Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư?

Cập nhật ngày 26/08/2022 bởi mychi

Bài viết Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư?”

Đánh giá về Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư?Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gì? Cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch đầu tư? Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ kế hoạch đầu tư?

Bộ kế hoạch đóng vai trò chủ chốt trong việc quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và nghiên cứu của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bài viết này sẽ tìm hiểu các quy định của pháp luật về vị trí, chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch đầu tư.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gì?
  • 2 2. Cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch đầu tư:
  • 3 3. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ kế hoạch đầu tư:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là gì?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và nghiên cứu, bao gồm: Tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia; cơ chế, chính sách quản lý kinh tế; đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; khu kinh tế; nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đấu thầu; phát triển Doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; thống kê; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là “Ministry of Planning & Investment”.

✅ Mọi người cũng xem : bosses là gì

2. Cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch đầu tư:

Căn cứ tại Điều 3 Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch đầu tư, cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch đầu tư gồm:

1. Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

2. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

3. Vụ Tài chính, tiền tệ.

4. Vụ Kinh tế công nghiệp.

5. Vụ Kinh tế nông nghiệp.

6. Vụ Kinh tế sản phẩm.

7. Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

8. Vụ Quản lý các khu kinh tế.

9. Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư.

10. Vụ Kinh tế đối ngoại.

11. Vụ Lao động, văn hóa, xã hội.

12. Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường.

13. Vụ Quản lý quy hoạch.

14. Vụ Quốc phòng, an ninh.

15. Vụ Pháp chế.

16. Vụ Tổ chức cán bộ.

17. Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông.

18. Văn phòng Bộ.

19. Thanh tra Bộ.

20. Cục Quản lý đấu thầu.

21. Cục Phát triển Doanh nghiệp.

22. Cục Đầu tư nước ngoài.

23. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

24. Cục Phát triển Hợp tác xã.

25. Tổng cục thống kê.

26. Viện Chiến lược phát triển.

27. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

28. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế – xã hội quốc gia.

29. Trung tâm Tin học.

30. Báo Đầu tư.

31. Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

32. Học viện Chính sách và Phát triển.

33. Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch.

3. Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ kế hoạch đầu tư:

Căn cứ tại Điều 2 Nghị định số 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ kế hoạch đầu tư, nhiệm vụ quyền hạn chi tiết của Bộ kế hoạch đầu tư gồm:

– Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hằng năm của bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Trình Chính phủ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hằng năm của cả nước, các cân đối vĩ mô của nền kinh tế quốc dân; kế hoạch xây dựng, sửa đổi các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô; quy hoạch; chiến lược kêu gọi vốn đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu; các chương trình, dự án khác theo sự phân công của Chính phủ.

– Trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo quyết liệt, chỉ thị và các văn bản khác.

– Ban hành thông tư, quyết liệt, chỉ thị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

– Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý của bộ; thông tin, tuyên truyền, thường nhật, giáo dục pháp luật về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

– Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch:

+ Xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội sau khi được Quốc hội thông qua; giúp Chính phủ điều hành thực hiện kế hoạch về một vài ngành, lĩnh vực được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

+ Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của cả nước; tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển của các bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quy hoạch tổng thể phát triển vùng, lãnh thổ; có ý kiến về các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi được bắt buộc;

+ Tổ chức công bố chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển vùng, lãnh thổ sau khi được phê duyệt; hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và vùng, lãnh thổ đã được phê duyệt;

+ Tổng hợp chung các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, bao gồm: Cân đối tích lũy và tiêu sử dụng; cân đối về tài chính, tiền tệ; vay và trả nợ nước ngoài; ngân sách nhà nước; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; đề xuất các giải pháp để giữ vững các cân đối theo mục tiêu chiến lược và kế hoạch, bảo đảm thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

+ Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của bộ, ngành, địa phương; tổ chức theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.

– Về đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước:

+ Tổng hợp chung về đầu tư phát triển. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; danh mục các chương trình, dự án ưu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn ODA, vốn vay ưu đãi; danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, các dự án quan trọng quốc gia; sản phẩm dự án dùng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư công khác theo quy định của pháp luật;

+ Xây dựng tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tổng mức và cân đối các nguồn vốn đầu tư công theo ngành, lĩnh vực, chương trình; tổng mức vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu;

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; dự kiến phương án phân bổ cụ thể kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các bộ, ngành trung ương và địa phương; vốn đầu tư từ nguồn hỗ trợ tín dụng nhà nước; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc dùng nguồn dự phòng từ ngân sách trung ương và bổ sung vốn ngân sách trung ương trong năm để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển;

Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng phương án dùng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, trong đó bao gồm cả việc phân bổ cho các dự án đầu tư quan trọng (nếu có);

Tổng hợp phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp), các chương trình mục tiêu và các khoản bổ sung có mục tiêu khác;

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết liệt đầu tư.

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển; giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước;

+ Thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; thẩm định các chương trình mục tiêu và các dự án khác do Thủ tướng Chính phủ giao; thẩm định các dự án đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Về đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài:

+ Quản lý vận hành đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP); tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn giấy tờ đầu tư;

+ Thực hiện giấy tờ cấp, điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức PPP;

+ Xây dựng, quản lý, khai thác và hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư;

+ Kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư công.

– Về quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi:

+ Là cơ quan đầu mối trong việc vận động, điều phối, quản lý nhà nước về vốn ODA, vốn vay ưu đãi và viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; chủ trì soạn thảo chiến lược, chính sách, định hướng thu hút, dùng ODA, vốn vay ưu đãi;

+ Chủ trì việc chuẩn bị nội dung, tổ chức vận động và điều phối các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi; trình Chính phủ việc ký kết điều ước quốc tế khung về ODA, vốn vay ưu đãi và điều ước quốc tế chi tiết về ODA không hoàn lại theo quy định của pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ về việc ký kết thỏa thuận quốc tế về vốn ODA viện trợ không hoàn lại theo thẩm quyền;

+ Tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; phối hợp với Bộ Tài chính xác định cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với chương trình, dự án dùng vốn ODA, vốn vay ưu đãi;

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp và lập kế hoạch sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trung hạn 5 năm và hằng năm; cân đối và bố trí vốn đối ứng hằng năm từ nguồn vốn ngân sách để chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển thuộc diện cấp phát ngân sách trung ương;

+ Thực hiện giám sát và đánh giá các chương trình, dự án dùng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề nảy sinh có liên quan đến thường xuyên bộ, ngành.

– Về quản lý đấu thầu:

+ Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thuộc thẩm quyền quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

+ Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu; tổ chức hệ thống thông tin về đấu thầu và đấu thầu qua mạng.

– Về quản lý các khu kinh tế:

+ Xây dựng, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển tổng thể các khu kinh tế trong phạm vi cả nước (bao gồm khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu và những loại hình khu kinh tế khác);

+ Tổ chức thẩm định kế hoạch phát triển các khu kinh tế, việc thành lập các khu kinh tế của các địa phương; phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn triển khai kế hoạch phát triển các khu kinh tế sau khi được phê duyệt;

+ Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư phát triển và vận hành của các khu kinh tế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất mô hình, cơ chế quản lý và chính sách phát triển đối với khu kinh tế, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

– Về đăng ký và phát triển Doanh nghiệp:

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới, phát triển công ty nhà nước, cơ chế quản lý, sắp xếp công ty nhà nước và phát triển công ty nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế;

+ Tham gia thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại Doanh nghiệp nhà nước; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển công ty nhà nước và tình hình phát triển Doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khác của cả nước;

+ Quản lý về đăng ký công ty, đăng ký hộ buôn bán; hướng dẫn hồ sơ đăng ký công ty, đăng ký hộ buôn bán; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình đăng ký công ty, đăng ký công ty qua mạng điện tử và sau đăng ký Doanh nghiệp trên phạm vi cả nước; quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty, hộ buôn bán.

– Về kinh tế tập thể, hợp tác xã:

+ Xây dựng chiến lược, chương trình và kế hoạch chung về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

+ Xây dựng cơ chế quản lý, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

+ Quản lý về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hướng dẫn hồ sơ đăng ký; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đăng ký và sau đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên phạm vi cả nước.

– Về lĩnh vực thống kê:

+ Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động thống kê; điều phối, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê theo quy định của pháp luật;

+ Xây dựng, thống nhất quản lý hệ thống thông tin nghiên cứu quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức điều phối việc kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước; xây dựng tiêu chuẩn và thực hiện đánh giá chất lượng thông tin nghiên cứu trong vận hành nghiên cứu nhà nước;

+ Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo nghiên cứu, chương trình điều tra nghiên cứu và phân loại thống kê theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch thống kê khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

– Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

– Quản lý nhà nước các sản phẩm công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định pháp luật; quản lý và chỉ đạo vận hành đối với các tổ chức sự nghiệp công thuộc bộ.

– Quản lý các hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

– Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

– quyết liệt và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách hành chính nhà nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

– Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

– Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.212 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là gì và để làm gì? Mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân?

Khái quát về bảo hiểm xã hội yêu cầu? Khái quát về bảo hiểm xã hội từ nguyên? Phân biệt giữa bảo hiểm xã hội yêu cầu và bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Khái quát về bảo hiểm xã hội tự nguyện? Mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đâu? Mức đóng và quyền lợi của bảo hiểm xã hội?

Điều kiện được hiến xác và bộ phận cơ thể người? Trình tự đăng ký hiến xác và nội tạng? Đăng ký hiến xác và nội tạng ở đâu?

VPA là gì? Tìm hiểu Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT? Mục tiêu của Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT?

Trường hợp cả hai đều đặn chưa đủ tuổi quan hệ tự nguyện với nhéu? Trường hợp cả hai đều chưa đủ tuổi quan hệ do cưỡng ép?

quyết định về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là gì? Mẫu quyết liệt về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng? Hướng dẫn mẫu quyết định về việc cấp lại quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng?

quyết liệt về việc công nhận lưu hành giống cây trồng là gì? Mẫu quyết liệt về việc công nhận lưu hành giống cây trồng? Hướng dẫn mẫu quyết liệt về việc công nhận lưu hành giống cây trồng?

Thực hiện thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán khi nào? Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán là gì? Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán mẫu số 09- LĐTL? Soạn thảo biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán?

Khái quát về nội dung quan hệ tình dục? Theo luật, độ tuổi hợp pháp để quan hệ tình dục là bao nhiêu?

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông là gì? Nội dung cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông? Mẫu thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông? Soạn thảo Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học ……?

Việc dân sự là gì? Đơn bắt buộc giải quyết việc dân sự là gì? Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự cần có những nội dung gì? Mẫu đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự? Soạn thảo đơn bắt buộc giải quyết việc dân sự mẫu số 01-VDS?

quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy (MQĐ 03) là gì? quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả được sử dụng để làm gì? Thực hiện quyết liệt cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hệ lụy? quyết liệt cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (MQĐ 03)? Soạn thảo quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (MQĐ 03)?

Thông báo về việc thay đổi ngay, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu 33- HC) là gì? Mẫu Thông báo về việc thay đổi ngay, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu 33- HC)? Soạn thảo Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) (mẫu 33- HC)?

Tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính là gì? quyết định tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính là gì? Mẫu quyết liệt tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính (mẫu 19- HC)? Soạn thảo quyết định tạm ngừng phiên tòa vụ án hành chính (mẫu 19- HC)?

quyết định hủy bỏ quyết liệt áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (160/HS) là gì? Mẫu quyết liệt hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (160/HS)? Soạn thảo quyết liệt hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (160/HS)? hoạt động hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt?

Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ là gì? Mẫu Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (167/HS)? Soạn thảo Đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ (167/HS)? vận hành đề nghị và áp dụng biện pháp bảo vệ?

yêu cầu tự kiểm tra thi hành án hình sự, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát là gì? Mẫu yêu cầu tự kiểm tra thi hành án hình sự, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát (02/TH)? Soạn thảo bắt buộc tự kiểm tra thi hành án hình sự, thông báo kết quả cho Viện kiểm sát (02/TH)?

một vài quy định về thẻ Đảng viên? Thủ tục xin cấp lại thẻ Đảng viên bị mất? Xử lý vi phạm đối với hành vi Đảng viên làm mất thẻ Đảng?

Tạm giam, tạm giữ và kiểm sát vận hành tạm giam, tạm giữ? yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam được sử dụng để làm gì? Mẫu yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam (03/TG)? Soạn thảo bắt buộc cung cấp giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam (03/TG)? hoạt động bắt buộc cung cấp giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc thi hành tạm giữ, tạm giam?Các câu hỏi về kế hoạch đầu tư là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kế hoạch đầu tư là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kế hoạch đầu tư là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kế hoạch đầu tư là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kế hoạch đầu tư là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kế hoạch đầu tư là gì


Các hình ảnh về kế hoạch đầu tư là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về kế hoạch đầu tư là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm nội dung chi tiết về kế hoạch đầu tư là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment