Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh

Cập nhật ngày 22/10/2022 bởi hoangngoc

Bài viết Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh”

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh

Xem nhanh
Hướng dẫn lập HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Tải mẫu hợp đồng tại đây: https://drive.google.com/file/d/1MEa3RVtnTlBI5p_OmNiw4FmyCjWo_c_W/view?usp=sharing
Hướng dẫn lập HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hướng dẫn lập HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hướng dẫn lập HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hướng dẫn lập HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp đồng theo đó người sử dụng đất (gọi  bên chuyển quyền sử dụng đấtchuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho người được chuyển nhượng (gọi  bên nhận quyền sử dụng đất) theo các điều kiện, nội dung, hình thức được quy định trong Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Hợp động chuyển nhượng quyền sử dụng đất là Contract for transfer of land use rights.Video liên quan: Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Mới Nhất 2022 | Tư Vấn Pháp Lý
BẠN CÓ THỂ XEM THÊM:

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh

CONTRACT FOR TRANSFER OF LAND USE RIGHTS
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Pursuant to the Law on real estate trading dated November 25, 2014
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on land dated November 29, 2013 and its guiding documents
Căn cứ Nghị định số: ……../2015/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một vài điều của Luật kinh doanh bất động sản;
Pursuant to the Government’s Decree No. ……../2015/NĐ-CP dated……, 2015 on guidelines for the Law on real estate trading
Các căn cứ pháp lý khác.
Pursuant to other legal bases
Hai bên công ty chúng tôi gồm We are:
I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG TRANSFEROR
– Tên Doanh nghiệp Enterprise’s name: ……………………………………………………………………
– Địa chỉ Address: …………………………………………………………………………………………………
– Giấy chứng nhận đăng ký công ty/Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán Certificate of enterprise registration/certification of business registration: ……………..
– Mã số công ty Enterprise identification number: …………………………………………….
– Người đại diện theo pháp luật Legal representative: …… cấp bậc Position: …………….
– Số điện thoại liên lạc Phone number: …………………………………………………..
– Số tài khoản (nếu có) Account number (if any): ……………Tại ngân hàng At (bank): ……………
– Mã số thuế TIN: ………………………………………………………………………………………………….
II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRANSFEREE
– Ông/Bà Mr./Mrs:………………………………………………………………………………………………….
– Sinh ngày Date of birth: ………………………
– Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số ID (passport) number: …………Cấp ngày Date of issue: …../ ……./……… Tại Place of issue……………………………………………………………………….
– Quốc tịch (đối với người nước ngoài) Nationality (for foreigners): …………………………..
– Địa chỉ liên hệ Address: ………………………………………………………………………………………
– Số điện thoại Phone number: ……………………………………………………………………………….
– Email: ……………………………………………………………………………………………………………..
(Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là thường xuyên người thì ghi thông tin chi tiết của từng cá nhân nhận chuyển nhượng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Quyền dùng đất là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức
If the Transferee is a person, only his/her personal information shall be specified. If the Transferee is multiple persons, each person’s information shall be specified. If the Transferee is a spouse or land use rights is marital property as prescribed by law, both spouses’ information shall be specified. If the Transferee is an organization, its information shall be specified).
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:
We hereby reach an consensus on the transfer of land use rights with the following terms and conditions
Điều 1. Thông tin về thửa đất chuyển nhượng
Article 1. Land plot to be transferred
1. Quyền dùng đất của bên chuyển nhượng đối với thửa đất theo Land use rights of the Transferor to the land plot: ……………………………
(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất land use right certificate, ….)
2. Đặc điểm chi tiết của thửa đất như sau Details:
– Thửa đất số Land plot No: …………………………………………………………………………………….
– Tờ bản đồ số Map No: ………………………………………………………………………………………….
– Địa chỉ thửa đất Address: ……………………………………………………………………………………..
– Diện tích Area: ……………./………m2 (Bằng chữ In words: ………………………………. )
– cách thức sử dụng Method of use:
+ dùng riêng Private area: ………………. m2
+ sử dụng chung Common area: ……………… m2
– Mục đích dùng Purposes: ………………………………………………………………………………….
– Thời hạn sử dụng Land use term: ……………………………………………………………………..
– Nguồn gốc dùng Origin: ……………………………………………………………………………………
Những Giảm về quyền dùng đất (nếu có) Restrictions on land use rights (if any)
3. Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau:
Construction-related criteria of land plot
– Mật độ xây dựng Density: ………………………………………………………………………………………
– Số tầng cao của công trình xây dựng Number of storeys of building work: …………………..
– Chiều cao tối đa của công trình xây dựng Maximum height of building work: ………………
– Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt Other criteria according to the approved planning
4. Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất Building on land:
a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật (nếu là đất trong dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng);
Land with infrastructure thereon (in case of land in the project in which infrastructure is built for transfer)
b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: …………….(nếu có).
Feature of the building on land: …………….(if any)
Điều 2. Giá chuyển nhượng
Article 2. Transfer price
Giá chuyển nhượng quyền dùng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………..đồng (bằng chữ: đồng Việt Nam).
Transfer price of right to use of land plot prescribed in Article 1 of this contract: …………..VND
(có khả năng ghi chi tiết bao gồm In which:
– giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất Transfer price of land use rights: …………………
– tổng giá trị chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật Transfer price of infrastructure: ………………………
– tổng giá trị bán/chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất hoặc của cải/tài sản khác gắn liền với đất:
Sale/transfer price of building or other property on land  
– Tiền thuế VAT: ………………………………………………………………………………………………….
Điều 3. Phương thức thanh toán
Article 3. Payment method
1. Phương thức thanh toán Payment method ……………………………………………………………
2. Các thỏa thuận khác Other: ………………………………………………………………………………..
Điều 4. Thời hạn thanh toán
Article 4. Payment deadline
Thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần do các bên thỏa thuận.
Lump sum or installment payment shall be agreed upon by the parties
Điều 5. Bàn giao đất và đăng ký quyền dùng đất
Article 5. Handover of land and registration of land use rights
1. Bàn giao quyền sử dụng đất Handover of land use rights
a) Việc bàn giao quyền dùng đất được các bên lập thành biên bản;
The handover of land use rights shall be made in a record
b) Bên chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các hồ sơ pháp lý về quyền dùng đất kèm theo quyền sử dụng đất:
The Transferor shall hand over legal documents on land use rights enclosed with land use rights to the Transferee
– Bản gốc của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Original of land use right certificate
– bản sao y các hồ sơ pháp lý về đất đai Copies of legal documents on land: ……………………
– Các giấy tờ khác theo thỏa thuận Other documents as agreed: ……………………………..
c) Bàn giao trên thực địa Handover on site: ……………………………………….
(Đối với trường hợp chuyển nhượng đất trong dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng đất có hạ tầng: Bên chuyển nhượng có trách nhiệm bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các điểm đấu nối hạ tầng kỹ thuật về cấp điện, cấp và thoát nước…….).
(In case of land transfer in a project of new urban areas, a project of housing development, a project of industrial zones’ infrastructure and other projects of building infrastructure for transfer: The Transferor shall hand over connecting points of electricity supply, water supply and drainage , etc.)
2. Đăng ký quyền sử dụng đất
Registration of land use rights
a) Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thực hiện các hồ sơ theo quy định pháp luật để đăng ký quyền sử dụng đất cho Bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (nếu là chuyển nhượng đất trong dự án);
The Transferor shall follow procedures as prescribed by law to register the land use rights for the Transferee at competent authorities as prescribed (in case of land transfer in project)
b) Trong thời hạn ………. ngày kể từ ngày hợp đồng này được ký kết, Bên chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
Within … days from the date on which this contract is signed, the Transferor shall register land use rights for the Transferee at competent authorities as prescribed
c) Bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm phối hợp với Bên chuyển nhượng thực hiện đăng ký quyền dùng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
The Transferee shall cooperate with the Transferor in registering land use rights for the Transferee at competent authorities as prescribed
3. Thời điểm bàn giao đất trên thực địa Deadline for land transfer on site …………………
4. Các thỏa thuận khác Other: ……………………………………………………………………………….
(Các bên có thể thỏa thuận để Bên nhận chuyển nhượng tự thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, trong trường hợp này, Bên chuyển nhượng phải bàn giao cho Bên nhận chuyển nhượng các hồ sơ cần thiết để làm giấy tờ đăng ký quyền sử dụng đất).
(The parties may agree that the Transferee shall register land use rights by itself, in this case, the Transferor shall hand over necessary documents to the Transferee for procedures for registration of land use rights)
Điều 6. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí
Article 6. Responsibility for paying taxes, fees
1. Về thuế do Bên ………………………….. nộp
Taxes…… shall be at ….’s expenses
2. Về phí do Bên …………………………….. nộp
Charges…… shall be at ….’s expenses
3. Các thỏa thuận khác Other
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các bên
Article 7. Rights and obligations of parties
I. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng
Rights and obligations of the Transferor
1. Quyền của bên chuyển nhượng (theo Điều 38 Luật buôn bán bất động sản):
Rights of the Transferor (in accordance with Article 38 of the Law on real estate trading)
a) bắt buộc bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng;
Request the Transferee to pay off the total amount on schedule with the method under the contract
b) yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;
Request the Transferee to receive the land on schedule specified in the contract
c) yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền dùng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra ra;
Request the Transferee to pay compensation for damage at the Transferee’s fault
d) Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
Do not hand over the land if the payment in full has not been given, unless otherwise agreed
đ) Các quyền khác Other rights: ………………………………………………………………………….
2. Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng (theo Điều 39 Luật kinh doanh bất động sản):
Obligations of the Transferor (in accordance with Article 39 of the Law on real estate trading)
a) Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền dùng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;
Provide sufficient and truthful information about the land and take responsibility for supplied information
b) Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;
Transfer the proper area, location and condition of land as specified in the contract to the Transferee
c) Làm hồ sơ đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và của cải/tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận;
Register the land as prescribed in law on land and give the Certificate to the Transferee, except that the Transferee requests in writing that it shall conduct the procedures for the Certificate by itself
d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra ra;
Pay compensation for damage at its faults
đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;
Fulfill financial obligations to the State as prescribed in regulations of law
e) Các nghĩa vụ khác Other obligations
II. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng:
Rights and obligations of the Transferee
1. Quyền của bên nhận chuyển nhượng (theo Điều 40 Luật kinh doanh bất động sản):
Rights of the Transferee (in accordance with Article 40 of the Law on real estate trading)
a) yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền dùng đất chuyển nhượng;
Request the Transferor to provide sufficient and truthful information about the land
b) yêu cầu bên chuyển nhượng làm giấy tờ và giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Request the Transferor to complete the procedures and give them the Certificate
c) yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;
Request the Transferor to transfer the proper area, location and condition of land as specified in the agreement to the Transferee
d) yêu cầu bên chuyển nhượng quyền dùng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra;
Request the Transferor to pay compensation for damage at the Transferor’s fault
đ) Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng;
Acquire land ownership from the date on which the land is transferred by the Transferor
e) Các quyền khác Other rights: …………………………………………………………………………….
2. Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng (theo Điều 41 Luật kinh doanh bất động sản):
Obligations of the Transferee (in accordance with Article 41 of the Law on real estate trading)
a) Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;
Pay off the total amount by the deadline to the Transferor with the method under the contract
b) Bảo đảm quyền của bên thứ ba đối với đất chuyển nhượng;
Ensure the rights of a third person towards the land which is transferred
c) Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
Pay compensation for damage at its faults
d) Xây dựng nhà, công trình xây dựng tuân thủ đúng các quy định pháp luật và quy hoạch được duyệt;
Construct building in accordance with regulations of law and the approved planning
đ) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;
Fulfill financial obligations to the State as prescribed in regulations of law
e) Các nghĩa vụ khác Other obligations
Điều 8. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
Article 8. Liabilities for breaches of contract
1. Bên chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau: …………………….
The Transferor shall take liability for breaching the following terms
2. Bên nhận chuyển nhượng phải chịu trách nhiệm khi vi phạm các quy định sau: ……………..
The Transferee shall take liability for breaching the following terms
Điều 9. Phạt vi phạm hợp đồng
Article 9. Penalties for breaches of contract
1. Phạt bên chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 1 Điều 8 của hợp đồng này như sau:
The Transferor shall incur penalties for any breach of contract prescribed in Clause 1 Article 8 of this contract as follows  
2. Phạt bên nhận chuyển nhượng khi vi phạm hợp đồng theo Khoản 2 Điều 8 của hợp đồng này như sau:
The Transferee shall incur penalties for any breach of contract prescribed in Clause 2 Article 8 of this contract as follows
Điều 10. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng
Article 10. Cases of contract termination
1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
This contract will terminate in one of the following cases
– ………………………………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………………………………
2. Các trường hợp hủy bỏ hợp đồng:
Cases of contract cancellation
– ………………………………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………………………………
3. Xử lý khi chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng.
Measures for contract termination and cancellation
Điều 11. Giải quyết tranh chấp
Article 11. Dispute settlement
Trong quy trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì thống nhất chọn Tòa án hoặc trọng tài giải quyết theo quy định của pháp luật.
During the execution of this contract, in case of dispute, the parties shall negotiate for settlement in consideration of respect for each other’s interests; in case of failure to settlement, the parties shall chose either court or arbitration proceedings as prescribed
Điều 12. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
Article 12. Effective date of contract
1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ………… (hoặc có hiệu lực kể từ ngày được công chứng chứng nhận hoặc được UBND chứng thực đối với trường hợp pháp luật quy định phải công chứng hoặc chứng thực).
This contract comes into force from …….. (or from date on which it is notarized by notary or authenticated by the People’s Committee if required by law)
2. Hợp đồng này được lập thành ….. bản và có tổng giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản, …. bản lưu tại cơ quan thuế,…. và …… bản lưu tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu đối với nhà và công trình./.
This contract shall be made in … copies with equal value, each party shall keep … copy/copies, … copy/copies shall be kept in tax authority, … and … copy shall be kept in the agency competent to issue certificate of land use right and ownership right of building
Video liên quan: VỀ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT DO MỘT TRONG CÁC ĐỒNG THỪA KẾ CHUYỂN NHƯỢNG

BẠN CÓ THỂ XEM THÊM:

Các câu hỏi về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh là gì

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào?

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào?

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào?

  1. Bước 1: Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
  2. Bước 2: Nộp hồ sơ
  3. Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính.
  4. Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  5. Lệ phí trước bạ (Bên mua chịu)
  6. Thuế thu nhập cá nhân (Bên bán chịu)

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm những điều kiện nào?

  • Có Giấy chứng nhận
  • Đất không có tranh chấp
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
  • Trong thời hạn sử dụng đất.
Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi thắc mắc hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các hình ảnh về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng Anh

Các hình ảnh về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin chi tiết về chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/Key: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếng anh, chuyển nhượng tiếng anh là gì, hợp đồng xây dựng song ngữ,

Related Posts

About The Author

Add Comment