PDF

Cập nhật ngày 20/08/2022 bởi mychi

Bài viết PDF thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu PDF trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “PDF”

Đánh giá về PDF


Xem nhanh
Cách Chuyển Tiền Không Tốn Phí Ngân Hàng Vietinbank iPay

* VieTube TV © Youtube.com/c/VieTubeTV
* Contact: Facebook.com/VietTubeTV.FAN (Messenger)

Hướng dẫn sử dụng VietinBank iPay


DANH MỤC TRA CỨU nhaNH
Truy vấn thông tin tài khoản 03
Nhận tiền kiều hối Western Union
17

Chuyển khoản 04
Mua bảo hiểm
19

Thanh toán hóa đơn 07
Báo cáo
19

Trả nợ vay thông thường 13
Tra soát
20

Trả nợ thẻ tín dụng 14
Đổi mật khẩu
20

Gửi tiết kiệm trực tuyến 16
Danh
bạ người thụ hưởng 21


1

ĐĂNG NHẬP
Đăng nh ập dịch v ụ VietinBank iPayVietinBank iPay là d ịch v ụ Internet Banking c ủa Ngân hàng TMCP Công thương Vi ệt Nam dành cho mọi
khách hàng cá nhân có m ở tài kho ản th ẻ ATM ho ặc tài kho ản ti ền g ửi thanh toán t ại VietinBank . Dịch v ụ có
th ể đư ợc sử d ụng thông qua các thi ết b ị đi ện t ử có n ối m ạng Internet.

Laptop / máy tính cá nhân
Máy tính bả ng
Đi ện tho ại di đ ộng

Đ ể s ử d ụng d ịch vụ và thực hi ện các giao d ịch từ VietinBank iPay, Quý khách c ần s ử d ụng tên đăng nh ập và
m ật kh ẩu đã đư ợc cung c ấp khi đăng kí đ ể đăng nh ập t ại đ ịa ch ỉ:
https://ebanking.vietinbank.vn/ipay/login.do


2

TRUY VẤN THÔN G TIN TÀI KHOẢN
Đăng nh ập -> Tài kho ản -> Chi ti ết tài kho ản
Chức năng này cho phép truy v ấn s ố dư kh ả d ụng và các thông tin chi ti ết khác v ề tài kho ản ATM, CA, ti ết
ki ệm,… mà Quý khách m ở t ạ i VietinBank.
Bư ớc 1: Tại màn hình thông tin tài kho ản v ừa đượ c hiển th ị, Quý khách click vào tài kho ản c ần v ấn tin ho ặc
c ầ n xem l ịch sử giao d ịch.
Đ ể xem thông tin các tài kho ản khác, Quý khách click ch ọn m ục Tài kho ản trong ph ần menu ch ức
năng ở bên tay trái.

Bư ớc 2: Để v ấ n tin s ố dư, Quý khách l ựa ch ọn s ố tài kho ản c ần v ấn tin. Màn hình s ẽ hi ển th ị thông tin chi
ti ết tài kho ản đư ợc l ựa ch ọn. Đ ể truy v ấn thông tin l ịch sử giao d ịch, Quý khách click ch ọn tab Lịch
s ử giao d ịch .
Lưu ý: Quý khách có th ể lự a ch ọn các tài kho ản khác c ần v ấn tin bằ ng cách l ựa ch ọn tài kho ản c ần
xem trong h ộp ch ọn Tài kho ản .

TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
3

CHUYỂN KHOẢN
Đăng nh ập -> Chuy ển kho ản
Quý khách chọn m ục Chuy ển kho ản trên menu bên trái màn hình. Ch ức năng chuy ển kho ản cho phép th ực
hi ện các giao d ịch trong và ngoài h ệ th ống VietinBank nhanh chóng và chính xác.
Chuyển khoản trong hệ thống
Đăng nhập -> Chuy ển kho ản -> Chuy ển kho ản trong h ệ th ống
Bư ớc 1: Kh ởi t ạo giao d ịch
Trên màn hình v ừa hi ển th ị, Quý khách l ựa ch ọn và nh ập giá tr ị cho các trư ờng sau:
Tài kho ản chuy ển: Ch ọn t ừ danh sách s ố tài khoả n cần chuy ển ti ền đi, chương trình sẽ hi ển th ị s ố
dư kh ả d ụng.
Tài kho ản/S ố th ẻ nh ận: Nh ập s ố tài kho ản/s ố th ẻ c ủa ngư ời nhậ n, ho ặc click biể u tượng “tìm
ki ếm” đ ể lự a ch ọn tài kho ản trong danh bạ .
S ố ti ền chuy ển: Nh ập s ố ti ền c ần chuy ển.
N ội dung chuy ển: Nh ập n ội dung chuy ển ti ền (t ối đa 54 ký t ự).
Lưu ý:
– Số ti ền chuy ển trong m ỗi lầ n giao d ịch không vư ợt quá 50,000,000 VNĐ/GD/tài kho ản và
200,000,000 VNĐ/ngày/tài kho ản.
– Quý khách có th ể nh ấn vào đườ ng link “Thông tin phí và h ạn m ức giao d ịch”, “Gi ờ giao d ịch” để
bi ết đư ợc các thông tin liên quan đ ến phí và gi ờ giao d ịch.
Nh ấn nút Chấp nh ận .

4

Bước 2: Xác nh ận thông tin giao dị ch
Quý khách vui lòng ki ểm tra thông tin giao d ịch.
N ếu thông tin chưa chính xác xin phép nh ấn nút Quay l ại đ ể s ử a.
N ếu thông tin chính xác xin phép nh ấn nút Chấp nh ận đ ể chuy ển sang bư ớc ti ếp theo.
Bư ớc 3: Thực hi ện giao d ịch
Quý khách nh ập m ật kh ẩu xác th ực OTP qua số đi ện tho ại đã đăng ký.
Nh ấn Ch ấp nh ận đ ể hoàn t ất giao d ịch.

Sau khi Quý khách nh ập đúng mã xác th ực OTP và nh ấn Ch ấp nh ận màn hình s ẽ hi ển th ị thông
báo giao d ịch thành công.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
Chuyển khoản ngoài hệ thống
Đăng nhập -> Chuy ển kho ản -> Chuy ển kho ản ngoài h ệ th ống
Bư ớc 1: Khởi t ạo giao d ịch

5

Trên màn hình v ừa hi ển th ị, Quý khách l ựa ch ọn và nh ập giá tr ị cho các trư ờng sau:
Tài khoản chuy ển: Ch ọn t ừ danh sách s ố tài kho ản chuy ển, chương trình s ẽ hi ển th ị s ố dư kh ả
d ụng.
Tài kho ản/S ố th ẻ nh ận: Nh ập s ố tài kho ản/s ố th ẻ c ủa ngư ời nh ận, ho ặc click bi ểu tư ợng “tìm
ki ếm” đ ể lự a ch ọn tài kho ản trong danh bạ .
Tên và đ ịa ch ỉ Ngân hàng: Nh ập tên và đ ịa ch ỉ ngân hàng th ụ hư ởng nơi qu ản lý tài kho ản c ủa
ngư ời th ụ hư ởng.
S ố ti ền chuy ển: Nh ập s ố ti ền c ần chuy ển.
N ội dung chuy ển: Nh ập n ội dung chuy ển ti ền (t ối đa 54 ký t ự).
Lưu ý:
– S ố ti ền chuy ển trong m ỗi l ần giao d ịch không vư ợt quá 50,000,000 VNĐ/GD/tài khoản và
200,000,000 VNĐ/ngày/tài kho ản.
– Quý khách có th ể nh ấn vào đườ ng link “Thông tin phí và h ạn m ức giao d ịch”, “Giờ giao d ịch” để
bi ết đư ợc các thông tin liên quan đ ến phí và gi ờ giao d ịch.
Nh ấn nút Chấp nh ận .
Bư ớc 2: Xác nhận thông tin giao d ịch
Quý khách vui lòng ki ểm tra thông tin giao d ịch.
N ếu thông tin chưa chính xác xin phép nh ấn nút Quay l ại đ ể s ử a.
N ếu thông tin chính xác xin nh ấn nút Chấp nh ận đ ể chuy ển sang bư ớc ti ếp theo.
Bư ớc 3: Thực hi ện giao dị ch
Quý khách nh ập m ật kh ẩu xác th ực OTP qua s ố đi ện tho ại đã đăng ký.
Nh ấn Ch ấp nh ận đ ể hoàn t ất giao d ịch.

Sau khi Quý khách nh ập đúng mã xác th ực OTP và nh ấn Ch ấp nh ận màn hình s ẽ hi ển th ị thông
báo giao d ịch thành công.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG

6

THANH TOÁN HÓA ĐƠN
Đăng nh ập -> q hanh toán hóa đơn -> Giao d ịch

Quý khách lựa ch ọn m ục Thanh toán hóa đơn – > Giao d ịch ở menu chính để có th ể thanh toán các lo ại hóa
đơn sau:
+ Ti ền đi ện
+ Vé máy bay
+ Cư ớc đi ện tho ại c ố đ ịnh
+ Cư ớc c ố đ ịnh không dây
+ Cư ớc di đ ộng tr ả sau
+ N ạp ti ền di động tr ả trư ớc
+ C ư ớc vi ễn thông VNPT
+ Cư ớc Internet ADSL
+ N ạp ti ền OBUTR Ở V Ề Đ ẦU TRANG

7

Thanh toán tiền điện
Đăng nhập -> Thanh toán hóa đơn -> Giao d ịch -> Ti ền đi ện

Bư ớc 1: Khởi t ạo giao d ịch

Quý khách nh ấn ch ọn đư ờng link Tiền đi ện . Chương trình s ẽ hi ển th ị trư ờng Mã khách hàng –
cho phép nh ập mã khách hàng c ủa Quý khách. Sau khi nh ập chính xác mã khách hàng, Quý
khách nh ấn Ch ấp nh ận đ ể chuy ển sang bư ớc ti ếp theo.
Lưu ý:
– Mã khách hàng đư ợc i n trên hóa đơn GTGT ti ền đi ện c ủa Quý khách.

8

Bước 2: Chọn k ỳ cư ớc vào tài kho ản đ ể thanh toán
Quý khách vui lòng l ựa ch ọn k ỳ cư ớc c ần thanh toán, chương trình s ẽ hi ển th ị thông tin v ề s ố
ti ền c ần thanh toán dư ới d ạng s ố và ch ữ.
Lưu ý: V ớ i nh ững khách hàng có nhi ều k ỳ cư ớc, chương trình s ẽ hi ển th ị t ấ t c ả các k ỳ cư ớc chưa
thanh toán để khách hàng l ựa ch ọn.


Bư ớc 3: Xác nhận thông tin giao d ịch
Quý khách ki ểm tra l ại các thông tin giao d ịch vừa kh ởi t ạo.
N ếu thông tin chính xác, nh ấn nút Chấp nh ận đ ể chuy ển sang bư ớc ti ếp theo, ngư ợc l ại nh ấn
nút Làm l ại đ ể quay l ại bư ớc trư ớc đó.
Bư ớc 4: Thực hi ện giao dị ch
Quý khách nh ập m ật kh ẩu OTP nh ận đư ợc vào trườ ng Nhập OTP và nh ấn nút Chấp nh ận đ ể
hoàn t ất giao d ịch thanh toán hóa đơn.

TRỞ V Ề Đ ẦU TRANG

9

Thanh toán vé máy bay
Đăng nhập -> Thanh toán hóa đơn – > Giao d ịch -> Vé máy bay
Bư ớc 1: Lấ y mã đ ặt ch ỗ:
Đ ể có Mã đ ặt ch ỗ Quý khách có th ể lấ y t ừ m ột trong hai ngu ồn sau:
1. Website c ủa Vietnam Airlines :
http://www.vietnamairlines.com /
2. Mục “ Mua vé máy bay ” trong Website của Vban:
http://www.vban.vn /
Quý khách vui lòng thao tác đ ặt vé máy bay theo trình t ự các bư ớc mà website c ủa Vietnam
Airlines ho ặc Vban hư ớng d ẫn.
Lưu ý:
Đ ối v ới vi ệc đ ặt vé máy bay trên website c ủa Vietnam Airlines
Khi th ực hi ện đế n màn hình Thanh toán, Quý khách nh ấn chu ột ch ọn ô vuông Vui lòng ch ọn ,
ngay sau đó m ột c ửa s ổ s ẽ hi ện ra để Quý khách l ựa ch ọn VietinBank iPay là d ịch vụ thanh toán.

Quý khách chấp nh ận Đi ều ki ện giá vé, Đi ều ki ện và đi ều kho ản sau đó nh ấn Gử i thanh toán đ ể
chuy ển qua bư ớc kế ti ếp.
Mã đ ặt ch ỗ s ẽ đư ợc cung c ấp trong ph ần Xác nh ận như hình dư ới đây . Đồng th ời, Mã đ ặt ch ỗ
này cũng đư ợc g ửi đ ến email mà Quý khách đăng ký vớ i Vietnam Airlines.

10

Đ ối v ới d ịch v ụ đặt vé máy bay trên Website vban.vn: Sau khi hoàn t ất quá trình đặ t vé, tổng đài
c ủa Website Vban s ẽ g ử i Mã đ ặt ch ỗ thông qua tin nh ắn SMS đế n số đi ện tho ại mà Quý khách
đăng ký vớ i Website vban.vn
Bư ớc 2: Thực hi ện thanh toán
Quý khách đăng nh ập vào VietinBank iPay, nh ấn vào ch ức năng Thanh toán hóa đơn r ồ i chọ n
Vé máy bay. Chương trình s ẽ hi ển th ị trư ờng Mã đặt ch ỗ đ ể Quý khách nh ập mã này vào.

Trong trường Nhà cung c ấp Quý khách vui lòng ch ọn nhà cung c ấp là “Vietnam Airlines” ho ặ c
“Vban/1900 5555 20” tương ứng v ới Website cung c ấp Mã đ ặt ch ỗ. Cu ối cùng, Quý khách nhấn
nút Chấp nh ận đ ể chuy ển sang bư ớc ti ếp theo.
Bước 3: Chọn tài kho ản thanh toán
Màn hình hiển th ị thông tin giao d ịch gồm Mã chuy ến bay , S ố ti ền c ần thanh toán , Ngày gi ờ
bay , Hành trình … Quý khách vui lòng l ựa ch ọn tài khoả n thanh toán và nh ấn nút Ch ấp nh ận đ ể
11

tiếp t ục giao d ịch.

Bư ớc 4: Xác nh ận thông tin giao d ịch
Quý khách ki ểm tra l ại các thông tin giao d ịch vừa kh ởi t ạo.
N ếu thông tin chính xác, nh ấn nút Chấp nh ận đ ể chuy ển sang bư ớc ti ếp theo, ngư ợc l ại nhấ n
nút Làm l ại đ ể th ực hi ện l ại bư ớc trư ớc đó.
Bư ớc 5: Thực hi ện giao dị ch
Quý khách nh ập m ật kh ẩu OTP nh ận đư ợc vào trư ờng Nhập OTP và nh ấn nút Chấp nh ận đ ể
hoàn t ất giao d ịch thanh toán vé máy bay.

N ếu Quý khách nh ập OTP chính xác, màn hình s ẽ hi ện ra thông báo giao d ịch thành công.
Vi ệc thanh toán các hóa đơn dị ch vụ khác d o VietinBank iPay h ỗ tr ợ s ẽ đư ợc th ực hi ện v ới
các bư ớc thao tác tương t ự.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG

12

TRẢ NỢ VAY
Đăng nh ập -> Tr ả nợ vay
Sau khi đăng nhập d ịch v ụ VietinBank iPay, trên giao di ện v ừa hi ển th ị, Quý khách l ựa ch ọn m ục Trả n ợ vay
và l ựa ch ọn lo ại giao d ịch thanh toán c ần th ực hi ện.
Trả nợ vay thông thường
Đăng nhập -> Tr ả nợ vay -> Vay thông thư ờng
Bư ớc 1: Khởi t ạo giao d ịch
Quý khách l ựa ch ọn và nh ập giá tr ị cho các trư ờng sau:
Tài kho ản chuy ển: Ch ọn s ố tài kho ản sử dụng để tr ả nợ .
Tài kho ản tr ả n ợ : Nh ập s ố tài kho ản vay c ần tr ả nợ .
Nh ấn nút Chấp nh ận .


Bư ớc 2:
Nh
ập thông tin giao d ịch
Tr ả g ố c: Số ti ền g ốc c ần ph ải tr ả.
Tr ả lãi: S ố ti ền lãi c ần ph ải tr ả.
Tr ả phạ t (n ếu có): Nh ập chính xác s ố ti ền ph ạt ph ải tr ả.
Ti ếp theo xin nh ập Nội dung (t ối đa 54 ký t ự).
Sau khi đã nh ập đ ầy đ ủ thông tin, Quý khách nh ấn nút Chấp nh ận đ ể chuy ển sang bư ớc ti ếp
theo.
Lưu ý:
– Trong trư ờng h ợp Quý khách tr ả nợ vay cho chính mình, chương trình s ẽ t ự đ ộng đi ền thông tin
c ủa kho ản vay vào các trườ ng tương ứng.
– Trong trư ờng h ợp Quý khách tr ả nợ vay cho ngườ i khác, chương trình s ẽ không t ự đ ộng đi ền
thông tin c ủa khoản vay, Quý khách vui lòng nh ập đ ầy đ ủ các thông tin mà chương trình yêu c ầu
vào các trườ ng tương ứng.
– Quý khách có thể tr ả toàn b ộ c ả g ố c l ẫn lãi ho ặc tr ả t ừ ng ph ần. Quý khách không mu ốn tr ả ph ần
nào thì nh ập giá tr ị 0 cho ph ần đó. Ví d ụ: Chỉ tr ả lãi mà không tr ả g ố c thì nh ập giá tr ị trư ờng Trả
g ố c b ằng 0.
13

Bước 3: Xác nh ận thông tin giao dị ch
Quý khách ki ểm tra l ại các thông tin đã nh ập. N ếu kh ớp đúng nh ấn nút Chấp nh ận đ ể chuy ển
sang bư ớc ti ếp theo, ngư ợc l ại nhấ n nút Làm lại đ ể quay l ại bư ớc Kh ởi t ạo giao d ịch.
Bư ớc 4: Quý khách nh ập m ật kh ẩu OTP nh ận đư ợc vào trư ờng Nhập OTP và nh ấn nút Chấp nh ận đ ể
hoàn t ất giao d ịch trả nợ vay.

N ếu Quý khách nh ập đúng mã xác th ực OTP, chương trình s ẽ th ực hi ện giao d ịch và hi ển th ị thông
báo giao d ịch thành công.
Quý khách có th ể nh ấn nút Giao d ịch ti ếp đ ể th ực hi ện giao d ịch trả nợ vay khác.

TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
Trả nợ vay thẻ tín dụng
Đăng nhập -> Tr ả nợ vay -> Tr ả nợ th ẻ tín d ụng
Bư ớc 1: Khởi t ạo giao d ịch
Quý khách l ựa ch ọn và nh ập giá tr ị cho các trư ờng sau:
Tài kho ản chuy ển: Ch ọn t ừ danh sách s ố tài kho ản dùng để tr ả nợ (ch ỉ cho phép tr ả nợ t ừ tài
kho ản ATM).
Tài kho ản tr ả n ợ : Nh ập s ố tài kho ản vay c ần tr ả nợ .
Nh ấn nút Chấp nh ận .

14

Bước 2:
Nh
ập thông tin giao d ịch
T ại màn hình Thông tin giao dịch, Quý khách c ần nh ập các thông tin sau:
S ố ti ền tr ả n ợ : S ố ti ền c ần ph ải tr ả, có th ể tr ả toàn b ộ ho ặc tr ả m ột ph ần.
N ội dung: Nh ập n ội dung giao d ịch (tối đa 54 ký t ự).


Bư ớc 3: Xác nh ận thông tin giao d ịch
Quý khách ki ểm tra l ại các thông tin đã nh ập. N ếu kh ớp đúng nh ấn nút Chấp nh ận đ ể chuy ển
sang bư ớc ti ếp theo, ngư ợc l ại nhấ n nút Làm lại đ ể quay l ại bư ớc Kh ởi t ạo giao d ịch.
Bư ớc 4: Quý khách nh ập m ật kh ẩu OTP nh ận đư ợc vào trườ ng Nhập OTP và nh ấn nút Chấp nh ận đ ể
hoàn t ất giao d ịch trả nợ th ẻ tín d ụng.

N ếu Quý khách nh ập đúng mã xác th ực OTP, chương trình s ẽ th ực hi ện giao d ịch và hi ển th ị
thông báo giao d ịch thành công.
Quý khách có th ể nh ấn nút Giao d ịch ti ếp đ ể th ực hi ện giao d ịch trả nợ vay khác.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG

15

GỬI TIẾT KIỆM ONLINE
Đăng nh ập -> d ửi ti ết ki ệm
aịch v ụ này cho phép Quý khách g ửi ti ết ki ệm không c ần thông qua giao d ịch trực ti ếp t ại quầ y, hỗ tr ợ v ấ n tin
ki ểm tra s ố dư ti ền g ửi ti ết ki ệm tr ực tuy ến.
Gửi tiền tiết kiệm
Đăng nhập -> G ửi ti ết ki ệm -> Ti ết ki ệm online
Bư ớc 1: Khởi t ạo giao d ịch
Quý khách l ựa ch ọn và nh ập giá tr ị cho các trư ờng sau:
T ừ tài kho ản: Ch ọn tài kho ản để g ử i ti ết ki ệm.
K ỳ h ạn: Quý khách l ựa ch ọn k ỳ hạ n g ửi ti ết ki ệm.
S ố ti ền: Nh ập s ố ti ền c ần g ửi ti ết ki ệm.
S ố ti ền g ửi t ối thi ểu là 1,000,000 VNĐ (một tri ệu VNĐ) và ph ải là b ội s ố c ủa 1,000,000 VNĐ.
Nh ấn nút Chấp nh ận.

Bư ớc 2: Xác nh ận thông tin giao dị ch
N ếu thông tin kh ớp đúng, nh ấn nút Chấp nh ận đ ể chuy ển sang bư ớc ti ếp theo
N gư ợc l ại nhấ n nút Làm l ại đ ể quay trở lạ i bư ớc Kh ởi t ạo Giao d ịch.
Bư ớc 3: Thực hi ện giao dị ch
Chương trình s ẽ g ử i m ật kh ẩu xác th ực OTP đ ến s ố đi ện tho ạ i mà Quý khách đã đăng ký. Quý
khách nh ập m ật kh ẩu OTP nh ận đư ợc vào trư ờng Nhập OTP và nh ấn nút Chấp nh ận đ ể hoàn t ất
giao d ịch gửi ti ết ki ệm.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG

16

Vấn tin tiền gửi tiết kiệm
Đăng nhập -> G ửi ti ết ki ệm -> Vấ n tin ti ết ki ệm online
Bư ớc 1: Trong giao di ện v ừa hi ển th ị, Quý khách l ựa ch ọn và nh ập giá tr ị cho các trư ờng sau:
Tài kho ản ATM: T ự đ ộng hi ển th ị số tài kho ản c ần v ấn tin.
T ừ ngày – Đ ến ngày: Nh ập kho ảng th ời gian c ần v ấn tin.
Nh ấn nút Chấp nh ận .
Bư ớc 2: Hiển th ị k ết qu ả v ấ n tin
Chương trình s ẽ hi ển th ị danh sách k ết qu ả v ấ n tin theo các tiêu chí Quý khách đã l ựa ch ọn.


TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG

DỊCH VỤ KHÁC
Đăng nh ập -> a ịch v ụ khác
Bao gồm các d ịch vụ thuận tiện ích: Nhận ti ền ki ều h ối qua Western Union và Mua bả o hiểm .
Nhận tiền kiều hối qua Western Union
Đăng nhập -> D ịch v ụ khác -> Western Union – > Nhận ti ền ki ều h ối
Bư ớc 1: Chấp nh ận đi ều ki ện đi ều kho ản s ử d ụ ng dị ch vụ
Quý khách vui lòng tích h ộp ch ọn đồ ng ý đi ều ki ện đi ều kho ản s ử d ụng d ịch vụ chuy ển ti ền ki ều
hố i Western Union và nh ấn nút Tiếp t ục.
17

Bước 2: Khởi t ạo giao d ịch
Quý khách l ựa ch ọn và nh ập giá tr ị cho các trư ờng sau:
Tài kho ản nh ận ti ền: Ch ọn t ừ danh sách s ố tài kho ản.
Mã s ố chuy ển ti ền: Nh ập mã s ố chuy ển ti ền, bao g ồm 10 ký t ự s ố .
S ố ti ền d ự ki ến nh ận: Nh ập kho ản ti ền Quý khách dự ki ến s ẽ nh ận.
Nư ớc g ửi: L ự a ch ọn trong danh sách tên nư ớc g ửi ti ền ki ều h ối.
Ngư ời g ửi tiề n: Nh ập tên ngư ời g ửi ti ền.
Trong ph ần Thông tin ngư ời nhậ n tiền, chương trình t ự đ ộng hi ển th ị các thông tin ngư ời nhậ n bao
g ồ m H ọ tên, Đ ịa ch ỉ, Thành ph ố, Lo ại gi ấy t ờ tùy thân, S ố gi ấy t ờ tùy thâ n.
Bư ớc 3: Xác nh ận thông tin giao dị ch
Sau khi ki ểm tra thông tin và nh ấn nút Tiếp t ục màn hình hi ển th ị thông báo: “Quý khách vui lòng
xác nh ận l ại thông tin nh ận ti ền”.
Nếu thông tin chính xách, xin phép nh ấn nút Nhận ti ền .
N ếu thông tin c ần s ửa đ ổi, xin phép nhấ n nút Không nh ận ti ền .
Bư ớc 4: Kết thúc giao d ịch
Sau khi nh ấn nút Nhận ti ền màn hình s ẽ hi ển th ị thông báo: “ Giao dịch thành công ”.
T ài kho ản khách hàng đã đư ợc ghi có.
Quý khách có th ể dùng nút In chứng t ừ đ ể in thông báo ghi có hoặ c có khả năng g ử i thông báo này vào
email (b ằng cách nh ấn nút Gử i vào email).
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
Tra cứu giao dịch kiều hối
Đăng nhập -> D ịch v ụ khác -> Western Union – > Tra cứu giao d ịch
Bư ớc 1: Nhập thông tin
Quý khách vui lòng ch ọn ch ức năng Tra cứu giao d ịch , sau đó nh ập mã s ố chuy ển ti ền g ồm 10 s ố
và nh ấn nút Tìm ki ếm .
Bư ớc 2: Kết qu ả v ấ n tin
Sau khi nh ấn nút Tìm ki ếm, màn hình hi ển th ị thông tin liên quan đế n trạng thái c ủa giao d ịch:
Tr ạng thái: “ Đã chi trả” ho ặc Chưa chi tr ả”.
Quý khách có th ể nh ấn nút Làm lại đ ể tra c ứu tr ạng thái c ủa các giao d ịch khác.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
In chứng từ nhận kiều hối
Đăng nhập -> D ịch v ụ khác -> Western Union – > In chứng t ừ
Bư ớc 1: Nhập thông tin:
18

Quý khách click ch ọn In ch ứng t ừ và nh ập các giá tr ị thông tin sau đ ể in thông báo ghi có:
Mã số chuy ển ti ền: Nh ập mã s ố chuy ển ti ền.
Tài kho ản nh ận ti ền: Ch ọn tài kho ản đư ợc sử dụng để nh ận ti ền.
T ừ ngày – Đ ến ngày: Ch ọn kho ảng th ời gian c ần truy v ấn.
Bư ớc 2: Hiển th ị k ết qu ả
Sau khi nh ập đ ầy đ ủ các giá tr ị, Quý khách nh ấn nút Chấp nh ận đ ể xem các giao d ịch thỏa mãn
theo các tiêu chí đã l ựa ch ọn.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
Mua bảo hiểm
Đăng nh ập -> D ịch v ụ khác -> B ảo hi ểm
Đây là ch ức năng cho phép Quý khách đặ t mua trực tuy ến các lo ại b ảo hi ểm, bao g ồm:
• Bảo hi ểm TNDS ch ủ xe cơ gi ới
• Bảo hi ểm TNDS và tai n ạn ngư ời ng ồi trên xe
• Bảo hi ểm du l ịch quốc t ế
Các bư ớc ti ến hành đư ợc th ực vớ i các bư ớc ti ến hành tương t ự như các bướ c thực hi ện giao dịch tài chính nêu
trên.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG


BÁO CÁO
Đăng nh ập -> Báo cáo

Chức năng báo cáo cho phép Quý khách xem báo cáo nh ững giao d ịch đã thực hi ện. Ngoài ra Quý khách có
th ể xem l ại lịch s ử ho ạt đ ộng đi ện t ử đã th ực hi ện (t hờ i gian các l ần đăng nh ập, các giao d ịch đã thực hi ện,… ).
Đ ể xem báo cáo giao d ịch hoặc l ịch s ử ho ạt đ ộng đi ện t ử, Quý khách đăng nh ập chương trình. Trên giao di ện
hi ển th ị, Quý khách l ựa ch ọn Báo cáo  Báo cáo giao d ịch / Lịch s ử ho ạt đ ộng đi ện t ử.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG


19

HỖ TRỢ
Đăng nh ập -> eỗ trợ
Chức năng h ỗ tr ợ c ủa VietinBank iPay cho phép Quý khách th ực hi ện ki ểm tra các giao d ịch, xem thông tin cá
nhân, đổ i mật kh ẩu đăng nh ập, truy c ập danh b ạ ngư ời th ụ hư ởng (tài kho ản ngư ời th ụ hư ởng ph ải đư ợc lưu
thành công), xem hư ớng d ẫn s ử d ụng và g ửi VietinBank ý ki ến ph ản h ồi.
Tra soát
Đăng nhập -> H ỗ tr ợ – > Tra soát
Bư ớc 1: Tìm ki ếm giao dị ch
Trong giao di ện v ừa hi ển th ị, Quý khách nh ập giá tr ị cho các trư ờng sau:
S ố giao d ịch: Nhập s ố giao d ịch cần th ực hi ện tra soát. Quý khách có th ể lấ y s ố giao d ịch
trong ph ần Báo cáo hoặc liên lạc t ớ i các Chi nhánh g ần nh ất c ủa VietinBank.
Nh ấn nút Tìm ki ếm .
Bư ớc 2: Hiển th ị thông tin giao d ịch c ần tra soát
D ựa trên s ố giao d ịch Quý khách đã nh ập, chương trình s ẽ tìm ki ếm và hi ển th ị thông tin
chi ti ết giao d ịch cần tra soát.
Quý khách c ần nh ập n ội dung tra soát trong trư ờng “N ội dung tra soát”, số ký t ự t ố i đa cho
phép nh ập là 210 ký t ự.
Quý khách nh ấn nút Chấp nh ận đ ể chuy ến sang bư ớc ti ếp theo.
Bư ớc 3: Xác nh ận yêu c ầu tra soát
Trên giao di ện hi ển th ị, Quý khách ki ểm tra l ại các thông tin c ần tra soát và nh ấn nút Chấp
nh ận .
Bư ớc 4: Gử i yêu c ầu tra soát
Chương trình s ẽ g ử i mã xác th ực OTP vào s ố đi ện tho ại mà Quý khách đã đăng ký. Trong
trư ờng Nh ập OTP, Quý khách nh ập mã xác th ực tương ứng v ới mã giao d ịch và nhấn nút
Ch ấp nh ận đ ể hoàn t ất giao d ịch tra soát.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
Đ ổi mật khẩu
Đăng nhập -> H ỗ tr ợ – > Đ ổi m ật kh ẩu
Bư ớc 1:

Đ
ể đ ổi m ật kh ẩu Quý khách l ựa ch ọn ch ức năng H ỗ tr ợ/Đ ổi m ật kh ẩu. Quý khách nh ập giá
tr ị cho các trư ờng sau:
M ật kh ẩu hi ện t ại: Nh ập m ật kh ẩu hi ện t ại c ủa Quý khách.
M ật kh ẩu m ới: Nh ập m ật kh ẩu mà Quý khách mu ốn thay đổ i.
Nh ập l ại m ật kh ẩu m ới: Nh ập l ại m ật kh ẩu m ới.
Nh ấn nút Chấp nh ận .
20

Bước 2: Hiển th ị k ết qu ả
N ếu giá tr ị 2 trư ờng M ật kh ẩu m ới và trư ờng Nh ập l ại m ật kh ẩu m ới khớ p nhéu, chương
trình s ẽ hi ển th ị thông báo: “Đ ổi m ật kh ẩu thành công”.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
Danh bạ người thụ hưởng
Đăng nhập -> H ỗ tr ợ – > Danh bạ
Đ ể xem danh b ạ ngư ời th ụ hư ởng, Quý khách truy c ập ch ức năng Hỗ tr ợ -> Danh bạ . Màn hình s ẽ hi ển th ị
danh sách nh ững ngư ời thụ hưởng có tà i khoản trong và ngoài h ệ th ống VietinBank đã đư ợc chương trình lưu
thành công. Quý khách có th ể s ử d ụng ch ức năng tìm ki ếm đ ể tìm ngư ời th ụ hư ởng và s ửa thông tin Tên / Số
tài kho ản từ màn hình danh sách.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
Thêm mới người thụ hưởng
Đăng nhập -> H ỗ tr ợ – > Danh bạ – > Thêm m ới
Bư ớc 1:
Quý khách nh
ấn nút Thêm m ới trên chương trình hi ển th ị.
Lo ại giao d ịch: Lự a ch ọn trong ho ặc ngoài h ệ th ống.
Tên ngư ời th ụ hư ởng: Tên ngư ời th ụ hư ởng c ần thêm vào danh b ạ.
S ố tài kho ản: S ố tài kho ản c ủa ngư ời th ụ hư ởng c ần thêm.
Nh ấn nút Chấp nh ận .
Bư ớc 2: Hiển th ị k ết qu ả
N ếu thông tin Quý khách nh ập h ợp lê, chương trình hi ển th ị thông báo “Lưu danh b ạ
thành công”, đồ ng thời hiể n thị thông tin ngư ời th ụ hư ởng mà Quý khách vừ a thêm mới.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
Tìm kiếm thông tin người thụ hưởng
Đăng nhập -> H ỗ tr ợ – > Danh bạ – > Tên ngư ời th ụ hư ởng
Bư ớc 1: Trên màn hình hi ển th ị, Quý khách có th ể tìm ki ếm thông tin ngư ời th ụ hư ởng theo m ột
trong hai tiêu chí “Tên ngư ời th ụ hư ởng” ho ặc “S ố tài kho ản”.
Sau khi nh ập thông tin, Quý khách nh ấn nút Tìm ki ếm .
Bư ớc 2: Dựa trên thông tin Quý khách nh ập vào, chương trình s ẽ tìm ki ếm trong danh bạ thông tin
ngư ời th ụ hư ởng kh ớp v ới thông tin đã nh ập và hi ển th ị k ế t qu ả.
TR Ở V Ề Đ ẦU TRANG
21Các câu hỏi về chuyển khoản ngoài vietinbank là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chuyển khoản ngoài vietinbank là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chuyển khoản ngoài vietinbank là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chuyển khoản ngoài vietinbank là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chuyển khoản ngoài vietinbank là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chuyển khoản ngoài vietinbank là gì


Các hình ảnh về chuyển khoản ngoài vietinbank là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về chuyển khoản ngoài vietinbank là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm thông tin chi tiết về chuyển khoản ngoài vietinbank là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment