Phát âm của first-line manager là gì? Phát âm của first-line manager là gì?

first-degree burn

first-generation

first-half loss

first-half profit

first-line manager

first-line treatment

first-mover advantage

first-past-the-post

first-rate

Từ của Ngày

mountaintop

the top of a mountain

Về việc này
Tender, velvety or abrasive? Talking about textures (1)

Trang nhật ký cá nhân Trang nhật ký cá nhân

Tender, velvety or abrasive? Talking about textures (1) Tender, velvety or abrasive? Talking about textures (1)

Đọc thêm nữa

ripflation

Từ mới

ripflation

Thêm những từ mới

vừa được thêm vào list

Đến đầu

Nội dung Nội dung

Kinh doanh