Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa?

Cập nhật ngày 11/09/2022 bởi mychi

Bài viết Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa?”

Đánh giá về Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung cơ bản, vai trò và ý nghĩa?


Xem nhanh
VTC1 | Trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Nhất là trong bối cảnh mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là một yêu cầu thiết yếu.

Đại đoàn kết dân tộc là gì? Nội dung, vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc? Nội dung của đại đoàn kết dân tộc. Vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Bài học đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng mang tính thời sự, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để đón nhận những cơ hội cùng thách thức lớn của quá trình hội nhập ngày một sâu, rộng.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Đại đoàn kết dân tộc là gì?
  • 2 2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc:
  • 3 3. Vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc:

1. Đại đoàn kết dân tộc là gì?

Đại đoàn kết toàn dân tộc – di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đại đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, đùm bọc yêu thương nhau đã thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn mỗi người dân, trở thành lẽ sống, chất kết dính gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Lịch sử mấy ngàn năm tồn tại và phát triển của dân tộc ta đã chứng minh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều kết thành sức mạnh vô địch, đưa Việt Nam vượt qua mọi điều kiện, thách thức, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Nhờ tinh thần đoàn kết, nhân dân ta đã vượt qua mọi gian lao, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông bờ cõi, viết nên những trang sử vàng hào hùng của dân tộc.

Đại đoàn kết dân tộc trong tiếng Anh được hiểu là Great national unity.

Trong cuộc đời vận hành cách mạng của mình, với tinh thần nhân văn cao cả và nhãn quan chính trị sắc bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng xây dựng và hoàn thiện tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền bá và giáo dục tư tưởng đó trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Người nhận thức sâu sắc đoàn kết là để tạo nên sức mạnh quyết định thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù. Thực tế lịch sử đã chứng minh: Nhờ sức mạnh của đại đoàn kết mà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết cần trên cơ sở hiệp thương dân chủ, chân thành, thẳng thắn, nhân ái, gắn với đấu tranh, tự phê bình và phê bình, có sự nhất trí về mục đích và lập trường rõ ràng. Đoàn kết phải trên cơ sở kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa của dân tộc. Muốn đoàn kết phải có lòng khoan dung, độ lượng với con người, quy tụ mọi lực lượng. Bác Hồ cũng thường xuyên lần khẳng định trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng đều đặn là đồng bào ta, ít thường xuyên họ đều có lòng yêu nước. vì vậy nên quy tụ mọi người bằng lòng chân thành, thương dân. Ngay cả “với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết…”

2. Nội dung của đại đoàn kết dân tộc:

Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc:

1-Truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng của dân tộc Việt Nam.

Đề cập đến chủ nghĩa yêu nước của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh viết: ” Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, điều kiện, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”.

Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc, đoàn kết dân tộc Việt Nam đã hình thành và củng cố, tạo thành một truyền thống bền vững. Tinh thần ấy, tình cảm ấy theo thời gian đã trở thành lẽ sống của mỗi con người Việt Nam, làm cho vận mệnh mỗi cá nhân gắn chặt vào vận mệnh của cộng đồng, vào sự sống còn và phát triển của dân tộc. Nó là cơ sở của ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần dũng cảm hy sinh vì dân, vì nước của mỗi con người Việt Nam, cùng lúc ấy là giá trị tinh thần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng và của mỗi cá nhân trong quy trình dựng nước và giữ nước, làm nên truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc. Dù lúc thăng, lúc trầm nhưng chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam bao giờ cũng là tinh hoa đã được hun đúc và thử nghiệm qua hàng nghìn năm lịch sử chinh phục thiên nhiên và chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc của ông cha ta. Chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, cộng đồng của dân tộc Việt Nam là cơ sở đầu tiên, sâu xa cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.

Xem thêm: Dân tộc là gì? Phân tích những đặc trưng cơ bản của dân tộc?

2- Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác- Lênin cho rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo lịch sử; giai cấp vô sản muốn thực hiện vai trò là lãnh đạo cách mạng phải trở thành dân tộc, liên minh công nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng. Chủ nghĩa Mác- Lênin đã ch ra cho các dân tộc bị áp bức con đường tự phóng ra. Lê-nin cho rằng, sự kết nối giai cấp, trước hết là liên minh giai cấp công nhân với nông dân là hết sức cần thiết, bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng vô sản. Rằng nếu không có sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân lao động với đội ngũ tiên phong của nó, tức giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được.

3- Tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.

không chỉ được hình thành từ những cơ sở lý luận suông, tư tưởng này còn xuất phát từ thực tiễn lịch sử của dân tộc và thường xuyên năm bôn ba khảo nghiệm ở nước ngoài của Hồ Chí Minh.

a-Thực tiễn cách mạng Việt Nam

Là một người am hiểu sâu sắc lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc mình, Hồ Chí Minh nhận thức được trong thời phong kiến ch có những cuộc đấu tranh thay đổi triều đại nhưng chúng đã ghi lại những tấm gương tâm huyết của ông cha ta với tư tưởng “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước góp sức” và “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách giữ nước”. Chính chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc trong chiều sâu và bề dày của lịch sử này đã tác động mạnh mẽ đến Hồ Chí Minh và được người ghi nhận như những bài học lớn cho sự hình thành tư tưởng của mình.

b- Thực tiễn cách mạng thế giới

Từ 1911 đến 19 1 Hồ Chí Minh đã đi đầu khắp hết các châu lục. Cuộc khảo nghiệm thực tiễn rộng lớn và công phu đã giúp Người nhận thức một sự thực:

Xem thêm: Phân tích những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

“Các dân tộc thuộc địa tiềm ẩn một sức mạnh vĩ đại, song cuộc đấu tranh của họ chưa đi đến thắng lợi bởi vì các dân tộc bị áp bức chưa biết tập hợp lại, chưa có sự liên kết chặt chẽ với giai cấp công nhân ở các nước tư bản, đế quốc, chưa có tổ chức và chưa biết tổ chức…”

Những quan điểm cơ bản về đại đoàn kết dân tộc.

– Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, bảo đảm thành công của cách mạng

– Đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng

– Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

– Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành sức mạnh vật chất có tổ chức là Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng

3. Vai trò và ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc:

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và trong suốt 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy cao độ với quyết tâm “mang sức ta phóng ra cho ta”, “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng kiên quyết giành cho được độc lập”, khi thời cơ đến, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu người dân Việt Nam đã đứng dậy giành chính quyền làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, mang lại nền độc lập cho dân tộc và quyền tự do cho nhân dân. Chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại suốt 2000 năm trong lịch sử Việt Nam.

Trong kháng chiến chống Pháp, với khẩu hiệu: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ…” và sự đồng lòng của toàn dân tộc: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, lớp trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc… ” đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc để làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Xem thêm: Dân tộc thiểu số là gì? Những dân tộc nào được gọi là dân tộc thiểu số?

Trong quá trình đổi mới, thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế Hiện tại, đất nước ta đang đứng trước rất nhiều lý do mới đặt ra, tác động đến tư tưởng, tình cảm, cuộc sống của nhân dân, tác động không nhỏ tới sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội ngày càng gay gắt; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân… còn diễn biến phức tạp, gây ra bức xúc trong dư luận cùng với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chĩa mũi nhọn tấn công, hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tế này đang làm xói mòn lòng tin của nhân dân, trở thành thách thức đối với mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thực tiễn đòi hỏi phải tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết luận: có khả năng khẳng định, đoàn kết là bài học vô cùng quý giá không bao giờ cũ trong mọi thời kỳ. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết liệt thành công của cách mạng. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, để đánh bại các thế lực thù địch, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nếu chỉ có tinh thần yêu nước thì chưa đủ; cách mạng muốn thành công và thành công đến nơi, phải tập hợp được tất cả mọi lực lượng có khả năng tập hợp, xây dựng được khối đại đoàn kết dân tộc bền vững như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Đoàn kết là gì? Nghị luận về sức mạnh của tinh thần đoàn kết?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.140 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là gì? Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11? Hướng dẫn soạn thảo bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc?

LH với tinh thần dân tộc? LH bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc? Ý nghĩa của đại đoàn kết dân tộc?

Đoàn kết là gì? Đoàn kết là sự tập hợp, kết thành một khối thống nhất, cùng vận hành vì một mục đích chung nào đó. Nghị luận về sức mạnh của tinh thần đoàn kết?

Uỷ ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á – Phi – Mỹ Latinh? Nội dung về Uỷ ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á – Phi – Mỹ Latinh?

Tội phá hoại chính sách đoàn kết là gì? Tội phá hoại chính sách đoàn kết Tiếng Anh là gì? Cấu thành tội phá hoại chính sách đoàn kết? Quy định về hình phạt đối với tội phá hoại chính sách đoàn kết?

Dân tộc thiểu số (Ethnic minority) là gì? Dân tộc thiểu số trong tiếng Anh là gì? Những dân tộc nào được gọi là dân tộc thiểu số? Các đặc trưng của dân tộc thiểu số? Những dân tộc thiểu số tiêu biểu tại Việt Nam?

Dân tộc là gì? Phân tích những đặc trưng cơ bản của dân tộc? Đặc điểm các dân tộc ở Việt Nam?

Phân tích những quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Tiểu luận về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc?

Yếu tố lịch sử và phong tục thể hiện trong nguyên tắc củng cố, giữ vững tình thương yêu và đoàn kết trong gia đình của pháp luật thừa kế.

Tội phạm nghiêm trọng là gì? Tội phạm nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 2015? Quy định về tội phạm nghiêm trọng?

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là gì? Quy định về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

Tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Tội phạm ít nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 2015? Quy định về tội phạm ít nghiêm trọng?

Quy định mới về mã số Doanh nghiệp? Cách tra cứu mà số công ty? Quy định mới về cấp, dùng và tra cứu mã số Doanh nghiệp?

Tra cứu vốn điều lệ công ty? Tra cứu trên cổng thông tin đăng ký Doanh nghiệp? Tra cứu vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư? liên lạc trực tiếp công ty, công ty cần tra cứu?

Tra cứu giấy phép buôn bán để làm gì? Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty? Tra cứu thông tin công ty trên website của Tổng cục thuế?

Số đăng ký kinh doanh là gì? Hướng dẫn tra cứu số đăng ký kinh doanh? Tra cứu thông tin Doanh nghiệp trên mạng quốc gia?

Đảng viên có hành vi ngoại tình, có quan hệ bất chính có bị khai trừ Đảng không? Xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm hôn nhân và gia đình? Đảng viên ngoại tình bị kỷ luật thế nào?

Các mức tiền sử dụng đất có khả năng phải nộp khi làm giấy tờ cấp sổ đỏ? Cấp sổ đỏ lần đầu phải đóng bao nhiêu tiền? Quy định về tiền xin phép cấp sổ đỏ lần đầu?

Điều kiện, trình tự hồ sơ, giấy tờ xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam. Quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài kèm hướng dẫn? một số quy định về gia hạn giấy phép lao động?

Thuế tổng giá trị gia tăng của công ty đào tạo ngoại ngữ mới nhất. Trung tâm ngoại ngữ có phải đóng thuế tổng giá trị gia tăng không?

Điều kiện để thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ? Trình tự hồ sơ, giấy tờ xin phép giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ? Tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của trung tâm ngoại ngữ, tin học?

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô. giấy tờ, khó khăn cấp giấy phép kinh doanh vận tải? hồ sơ cấp giấy phép vận tải bằng ô tô?

Mẫu quyết liệt chấm dứt tạm dừng đăng ký, dùng của cải/tài sản là gì, để làm gì? Mẫu quyết liệt chấm dứt tạm dừng đăng ký, dùng tài sản? Hướng dẫn lập quyết liệt chấm dứt tạm dừng đăng ký, dùng của cải/tài sản? Quy định của pháp luật về tạm dừng đăng ký, dùng tài sản? Các thông tin liên quan khác?

Mẫu quyết liệt về việc giải tỏa kê biên của cải/tài sản là gì, để làm gì? Mẫu quyết liệt về việc giải tỏa kê biên tài sản? Hướng dẫn lập Mẫu quyết định về việc giải tỏa kê biên của cải/tài sản? Quy định pháp luật có liên quan?

Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là gì, để làm gì? Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng? Hướng dẫn lập Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng? quá trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng?

Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là gì, để làm gì? Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế? Hướng dẫn lập Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế? Quy định của pháp luật liên quan đến cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế?

quyết liệt sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm là gì và để làm gì? quyết liệt sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm? Hướng dẫn lập quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm? Quy định liên quan?

quyết liệt công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án là gì, để làm gì? quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án? Hướng dẫn lập quyết liệt công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án? Quy định của pháp luật liên quan đến công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án?Các câu hỏi về đại đoàn kết dân tộc là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đại đoàn kết dân tộc là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment