b in this._controls)this._controls[b].remove();for(d in this.overides)this._core[d]=this._overrides[d];for(c in Object.getOwnPropertyNames(this))”function”!=typeof this[c]&&(this[c]=null),e.prototype.update=function()var a,b,c,d=this._core.clones().length/2,e=d+this._core.items().length,f=this._core.maximum(!0),g=this._core.settings,h=g.center,e.prototype.draw=function(),e.prototype.onTrigger=function(b)var c=this._core.settings;b.page=,e.prototype.current=function()var b=this._core.relative(this._core.current());return a.grep(this._pages,a.proxy(function(a,c)return a.start=b,this)).pop(),e.prototype.getPosition=function(b)var c,d,e=this._core.settings;return”page”==e.slideBy?(c=a.inArray(this.current(),this._pages),d=this._pages.length,b?++c:–c,c=this._pages[(c%d+d)%d].start):(c=this._core.relative(this._core.current()),d=this._core.items().length,b?c+=e.slideBy:c-=e.slideBy),c,e.prototype.next=function(b)a.proxy(this._overrides.to,this._core)(this.getPosition(!0),b),e.prototype.prev=function(b)a.proxy(this._overrides.to,this._core)(this.getPosition(!1),b),e.prototype.to=function(b,c,d)var e;!d&&this._pages.length?(e=this._pages.length,a.proxy(this._overrides.to,this._core)(this._pages[(b%e+e)%e].start,c)):a.proxy(this._overrides.to,this._core)(b,c),a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Navigation=e}(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a,b,c,d)”use strict”;var e=function(c)this._core=c,this._hashes=,this.$element=this._core.$element,this._handlers=”initialized.owl.carousel”:a.proxy(function(c)c.namespace&&”URLHash”===this._core.settings.startPosition&&a(b).trigger(“hashchange.owl.navigation”),this),”prepared.owl.carousel”:a.proxy(function(b)if(b.namespace)var c=a(b.content).find(“[data-hash]”).addBack(“[data-hash]”).attr(“data-hash”);if(!c)return;this._hashes[c]=b.content,this),”changed.owl.carousel”:a.proxy(function(c)if(c.namespace&&”position”===c.property.name),this),this._core.options=a.extend(,e.Defaults,this._core.options),this.$element.on(this._handlers),a(b).on(“hashchange.owl.navigation”,a.proxy(function(a)var c=b.location.hash.substring(1),e=this._core.$stage.children(),f=this._hashes[c]&&e.index(this._hashes[c]);f!==d&&f!==this._core.current()&&this._core.to(this._core.relative(f),!1,!0),this));e.Defaults=URLHashListener:!1,e.prototype.destroy=function()var c,d;a(b).off(“hashchange.owl.navigation”);for(c in this._handlers)this._core.$element.off(c,this._handlers[c]);for(d in Object.getOwnPropertyNames(this))”function”!=typeof this[d]&&(this[d]=null),a.fn.owlCarousel.Constructor.Plugins.Hash=e(window.Zepto||window.jQuery,window,document),function(a,b,c,d)function e(b,c)var e=!1,f=b.charAt(0).toUpperCase()+b.slice(1);return a.each((b+” “+h.join(f+” “)+f).split(” “),function(a,b)return g[b]!==d?(e=c?b:!0,!1):void 0),efunction f(a)return e(a,!0)var g=a(“”).get(0).style,h=”Webkit Moz O ms”.split(” “),i=transition:end:WebkitTransition:”webkitTransitionEnd”,MozTransition:”transitionend”,OTransition:”oTransitionEnd”,transition:”transitionend”,animation:end:WebkitAnimation:”webkitAnimationEnd”,MozAnimation:”animationend”,OAnimation:”oAnimationEnd”,animation:”animationend”,j=csstransforms:function()return!!e(“transform”),csstransforms3d:function()return!!e(“perspective”),csstransitions:function()return!!e(“transition”),cssanimations:function()return!!e(“animation”);j.csstransitions()&&(a.support.transition=new String(f(“transition”)),a.support.transition.end=i.transition.end[a.support.transition]),j.cssanimations()&&(a.support.animation=new String(f(“animation”)),a.support.animation.end=i.animation.end[a.support.animation]),j.csstransforms()&&(a.support.transform=new String(f(“transform”)),a.support.transform3d=j.csstransforms3d())(window.Zepto||window.jQuery,window,document); /*! * Bootstrap v3.3.7 (http://getbootstrap.com) * Copyright 2011-2016 Twitter, Inc. * Licensed under the MIT license */ if(“undefined”==typeof jQuery)throw new Error(“Bootstrap’s JavaScript requires jQuery”);+function(a)”use strict”;var b=a.fn.jquery.split(” “)[0].split(“.”);if(b[0]3)throw new Error(“Bootstrap’s JavaScript requires jQuery version 1.9.1 or higher, but lower than version 4″)(jQuery),+function(a)”use strict”;function b()var a=document.createElement(“bootstrap”),b=WebkitTransition:”webkitTransitionEnd”,MozTransition:”transitionend”,OTransition:”oTransitionEnd otransitionend”,transition:”transitionend”;for(var c in b)if(void 0!==a.style[c])returnend:b[c];return!1a.fn.emulateTransitionEnd=function(b)var c=!1,d=this;a(this).one(“bsTransitionEnd”,function()c=!0);var e=function()c;return setTimeout(e,b),this,a(function()a.support.transition=b(),a.support.transition&&(a.event.special.bsTransitionEnd=bindType:a.support.transition.end,delegateType:a.support.transition.end,handle:function(b)if(a(b.target).is(this))return b.handleObj.handler.apply(this,arguments)))(jQuery),+function(a)”use strict”;function b(b)return this.each(function()c.data(“bs.alert”,e=new d(this)),”string”==typeof b&&e[b].call(c))var c='[data-dismiss=”alert”]’,d=function(b)a(b).on(“click”,c,this.close);d.VERSION=”3.3.7″,d.TRANSITION_DURATION=150,d.prototype.close=function(b)(g.removeClass(“in”),a.support.transition&&g.hasClass(“fade”)?g.one(“bsTransitionEnd”,c).emulateTransitionEnd(d.TRANSITION_DURATION):c());var e=a.fn.alert;a.fn.alert=b,a.fn.alert.Constructor=d,a.fn.alert.noConflict=function()return a.fn.alert=e,this,a(document).on(“click.bs.alert.data-api”,c,d.prototype.close)(jQuery),+function(a)”use strict”;function b(b)return this.each(function())var c=function(b,d)this.$element=a(b),this.options=a.extend(,c.DEFAULTS,d),this.isLoading=!1;c.VERSION=”3.3.7″,c.DEFAULTS=loadingText:”loading…”,c.prototype.setState=function(b)var c=”disabled”,d=this.$element,e=d.is(“input”)?”val”:”html”,f=d.data();b+=”Text”,null==f.resetText&&d.data(“resetText”,d[e]()),setTimeout(a.proxy(function()d[e](null==f[b]?this.options[b]:f[b]),”loadingText”==b?(this.isLoading=!0,d.addClass(c).attr(c,c).prop(c,!0)):this.isLoading&&(this.isLoading=!1,d.removeClass(c).removeAttr(c).prop(c,!1)),this),0),c.prototype.toggle=function()var a=!0,b=this.$element.closest(‘[data-toggle=”buttons”]’);if(b.length)var c=this.$element.find(“input”);”radio”==c.prop(“type”)?(c.prop(“checked”)&&(a=!1),b.find(“.active”).removeClass(“active”),this.$element.addClass(“active”)):”checkbox”==c.prop(“type”)&&(c.prop(“checked”)!==this.$element.hasClass(“active”)&&(a=!1),this.$element.toggleClass(“active”)),c.prop(“checked”,this.$element.hasClass(“active”)),a&&c.trigger(“change”)else this.$element.attr(“aria-pressed”,!this.$element.hasClass(“active”)),this.$element.toggleClass(“active”);var d=a.fn.button;a.fn.button=b,a.fn.button.Constructor=c,a.fn.button.noConflict=function()return a.fn.button=d,this,a(document).on(“click.bs.button.data-api”,'[data-toggle^=”button”]’,function(c)(c.preventDefault(),d.is(“input,button”)?d.trigger(“focus”):d.find(“input:visible,button:visible”).first().trigger(“focus”))).on(“focus.bs.button.data-api blur.bs.button.data-api”,'[data-toggle^=”button”]’,function(b)a(b.target).closest(“.btn”).toggleClass(“focus”,/^focus(in)?$/.test(b.type)))(jQuery),+function(a)”use strict”;function b(b)return this.each(function()d.data(“bs.carousel”,e=new c(this,f)),”number”==typeof b?e.to(b):g?e[g]():f.interval&&e.pause().cycle())var c=function(b,c)this.$element=a(b),this.$indicators=this.$element.find(“.carousel-indicators”),this.options=c,this.paused=null,this.sliding=null,this.interval=null,this.$active=null,this.$items=null,this.options.keyboard&&this.$element.on(“keydown.bs.carousel”,a.proxy(this.keydown,this)),”hover”==this.options.pause&&!(“ontouchstart”in document.documentElement)&&this.$element.on(“mouseenter.bs.carousel”,a.proxy(this.pause,this)).on(“mouseleave.bs.carousel”,a.proxy(this.cycle,this));c.VERSION=”3.3.7″,c.TRANSITION_DURATION=600,c.DEFAULTS=interval:5e3,pause:”hover”,wrap:!0,keyboard:!0,c.prototype.keydown=function(a)if(!/input,c.prototype.cycle=function(b)(this.paused=!1),this.interval&&clearInterval(this.interval),this.options.interval&&!this.paused&&(this.interval=setInterval(a.proxy(this.next,this),this.options.interval)),this,c.prototype.getItemIndex=function(a)this.$active),c.prototype.getItemForDirection=function(a,b)var c=this.getItemIndex(b),d=”prev”==a&&0===c,c.prototype.to=function(a)var b=this,c=this.getItemIndex(this.$active=this.$element.find(“.item.active”));if(!(a>this.$items.length-1,c.prototype.pause=function(b)return b,c.prototype.next=function()if(!this.sliding)return this.slide(“next”),c.prototype.prev=function()if(!this.sliding)return this.slide(“prev”),c.prototype.slide=function(b,d)var e=this.$element.find(“.item.active”),f=d;var d=a.fn.carousel;a.fn.carousel=b,a.fn.carousel.Constructor=c,a.fn.carousel.noConflict=function()return a.fn.carousel=d,this;var e=function(c)(d=e.attr(“href”))&&d.replace(/.*(?=#[^s]+$)/,””));if(f.hasClass(“carousel”))var g=a.extend(,f.data(),e.data()),h=e.attr(“data-slide-to”);h&&(g.interval=!1),b.call(f,g),h&&f.data(“bs.carousel”).to(h),c.preventDefault();a(document).on(“click.bs.carousel.data-api”,”[data-slide]”,e).on(“click.bs.carousel.data-api”,”[data-slide-to]”,e),a(window).on(“load”,function()a(‘[data-ride=”carousel”]’).each(function()var c=a(this);b.call(c,c.data())))(jQuery),+function(a)”use strict”;function b(b)function c(b)return this.each(function())var d=function(b,c)this.$element=a(b),this.options=a.extend(,d.DEFAULTS,c),this.$trigger=a(‘[data-toggle=”collapse”][href=”#’+b.id+'”],[data-toggle=”collapse”][data-target=”#’+b.id+'”]’),this.transitioning=null,this.options.parent?this.$parent=this.getParent():this.addAriaAndCollapsedClass(this.$element,this.$trigger),this.options.toggle&&this.toggle();d.VERSION=”3.3.7″,d.TRANSITION_DURATION=350,d.DEFAULTS=toggle:!0,d.prototype.dimension=function()var a=this.$element.hasClass(“width”);return a?”width”:”height”,d.prototype.show=function()if(!this.transitioning&&!this.$element.hasClass(“in”))var b,e=this.$parent&&this.$parent.children(“.panel”).children(“.in, .collapsing”);if(!(e&&e.length&&(b=e.data(“bs.collapse”),b&&b.transitioning)))var f=a.Event(“show.bs.collapse”);if(this.$element.trigger(f),!f.isDefaultPrevented())e&&e.length&&(c.call(e,”hide”),b,d.prototype.hide=function()if(!this.transitioning&&this.$element.hasClass(“in”))var b=a.Event(“hide.bs.collapse”);if(this.$element.trigger(b),!b.isDefaultPrevented())var c=this.dimension();this.$element[c](this.$element[c]())[0].offsetHeight,this.$element.addClass(“collapsing”).removeClass(“collapse in”).attr(“aria-expanded”,!1),this.$trigger.addClass(“collapsed”).attr(“aria-expanded”,!1),this.transitioning=1;var e=function()this.transitioning=0,this.$element.removeClass(“collapsing”).addClass(“collapse”).trigger(“hidden.bs.collapse”);return a.support.transition?void this.$element[c](0).one(“bsTransitionEnd”,a.proxy(e,this)).emulateTransitionEnd(d.TRANSITION_DURATION):e.call(this),d.prototype.toggle=function()this[this.$element.hasClass(“in”)?”hide”:”show”](),d.prototype.getParent=function()return a(this.options.parent).find(‘[data-toggle=”collapse”][data-parent=”‘+this.options.parent+'”]’).each(a.proxy(function(c,d)var e=a(d);this.addAriaAndCollapsedClass(b(e),e),this)).end(),d.prototype.addAriaAndCollapsedClass=function(a,b)var c=a.hasClass(“in”);a.attr(“aria-expanded”,c),b.toggleClass(“collapsed”,!c).attr(“aria-expanded”,c);var e=a.fn.collapse;a.fn.collapse=c,a.fn.collapse.Constructor=d,a.fn.collapse.noConflict=function()return a.fn.collapse=e,this,a(document).on(“click.bs.collapse.data-api”,'[data-toggle=”collapse”]’,function(d))(jQuery),+function(a)”use strict”;function b(b)function c(c)(a(e).remove(),a(f).each(function()(d.attr(“aria-expanded”,”false”),e.removeClass(“open”).trigger(a.Event(“hidden.bs.dropdown”,f)))))))function d(b)return this.each(function()var c=a(this),d=c.data(“bs.dropdown”);d)var e=”.dropdown-backdrop”,f='[data-toggle=”dropdown”]’,g=function(b)a(b).on(“click.bs.dropdown”,this.toggle);g.VERSION=”3.3.7″,g.prototype.toggle=function(d)var e=a(this);if(!e.is(“.disabled, :disabled”))var f=b(e),g=f.hasClass(“open”);if(c(),!g)”ontouchstart”in document.documentElement&&!f.closest(“.navbar-nav”).length&&a(document.createElement(“div”)).addClass(“dropdown-backdrop”).insertAfter(a(this)).on(“click”,c);var h=relatedTarget:this;if(f.trigger(d=a.Event(“show.bs.dropdown”,h)),d.isDefaultPrevented())return;e.trigger(“focus”).attr(“aria-expanded”,”true”),f.toggleClass(“open”).trigger(a.Event(“shown.bs.dropdown”,h))return!1,g.prototype.keydown=function(c)27,e[a].prototype._initSearchfield=function(s)var i=this.opts[t],d=this.conf[t];if(!s.parent(“.”+l.listitem+”_vertical”).length&&!s.find(“.”+l.searchfield).length)var r=e(“‘),h=e(”),c=e(”);return h.append(c).appendTo(r),s.hasClass(l.searchfield)?s.replaceWith(r):(s.prepend(r),s.hasClass(l.panel)&&s.addClass(l.panel+”_has-searchfield”)),n(c,d.input),d.clear&&e(”).appendTo(h),n(r,d.form),d.form&&d.submit&&!d.clear&&e(”).appendTo(h),i.cancel&&e(‘”).appendTo(r),r,e[a].prototype._initSearching=function(n)var a=this,r=this.opts[t],h=(this.conf[t],);n.closest(“.”+l.panel+”_search”).length?(h.$pnls=this.$pnls.find(“.”+l.panel),h.$nrsp=n.closest(“.”+l.panel)):n.closest(“.”+l.panel).length?(h.$pnls=n.closest(“.”+l.panel),h.$nrsp=h.$pnls):(h.$pnls=this.$pnls.find(“.”+l.panel),h.$nrsp=this.$menu),r.panel.add&&(h.$pnls=h.$pnls.not(“.”+l.panel+”_search”));var c=n.find(“input”),p=n.find(“.”+l.searchfield+”__cancel”),o=this.$pnls.children(“.”+l.panel+”_search”),f=h.$pnls.find(“.”+l.listitem);h.$itms=f.not(“.”+l.listitem+”_divider”),h.$dvdr=f.filter(“.”+l.listitem+”_divider”),r.panel.add&&r.panel.splash&&c.off(d.focus+”-“+t+”-splash”).on(d.focus+”-“+t+”-splash”,function(e)a.openPanel(o)),r.cancel&&(c.off(d.focus+”-“+t+”-cancel”).on(d.focus+”-“+t+”-cancel”,function(e)p.addClass(l.searchfield+”__cancel-active”)),p.off(d.click+”-“+t+”-splash”).on(d.click+”-“+t+”-splash”,function(n)n.preventDefault(),e(this).removeClass(l.searchfield+”__cancel-active”),o.hasClass(l.panel+”_opened”)&&a.openPanel(a.$pnls.children(“.”+l.panel+”_opened-parent”).last()))),r.panel.add&&”panel”==r.addTo&&this.bind(“openPanel:finish”,function(e)e[0]===o[0]&&c.focus()),c.data(i.searchfield,h).off(d.input+”-“+t).on(d.input+”-“+t,function(e)a.search(c)),this.search(c),e[a].prototype._initNoResultsMsg=function(n)var s=this.opts[t];this.conf[t];if(n.closest(“.”+l.panel).length,e[a].prototype.search=function(n,s)(jQuery); /* * jQuery mmenu sectionIndexer add-on * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(e)var a=”mmenu”,n=”sectionIndexer”;e[a].addons[n]=setup:function()var r=this,d=this.opts[n];this.conf[n];s=e[a].glbl,”boolean”==typeof d&&(d=add:d),”object”!=typeof d&&(d=),d=this.opts[n]=e.extend(!0,,e[a].defaults[n],d);var h=null;this.bind(“initPanels:after”,function(a)if(d.add)var s;switch(d.addTo)case”panels”:s=a;break;default:s=e(d.addTo,this.$menu).filter(“.”+i.panel)s.find(“.”+i.listitem+”_divider”).closest(“.”+i.panel).addClass(i.panel+”_has-sectionindexer”),h),add:function()i=e[a]._c,r=e[a]._d,t=e[a]._e,i.add(“sectionindexer”),t.add(“mouseover”),clickAnchor:function(e,a)if(e.parent().is(“.”+i.indexer))return!0,e[a].defaults[n]=add:!1,addTo:”panels”;var i,r,t,s(jQuery); /* * jQuery mmenu setSelected add-on * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(e)var t=”mmenu”,n=”setSelected”;e[t].addons[n]=setup:function()this.bind(“initListview:after”,function(e)e.find(“.”+i.listview).children(“.”+i.listitem+”_selected”).removeClass(i.listitem+”_selected”));r.hover&&this.bind(“initMenu:after”,function()this.$menu.addClass(i.menu+”_selected-hover”)),r.parent&&(this.bind(“openPanel:finish”,function(e)this.$pnls.find(“.”+i.listview).find(“.”+i.listitem+”_selected-parent”).removeClass(i.listitem+”_selected-parent”);for(var t=e.data(s.parent);t;)t.not(“.”+i.listitem+”_vertical”).addClass(i.listitem+”_selected-parent”),t=t.closest(“.”+i.panel).data(s.parent)),this.bind(“initMenu:after”,function()this.$menu.addClass(i.menu+”_selected-parent”))),add:function()i=e[t]._c,s=e[t]._d,a=e[t]._e,clickAnchor:function(e,t),e[t].defaults[n]=current:!0,hover:!1,parent:!1;var i,s,a,l(jQuery); /* * jQuery mmenu sidebar add-on * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(e)var s=”mmenu”,d=”sidebar”;e[s].addons[d]=setup:function()if(this.opts.offCanvas)”boolean”==typeof n&&n,add:function()a=e[s]._c,n=e[s]._d,t=e[s]._e,clickAnchor:function(e,s,n)if(this.opts[d].expanded.use&&l.$html.is(‘[class*=”‘+a.wrapper+’_sidebar-expanded-“]’)&&s&&n)returnclose:!1,e[s].defaults[d]=collapsed:use:!1,size:40,blockMenu:!0,hideDivider:!1,hideNavbar:!0,expanded:use:!1,size:30,e[s].configuration[d]=;var a,n,t,l(jQuery); /* * jQuery mmenu toggles add-on * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(t)var e=”mmenu”,c=”toggles”;t[e].addons[c]=setup:function()var s=this;this.opts[c],this.conf[c];a=t[e].glbl,this.bind(“initPanels:after”,function(e)this.__refactorClass(e.find(“input”),this.conf.classNames[c].toggle,n.toggle),this.__refactorClass(e.find(“input”),this.conf.classNames[c].check,n.check),e.find(“input.”+n.toggle+”, input.”+n.check).each(function())),add:function()n=t[e]._c,s=t[e]._d,i=t[e]._e,n.add(“toggle check”),clickAnchor:function(t,e),t[e].configuration.classNames[c]=toggle:”Toggle”,check:”Check”;var n,s,i,a(jQuery); /* * jQuery mmenu navbar add-on breadcrumbs content * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(a)var r=”mmenu”,n=”navbars”,e=”breadcrumbs”;a[r].addons[n][e]=function(n,e,s)var t=this,i=a[r]._c,b=a[r]._d;i.add(“separator”);var c=a(”).appendTo(n);this.bind(“initNavbar:after”,function(r)if(!r.children(“.”+i.navbar).children(“.”+i.navbar+”__breadcrumbs”).length)r.removeClass(i.panel+”_has-navbar”);for(var n=[],e=a(”),t=r,c=!0;t&&t.length;)if(t.is(“.”+i.panel)s.breadcrumbs.removeFirst&&n.shift(),e.append(n.join(”+s.breadcrumbs.separator+””)).appendTo(r.children(“.”+i.navbar))),this.bind(“openPanel:start”,function(a)””)),this.bind(“initNavbar:after:sr-aria”,function(r)r.children(“.”+i.navbar).children(“.”+i.breadcrumbs).children(“a”).each(function()t.__sr_aria(a(this),”owns”,a(this).attr(“href”).slice(1))))(jQuery); /* * jQuery mmenu navbar add-on close content * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(t)var e=”mmenu”,n=”navbars”,a=”close”;t[e].addons[n][a]=function(n,a)var s=t[e]._c;t[e].glbl;s.add(“close”);var r=t(”).appendTo(n);this.bind(“setPage:after”,function(t)r.attr(“href”,”#”+t.attr(“id”))),this.bind(“setPage:after:sr-text”,function(n)r.html(this.__sr_text(t[e].i18n(this.conf.screenReader.text.closeMenu))),this.__sr_aria(r,”owns”,r.attr(“href”).slice(1)))(jQuery); /* * jQuery mmenu navbar add-on next content * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(a)var n=”mmenu”,t=”navbars”,e=”next”;a[n].addons[t][e]=function(e,s)var r,i,h,d=a[n]._c,o=a(”).appendTo(e);this.bind(“openPanel:start”,function(a)h?”removeClass”:”addClass”](d.hidden),o.html(h)),this.bind(“openPanel:start:sr-aria”,function(a)””).slice(1))),a[n].configuration.classNames[t].panelNext=”Next”(jQuery); /* * jQuery mmenu navbar add-on prev content * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(a)var n=”mmenu”,r=”navbars”,e=”prev”;a[n].addons[r][e]=function(e,t)var i=a[n]._c,s=a(”).appendTo(e);this.bind(“initNavbar:after”,function(a)a.removeClass(i.panel+”_has-navbar”));var h,l,d;this.bind(“openPanel:start”,function(a)d?”removeClass”:”addClass”](i.hidden),s.html(d))),this.bind(“initNavbar:after:sr-aria”,function(a)var n=a.children(“.”+i.navbar);this.__sr_aria(n,”hidden”,!0)),this.bind(“openPanel:start:sr-aria”,function(a)””).slice(1))),a[n].configuration.classNames[r].panelPrev=”Prev”(jQuery); /* * jQuery mmenu navbar add-on searchfield content * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(s)var e=”mmenu”,a=”navbars”,d=”searchfield”;s[e].addons[a][d]=function(a,d)var i=s[e]._c,t=s(”).appendTo(a);”object”!=typeof this.opts.searchfield&&(this.opts.searchfield=),this.opts.searchfield.add=!0,this.opts.searchfield.addTo=t(jQuery); /* * jQuery mmenu navbar add-on tabs content * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(a)var t=”mmenu”,e=”navbars”,n=”tabs”;a[t].addons[e][n]=function(n,s,r)function i(a)c.removeClass(d.navbar+”__tab_selected”);var t=c.filter(‘[href=”#’+a.attr(“id”)+'”]’);if(t.length)t.addClass(d.navbar+”__tab_selected”);elsevar e=a.data(l.parent);e&&e.length&&i(e.closest(“.”+d.panel))var d=a[t]._c,l=a[t]._d,o=a[t]._e,_=this,c=n.children(“a”);n.addClass(d.navbar+”_tabs”).parent().addClass(d.navbars+”_has-tabs”),c.on(o.click+”-“+e,function(t)t.preventDefault();var e=a(this);if(e.hasClass(d.navbar+”__tab_selected”))return void t.stopImmediatePropagation();try_.__openPanelWoAnimation(a(e.attr(“href”))),t.stopImmediatePropagation()catch(n)),this.bind(“openPanel:start”,i)(jQuery); /* * jQuery mmenu navbar add-on title content * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(t)var a=”mmenu”,e=”navbars”,n=”title”;t[a].addons[e][n]=function(n,i)var r,s,l,h=t[a]._c,d=t(”).appendTo(n);this.bind(“openPanel:start”,function(t));var o;this.bind(“openPanel:start:sr-aria”,function(t)if(this.opts.screenReader.text&&(o),t[a].configuration.classNames[e].panelTitle=”Title”(jQuery); /* * jQuery mmenu Angular wrapper * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(e)var n=”mmenu”,t=”angular”;e[n].wrappers[t]=function()this.opts.onClick=close:!0,preventDefault:!1,setSelected:!0(jQuery); /* * jQuery mmenu Bootstrap 3 wrapper * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(n)var e=”mmenu”,a=”bootstrap3″;n[e].wrappers[a]=function()this.$menu.hasClass(“navbar-collapse”)&&(this.conf.classNames.selected=”active”,this.conf.classNames.divider=”divider”,this.conf.clone=!0,this.opts.initMenu=function(n)(jQuery); /* * jQuery mmenu Bootstrap 4 wrapper * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(n)function e(e)for(var a=n(“”),t=[“href”,”title”,”target”],r=0;r”);return a.find(“.dropdown-item, .dropdown-divider”).each(function()var a=n(this),r=n(“”);a.hasClass(“dropdown-divider”)?r.addClass(“Divider”):r.append(e(a)),t.append(r)),tfunction t(t)var r=n(“”);return t.find(“.nav-item”).each(function()var t=n(this),i=n(“”);if(t.hasClass(“active”)&&i.addClass(“Selected”),!t.hasClass(“nav-link”))var o=t.children(“.dropdown-menu”);o.length&&i.append(a(o)),t=t.children(“.nav-link”)i.prepend(e(t)),r.append(i)),rvar r=”mmenu”,i=”bootstrap4″;n[r].wrappers[i]=function()var e=this;if(this.$menu.hasClass(“navbar-collapse”))this.conf.clone=!1;var r=n(“”),i=n(“”);r.append(i),this.$menu.children().each(function()var r=n(this);switch(!0)case r.hasClass(“navbar-nav”):i.append(t(r));break;case r.hasClass(“dropdown-menu”):i.append(a(r));break;case r.hasClass(“form-inline”):e.conf.searchfield.form=null,e.conf.searchfield.input=name:r.find(“input”).attr(“name”),e.conf.searchfield.clear=!1,e.conf.searchfield.submit=!0;break;default:i.append(r.clone(!0))),this.bind(“initMenu:before”,function()r.prependTo(“body”),this.$menu=r),this.$menu.parent().find(“.navbar-toggler”).removeAttr(“data-target”).removeAttr(“aria-controls”).off(“click”).on(“click”,function(n)n.preventDefault(),n.stopImmediatePropagation(),e.open())(jQuery); /* * jQuery mmenu jQuery Mobile wrapper * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(e)var n=”mmenu”,t=”jqueryMobile”;e[n].wrappers[t]=function()var n=this;this.opts.onClick.close=!1,this.conf.offCanvas.pageSelector=”div.ui-page-active”,e(“body”).on(“pagecontainerchange”,function(e,t)”function”==typeof n.close&&(n.close(),n.setPage(t.toPage))),this.bind(“initAnchors:after”,function()e(“body”).on(“click”,”.mm-listview a”,function(n)(n.preventDefault(),e(“body”).pagecontainer(“change”,this.href))))(jQuery); /* * jQuery mmenu Magento wrapper * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(e)var n=”mmenu”,a=”magento”;e[n].wrappers[a]=function()this.conf.classNames.selected=”active”(jQuery); /* * jQuery mmenu Olark wrapper * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(n)var o=”mmenu”,a=”olark”;n[o].wrappers[a]=function()this.conf.offCanvas.noPageSelector.push(“#olark”)(jQuery); /* * jQuery mmenu Turbolinks wrapper * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(n)var t=”mmenu”,o=”turbolinks”;n[t].wrappers[o]=function()var o,r;n(document).on(“turbolinks:before-visit”,function()r=n(“html”),o=r.attr(“class”),o=n.grep(o.split(/s+/),function(n)return!/mm-/.test(n)).join(” “)).on(“turbolinks:load”,function()”undefined”!=typeof r&&(r.attr(“class”,o),n[t].glbl=!1))(jQuery); /* * jQuery mmenu WordPress wrapper * mmenu.frebsite.nl * * Copyright (c) Fred Heusschen */ !function(s)var e=”mmenu”,n=”wordpress”;s[e].wrappers[n]=function()this.conf.classNames.selected=”current-menu-item”,s(“#wpadminbar”).css(“position”,”fixed”).addClass(“mm-slideout”)(jQuery); return true; )); ]]>Các câu hỏi về quần short jeans là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê quần short jeans là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment