Các giả thiết và 7 nguyên tắc kế toán chủ yếu – Dân Kinh Tế

Cập nhật ngày 16/08/2022 bởi mychi

Bài viết Các giả thiết và 7 nguyên tắc kế toán chủ yếu – Dân Kinh Tế thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Các giả thiết và 7 nguyên tắc kế toán chủ yếu – Dân Kinh Tế trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Các giả thiết và 7 nguyên tắc kế toán chủ yếu – Dân Kinh Tế”

Đánh giá về Các giả thiết và 7 nguyên tắc kế toán chủ yếu – Dân Kinh Tế1. Các giả thuyết của kế toán là gì?

Giống như bất kỳ một môn khoa học nào, kế toán cũng dựa trên những định đề hay còn gọi là những giả thuyết tiền đề của nó.

Vậy thế nào là các giả thuyết của kế toán? Theo Libby & cs (2003), giả thuyết hay định đề kế toán được xây dựng dựa trên môi trường kinh tế mà trong đó kế toán được thực hiện. Đó chính là những giả thuyết nền tảng tạo nên những « cọc tiêu » hay còn gọi là « kim chỉ nam » liên quan đến việc trình bày các báo cáo tài chính. Người ta thường đề cập đến ba định đề hay ba giả thuyết của khoa học và thực tiễn kế toán.

Thứ nhất, giả thuyết thực thể kinh doanh. Theo định đề này phải kế toán các vận hành của Doanh nghiệp, của tổ chức tách rời khỏi các vận hành của chủ sở hữu công ty hay tổ chức và độc lập khỏi vận hành của tất cả các Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác. Ví dụ, khi chủ sở hữu mua một chiếc xe hơi cho sử dụng mang tính chất cá nhân anh ta thì không được kế toán vào tài sản của Doanh nghiệp.

Thứ hai, giả thuyết thước đo tiền tệ. Định đề này cho rằng kế toán sử dụng trước hết thước đo tiền tệ quốc gia để thu thập và trình bày thông tin trong các báo cáo tài chính. Như vậy, kế toán ở Việt Nam thì trước hết phải ghi nhận và trình bày báo cáo tài chính bằng đơn vị tiền tệ là đồng ngân hàng Việt Nam. Tiền tệ là thước đo tổng giá trị chung của mọi loại danh mục, hàng hoá, sản phẩm làm đơn vị ghi chép, phản ánh và trình bày các báo cáo tài chính. Với tiền đề này giúp cho kế toán có thể xác định được tổng giá trị của tất cả mọi loại tài sản, các khoản vay nợ và vốn chủ sở hữu tương đương mọi loại chi phí và doanh thu, thu nhập sinh ra trong hoạt động của các đơn vị vì mục đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Chỉ khi chấp nhận tiền đề này thì kế toán mới có thể thực hiện cộng dồn tổng giá trị của cải/tài sản của một đơn vị và cung cấp cho người sử dụng những thông tin tổng hợp về tình hình hoạt động của đơn vị. mặc khác, cũng cần nhấn mạnh rằng để đáp ứng cho quản lý đơn vị, các nhà quản lý không những cần những thông tin tổng hợp mà còn dùng các thông tin cụ thể, do vậy trong thực tiễn kế toán người ta cũng sử dụng cả các loại thước đo hiện vật và thước đo thời gian để phản ánh các hoạt động của đơn vị. Thước đo tiền tệ chính là tiền đề để kế toán thực hiện được nguyên tắc cơ sở dồn tích.

Thứ ba, giả thuyết kỳ kế toán. Trên thực tế, quá trình kinh doanh trong công ty hay các vận hành trong một đơn vị nói chung diễn ra liên tục và trong thường xuyên trường hợp chu kỳ kinh doanh thường không trùng với năm tài chính. mặc khác, trên quan điểm quản trị công ty, các nhà quản lý lại thường xuyên có nhu cầu thông tin về tình hình buôn bán của công ty để kịp thời ra các quyết định phù hợp mà không chờ đến khi kết thúc một chu kỳ kinh doanh mới cần thông tin. Do vậy kế toán phân cắt quy trình kinh doanh thành những khoảng thời gian bằng nhau để lập các báo cáo truyền đạt thông tin rất cần thiết cho ban lãnh đạo. Thông thường kế toán lập báo cáo cho kỳ một tháng, một quí hoặc một năm. Mục đích kế toán phân chia thành các kỳ bằng nhéu là để đảm bảo yêu cầu tính so sánh được của các thông tin kế toán trình bày trong các báo cáo. Như vậy kỳ kế toán xuất phát từ chính nhu cầu về thông tin của các nhà quản lý. Hơn nữa nó cũng đáp ứng mong muốn thông tin của các đối tượng dùng thông tin khác, chẳng hạn các cổ đông, các chủ nợ, các bộ phận thuế, các cơ quan chức năng cũng cần có thông tin định kỳ về hoạt động của đơn vị.

2. 7 nguyên tắc kế toán chủ yếu

Theo Libby & cs (2003), nguyên tắc kế toán là những quy ước, chỉ dẫn, hướng dẫn xuyên suốt trong quá trình thực hiện các công việc kế toán được thường xuyên người công nhận ở một thời điểm. Nó xuất phát từ sự nhất trí rộng rãi của nhiều người am hiểu về lý thuyết tương đương thực hành kế toán ở một thời điểm nào đó. Như vậy cần lưu ý rằng các nguyên tắc kế toán này không phải là bất biến mà ngược lại nó có khả năng thay đổi hoàn thiện hơn khi môi trường thay đổi ngay, bởi nó là do các nhà kế toán và các đơn vị kinh doanh đưa ra để phục vụ mong muốn của những người làm quyết định. Chính vì lý do này mà chúng ta có khả năng thấy trong các sách viết ở những thời điểm khác nhéu có khả năng không hoàn toàn nhất quán với nhéu. Vì vậy chúng ta cần ý thức rằng kế toán là một môn học luôn phát triển theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn. Trong giáo trình này, công ty chúng tôi giới thiệu 7 nguyên tắc kế toán chủ yếu dựa theo Luật kế toán và Chuẩn mực kế toán 01 của Việt Nam đã ban hành để các bạn dễ dàng theo dõi. Các bạn có khả năng tham khảo thêm các sách và tài liệu khác để bổ sung kiến thức cho mình về phần này.

Nguyên tắc thứ nhất: nguyên tắc cơ sở dồn tích. Nguyên tắc này được phát biểu như sau: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của Doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm nảy sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền tương đương tiền. báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ánh tình hình tài chính của công ty trong quá khứ, Hiện tại và tương lai. Cần lưu ý rằng giữa nguyên tắc cơ sở dồn tích và định đề thước đo tiền tệ có mối quan hệ mật thiết. Nếu không chấp nhận định đề thước đo tiền tệ thì không thực hiện được nguyên tắc cơ sở dồn tích, bởi vì dễ dàng là sẽ không thể cộng dồn các của cải/tài sản khác nhau vào với nhéu được. Ví dụ không thể cộng dồn một toà nhà với một cái máy chẳng hạn. Nhưng một khi chúng ta sử dụng thước đo chung dưới hình thái tiền tệ thì việc đó có thể thực hiện được một cách đơn giản. Chúng ta cũng đã biết trong thực tiễn kế toán tồn tại hai loại hình kế toán, đó là kế toán quỹ hay còn gọi là kế toán theo tiền mặt và kế toán dồn tích hay còn gọi là kế toán theo thực tế sinh ra. Kế toán theo dòng tiền tức là kế toán ghi nhận các nghiệp vụ chỉ khi nào thực sự có dòng tiền chi ra hoặc thu vào, có nghĩa là có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng hoặc hạn chế ngân quỹ của công ty. Trái lại, kế toán theo thực tế sinh ra  lại ghi nhận các nghiệp vụ vào thời điểm phát sinh nghiệp vụ ngay cả khi chưa có dòng tiền thực đi ra hay đi vào. Như vậy với nguyên tắc cơ sở dồn tích, chúng ta đang thực hiện kế toán dồn tích. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này trong các chương sau và có khả năng sẽ đi đến những phát hiện rất thú vị. Ví dụ như tại sao một Doanh nghiệp có thể có mức lợi nhuận kế toán khá cao nhưng lại vô cùng khan hiếm tiền để thanh toán các khoản nợ. Hay tại sao lợi nhuận trong một kỳ kế toán lại không bằng số tiền tăng thêm trong kỳ đó.

Nguyên tắc thứ hai: nguyên tắc vận hành liên tục. Nguyên tắc này giả định rằng công ty đang vận hành liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động buôn bán bình thường trong một tương lai gần. Như vậy công ty không yêu cầu phải ngừng vận hành hoặc thu hẹp một cách đáng kể qui mô hoạt động của mình. Nguyên tắc này có mối quan hệ mật thiết với nguyên tắc giá gốc.

Nguyên tắc thứ ba: nguyên tắc giá gốc. Theo nguyên tắc này, của cải/tài sản phải được kế toán theo giá gốc, trong đó giá gốc của của cải/tài sản được tính theo số tiền hoặc tương đương tiền mà công ty đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm của cải/tài sản được ghi nhận. Giá gốc của của cải/tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. Giữa nguyên tắc giá gốc và nguyên tắc vận hành liên tục có mối quan hệ nhất định. Chỉ khi chúng ta thực thi nguyên tắc hoạt động liên tục thì việc áp dụng nguyên tắc giá gốc mới được thực hiện. Nếu công ty không còn vận hành bình thường mà ở trong tình trạng phá sản chẳng hạn thì lúc đó nguyên tắc giá gốc không vận dụng nữa, vì lúc này tất cả tài sản của Doanh nghiệp được đem ra bán, và như vậy tài sản của công ty sẽ được đánh giá và kế toán theo tổng giá trị thị trường vào thời điểm bán. Thông thường thì giá trị thị trường của của cải/tài sản của Doanh nghiệp vào thời nơi này không còn bằng với giá gốc ghi sổ kế toán ban đầu khi mua hoặc nhận tài sản nữa, có nghĩa là lúc này phải điều chỉnh tổng giá trị của tài sản trên sổ sách và báo cáo tài chính của công ty.

Nguyên tắc thứ tư: nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc này bắt buộc việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhéu. Khi ghi nhận một khoản thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Ví dụ việc phân bổ chi phí thu mua hàng hoá cho khối lượng hàng hoá đã bán trong kỳ. Chi phí thu mua hàng hoá  phân bổ này thể hiện một khoản chi phí tương ứng liên quan đến việc tạo ra doanh thu trong kỳ từ việc bán hàng hoá.

Nguyên tắc thứ năm: nguyên tắc nhất quán. Nguyên tắc này được phát biểu như sau: các chính sách và phương pháp kế toán mà Doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi ngay đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Ví dụ, trong kỳ công ty đã chọn phương pháp kế toán hàng tồn kho là cách kiểm kê định kỳ thì phương pháp này phải được áp dụng trong suốt cả kỳ kế toán năm. Nếu năm sau Doanh nghiệp muốn đổi sang phương pháp kế toán hàng tồn kho là kê khai thường xuyên thì công ty phải giải thích trong phần thuyết minh báo cáo tài chính rõ lý do tại sao thay đổi và việc thay đổi ngay này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến giá trị hàng tồn kho tương đương tổng giá trị hàng tồn kho đã xuất dùng hoặc xuất bán.

Nguyên tắc thứ sáu: nguyên tắc cẩn trọng. cẩn trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các khó khăn không chắc chắn. Như vậy, nguyên tắc thận trọng bắt buộc (1) phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn, (2) không đánh giá cao hơn tổng giá trị của các của cải/tài sản và các khoản thu nhập, (3) không đánh giá thấp hơn giá trị các khoản nợ phải trả và chi phí, (4) doanh thu và mức lương được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.

Nguyên tắc thứ bảy: nguyên tắc trọng yếu. Thông tin kế toán được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch một cách đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn và tính chất của thông tin hoặc các sai sót được đánh giá trong hoàn cảnh cụ thể. Tính trọng yếu của thông tin phải được xem xét cả trên phương diện định lượng và định tính.

Các từ khóa trọng tâm hoặc các ngôn từ liên quan đến bài viết trên:


Các câu hỏi về giả định kỳ kế toán là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giả định kỳ kế toán là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giả định kỳ kế toán là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giả định kỳ kế toán là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giả định kỳ kế toán là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về giả định kỳ kế toán là gì


Các hình ảnh về giả định kỳ kế toán là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm dữ liệu, về giả định kỳ kế toán là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thông tin về giả định kỳ kế toán là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment