Công thức 2 oxit phản ứng với axit loại 2

Cập nhật ngày 21/02/2023 bởi mychi

Bài viết Công thức 2 oxit phản ứng với axit loại 2 thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Công thức 2 oxit phản ứng với axit loại 2 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Công thức 2 oxit phản ứng với axit loại 2”

Ngày đăng: 06/01/2015, 19:51

CÔNG THỨC VIẾT PHẢN ỨNG CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ Phần (tiếp theo) Oxit phản úng với Axit Gồm 3 công thức pứ cần nhớ:  Oxit pứ với Axit loại 1:  Oxit pứ với Axit loại 2: ( HNO 3 , H 2 SO 4 đặc)  Oxit pứ với Axit loại 3: ( HCl, H 2 SO 4 loãng,…) (HCl , HI) Công thức 1: Oxit pứ với Axit loại 1 Oxit KL + Axit loại 1→ (Pứ Trao đổi) (HCl, H 2 SO 4 loãng, ) Muối + H 2 O Công thức 1: Oxit pứ với Axit loại 2 Oxit KL + Axit loại 2→ Muối + H 2 O+ Sp khử (kỳ trước) (Hôm nay) (HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) ( pứ oxi hoá khử) 9 Điều kiện: Oxit KL thoả: • KL: đa hoá trò •• Hoá trò KL trong oxit: Không cao nhất 9Muối : phải viết công thức ứng với hoá trò của KL cao nhất • KL: Đa hoá trò •• Hoá trò KL : Thấp  Cần nhớ: (HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) Oxit KL + Axit loại 2→ Hoá trò cao nhất Muối + H 2 O+ SP khử ( pứ oxi hoá khử) ĐK: Gợi ý: Khi giải đề thi: ¾KL đa hoá trò thường gặp: ¾ Sản phẩm khử có thể là: – NO 2 ↑: Màu vàng nâu. – NO↑: Khí không màu (dễ hoá nâu trong không khí, do: – NH 4 NO 3 : Là muối tan, xác đònh nhờ pư – N 2 O↑, N 2 ↑ : Đều là khí không màu (NH 4 NO 3 +NaOH= NH 3 ↑ + H 2 O+NaNO 3 ) Fe, Cu, Cr, . . . NO + ½ O 2 = NO 2 ) (mùi khai) NH 3 ↑ Muối + H 2 O+ SP khử ( pứ oxi hoá khử) •KL: Đa hoá trò •• Hoá trò KL : Thấp  Cần nhớ : ( Công thức 2) ĐK: (HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) Oxit KL + Axit loại 2→ Hoá trò cao nhất Các ví dụ:  Ví dụ 1: b.Fe 2 O 3 + HNO 3 (đặc) → c.Fe 3 O 4 + HNO 3 (đặc) → a.FeO + HNO 3 (đặc) → d.Fe x O y + HNO 3 (đặc) → -Để viết các pứ này, ta cần xác đònh HNO 3 Là axit loại 1 hay là axit loại 2 ? Gợi ý: Có 2 cách xác đònh ° Từ sản phẩm khử ° Từ điều kiện oxit Các pứ ví dụ 1 Không gợi ý sp khử Phải kiểm tra ĐK oxit Dễ thấy FeO, Fe 3 O 4 thoả cả 2 ĐK ⇒ •Pư a, c: HNO 3 là A.loại 2 •Pứ b,e: HNO 3 là A.loại 1 ( Do Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 : Không Thoả cả 2 ĐK của oxit) e.Al 2 O 3 + HNO 3 (đặc) → Muối + H 2 O Công thức 2 ( Tức xảy ra theo công thức 1) Viết các pứ Muối + H 2 O+ SP khử ( pứ oxi hoá khử) •KL: Đa hoá trò •• Hoá trò KL : Thấp  Cần nhớ : ( Công thức 2) ĐK: (HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) Oxit KL + Axit loại 2→ Hoá trò cao nhất  Giải các pứ ở Ví dụ 1: a .FeO + HNO 3 (đặc) -Fe: II, III (tức đa hoá trò) -Fe trong FeO có hoá trò:II (tức có hoá trò thấp) ( A. loại 2 ) Công thức 2 Fe(NO 3 ) III Hoá trò cao nhất ? 3 + ? (Sp khử) Đề NO 2 + H 2 O (HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) Fe(NO 3 ) III Hoá trò cao nhất ? 3 + ? (Sp khử) NO 2 + H 2 O Tương tự Muối + H 2 O+ SP khử ( pứ oxi hoá khử) •KL: Đa hoá trò •• Hoá trò KL : Thấp  Cần nhớ: ( Công thức 2) ĐK: Oxit KL + Axit loại 2→ Hoá trò cao nhất  Giải các pứ ở Ví dụ 1: a. FeO + HNO 3 đ → Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 + H 2 O c. Fe 3 O 4 + HNO 3 (đặc) ( A. loại 2 ) Công thức 2 FeO Fe 3 O 4 Thoả ĐK (*) (*) Nếu đề không gợi ý Sản Phẩm khửù thì: -HNO 3 đ: Sinh NO 2 -HNO 3 l: Sinh NO Cần thấy : các pứ của FeO, Fe 3 O 4 , (Fe x O y ) với HNO 3 ,tạo sản phẩm giống nhau ! Muối + H 2 O+ SP khử ( pứ oxi hoá khử) •KL: Đa hoá trò •• Hoá trò KL : Thấp  Cần nhớ : ( Công thức 2) ĐK: Oxit KL + Axit loại 2→ Hoá trò cao nhất  Tóm lại: a. FeO + HNO 3 đ → Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 + H 2 O c. Fe 3 O 4 + HNO 3 đ → Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 + H 2 O d. Fe x O y + HNO 3 đ → Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 + H 2 O b. Fe 2 O 3 + HNO 3 (đặc) ( A. loại 1 ) Công thức 1 Oxit KL 1 hoá trò Fe 2 O 3 Không Thoả ĐK (*) (Pứ Trao đổi : Hoá trò không đổi) (HCl, H 2 SO 4 loãng, ) Muối + H 2 O Oxit KL + Axit loại 1→ Fe(NO 3 ) 3 + H 2 O (HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) (*) b. Fe 2 O 3 + HNO 3 (đặc) → Muối + H 2 O+ S.p khử ( pứ oxi hoá khử) •KL: Đa hoá trò •• Hoá trò KL : Thấp  Cần nhớ: ( Công thức 2) ĐK: Oxit KL + Axit loại 2→ Hoá trò cao nhất  Tóm lại: a. FeO + HNO 3 đ → Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 + H 2 O c. Fe 3 O 4 + HNO 3 đ → Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 + H 2 O d. Fe x O y + HNO 3 đ → Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 + H 2 O e. Al 2 O 3 + HNO 3 (đặc) ( A. loại 1 ) Công thức 1 Oxit KL 1 hoá trò Không Thoả ĐK (*) (Pứ Trao đổi : Hoá trò không đổi) (HCl, H 2 SO 4 loãng, ) Muối + H 2 O Oxit KL + Axit loại 1→ Al(NO 3 ) 3 + H 2 O (HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) (*) b. Fe 2 O 3 + HNO 3 đ → Fe(NO 3 ) 3 + H 2 O e.Al 2 O 3 + HNO 3 đ → Muối + H 2 O+ SP khử ( pứ oxi hoá khử) •KL: Đa hoá trò •• Hoá trò KL : Thấp  Cần nhớ: ( Công thức 2) ĐK: Oxit KL + Axit loại 2→ Hoá trò cao nhất  Tóm lại: a,c,d. FeO; Fe 3 O 4 ;Fe x O y + HNO 3 đ CuO + HNO 3 (đặc) ( A. loại 1 ) Công thức 1 Oxit KL 1 hoá trò Không Thoả ĐK (*) (Pứ Trao đổi : Hoá trò không đổi) (HCl, H 2 SO 4 loãng, ) Muối + H 2 O Oxit KL + Axit loại 1→ Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O (HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) (*) b. Fe 2 O 3 + HNO 3 đ → Fe(NO 3 ) 3 + H 2 O e. Al 2 O 3 + HNO 3 đ → Al(NO 3 ) 3 + H 2 O Fe(NO 3 ) 3 NO 2 H 2 O Axit loại 2 […]… Nhắc lại: 2 công thức viết pứ KL Đa H.Trò KL (*) HTri thấp Oxit KL + Axit loại 2 Muối + H2O+ SP khử (HNO3, H2SO4 đặc) (Công thức 2: pứ oxi hoá khử) c Fe2O3 + H2SO4(đặc) C .thức 1 Fe2(SO4)3 + H2O không Thoả ĐK (*) Oxit KL + Axit loại 1→ Muối + H2O (HCl, H2SO4 loãng, ) (Công thức 1:Pứ Trao đổi : Hoá trò không đổi) Ví dụ 2: Viết các pứ a.FeO + H2SO4 (đặc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (đặc) → d.FexOy + H2SO4 (đặc)… b.Fe3O4 + H2SO4 (đặc) e.Al3 →…;O3 + H2SO4 (đặc) →…; f.CuO + H2SO4 (đặc) → Bài giải Hoá trò cao nhất Nhắc lại: 2 công thức viết pứ KL Đa H.Trò KL (*) HTri thấp Oxit KL + Axit loại 2 Muối + H2O+ SP khử (HNO3, H2SO4 đặc) (Công thức 2: pứ oxi hoá khử) d FexOy + H2SO4(đặc) C .thức 2 Fe2(SO4)3+ SP khử SO2↑ Thường thoả ĐK (*) + H 2O Oxit KL + Axit loại 1→ Muối + H2O (HCl, H2SO4 loãng, ) (Công thức 1:Pứ Trao… 2: Viết các pứ a.FeO + H2SO4 (đặc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (đặc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (đặc) d.FexOy + H2SO4 (đặc) → e.Al3 f.CuO + H2SO4 (đặc) → →…;O3 + H2SO4 (đặc) → Bài giải Hoá trò cao nhất Nhắc lại: 2 công thức viết pứ KL Đa H.Trò KL (*) HTri thấp Oxit KL + Axit loại 2 Muối + H2O+ SP khử (HNO3, H2SO4 đặc) (Công thức 2: pứ oxi hoá khử) e Al2O3 + H2SO4(đặc) C .thức 1 Al2(SO4)3 + H2O không Thoả ĐK (*) Oxit. .. H2O+ SP khử (HNO3, H2SO4 đặc) (Công thức 2: pứ oxi hoá khử) b Fe3O4 + H2SO4(đặc) C .thức 2 Fe2(SO4)3+ SP khử SO2↑ Thoả ĐK (*) + H 2O Oxit KL + Axit loại 1→ Muối + H2O (HCl, H2SO4 loãng, ) (Công thức 1:Pứ Trao đổi : Hoá trò không đổi) Ví dụ 2: Viết các pứ a.FeO + H2SO4 (đặc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (đặc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (đặc) d.FexOy + H2SO4 (đặc) → e.Al3 →…;O3 + H2SO4 (đặc) →…; f.CuO + H2SO4 (đặc) → Bài…Ví dụ 2: Viết các pứ a.FeO + H2SO4 (đặc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (đặc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (đặc) d.FexOy + H2SO4 (đặc) → e.Al3 →…;O3 + H2SO4 (đặc) →…; f.CuO + H2SO4 (đặc) → Bài giải Hoá trò cao nhất Nhắc lại: 2 công thức viết pứ KL Đa H.Trò (*) HTri thấp Oxit KL + Axit loại 2 Muối + H2O+ SP khử (HNO3, H2SO4 đặc) (Công thức 2: pứ oxi hoá khử) a FeO + H2SO4 (đặc) C .thức 2 Fe2(SO4)3+ SP khử SO2↑ Thoả ĐK… (*) + H 2O Oxit KL + Axit loại 1→ Muối + H2O (HCl, H2SO4 loãng, ) (Công thức 1:Pứ Trao đổi : Hoá trò không đổi) Ví dụ 2: Viết các pứ a.FeO + H2SO4 (đặc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (đặc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (đặc) → d.FexOy + H2SO4 (đặc) → e.Al3O3 + H2SO4 (đặc) →…; f.CuO + H2SO4 (đặc) → Bài giải Hoá trò cao nhất Nhắc lại: 2 công thức viết pứ KL Đa H.Trò KL (*) HTri thấp Oxit KL + Axit loại 2 Muối + H2O+ SP… KL + Axit loại 1→ Muối + H2O (HCl, H2SO4 loãng, ) (Công thức 1:Pứ Trao đổi : Hoá trò không đổi) Ví dụ 2: Viết các pứ a.FeO + H2SO4 (đặc) → … ; c.Fe2O3 + H2SO4 (đặc) → b.Fe3O4 + H2SO4 (đặc) d.FexOy + H2SO4 (đặc) → e.Al3 →…;O3 + H2SO4 (đặc) →…; f.CuO + H2SO4 (đặc) → Bài giải Hoá trò cao nhất Nhắc lại: 2 công thức viết pứ KL Đa H.Trò KL (*) HTri thấp Oxit KL + Axit loại 2 Muối + H2O+ SP khử (HNO3, H2SO4… cao nhất Nhắc lại: 2 công thức viết pứ KL Đa H.Trò KL (*) HTri thấp Oxit KL + Axit loại 2 Muối + H2O+ SP khử (HNO3, H2SO4 đặc) (Công thức 2: pứ oxi hoá khử) f CuO + H2SO4(đặc) C .thức 1 CuSO4 không Thoả ĐK (*) + H 2O Oxit KL + Axit loại 1→ Muối + H2O (HCl, H2SO4 loãng, ) (Công thức 1:Pứ Trao đổi : Hoá trò không đổi) . CÔNG THỨC VIẾT PHẢN ỨNG CỦA CÁC CHẤT VÔ CƠ Phần (tiếp theo) Oxit phản úng với Axit Gồm 3 công thức pứ cần nhớ:  Oxit pứ với Axit loại 1:  Oxit pứ với Axit loại 2: ( HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) . H 2 SO 4 đặc)  Oxit pứ với Axit loại 3: ( HCl, H 2 SO 4 loãng,…) (HCl , HI) Công thức 1: Oxit pứ với Axit loại 1 Oxit KL + Axit loại 1→ (Pứ Trao đổi) (HCl, H 2 SO 4 loãng, ) Muối + H 2 O Công thức 1: Oxit. giải Nhắc lại: 2 công thức viết pứ (Công thức 1:Pứ Trao đổi : Hoá trò không đổi) (HCl, H 2 SO 4 loãng, ) Muối + H 2 O Oxit KL + Axit loại 1→ (HNO 3 , H 2 SO 4 đặc) Oxit KL + Axit loại 2 Hoá trò

– Xem thêm –

Xem thêm: Công thức 2 oxit phản ứng với axit loại 2, Công thức 2 oxit phản ứng với axit loại 2,Các câu hỏi về axit loại 2 là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê axit loại 2 là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết axit loại 2 là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết axit loại 2 là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết axit loại 2 là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về axit loại 2 là gì


Các hình ảnh về axit loại 2 là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo kiến thức về axit loại 2 là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin chi tiết về axit loại 2 là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment