Phát âm của co-CEO là gì? Phát âm của co-CEO là gì?

CNS

co-

co-author

co-brother

co-CEO

co-chairman

co-curate

co-designer

co-determination

Từ của Ngày

mountaintop

the top of a mountain

Về việc này
Tender, velvety or abrasive? Talking about textures (1)

Trang nhật ký cá nhân Trang nhật ký cá nhân

Tender, velvety or abrasive? Talking about textures (1) Tender, velvety or abrasive? Talking about textures (1)

Đọc thêm nữa

ripflation

Từ mới

ripflation

Thêm những từ mới

vừa được thêm vào list

Đến đầu

Nội dung Nội dung

Kinh doanh