Định nghĩa – Khái niệm

phu xướng phụ tùy từ Hán Việt nghĩa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ phu xướng phụ tùy trong từ Hán Việt và cách phát âm phu xướng phụ tùy từ Hán Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ phu xướng phụ tùy từ Hán Việt nghĩa là gì.