Phát âm của the Oval Office là gì?

the outfield

the outset

the outside world idiom

the outskirts

the Oval Office

the ozone layer

the Pacific Rim

the papacy

the parallel bars

Từ của Ngày

mountaintop

the top of a mountain

Về việc này
Tender, velvety or abrasive? Talking about textures (1)

Trang nhật ký cá nhân

Tender, velvety or abrasive? Talking about textures (1)

Đọc thêm nữa

ripflation

Từ mới

ripflation

Thêm những từ mới

vừa được thêm vào list

Đến đầu

Nội dung

Tiếng Anh