Các Bút Toán Hạch Toán Kế Toán Cuối Tháng Tại Doanh Nghiệp

Cập nhật ngày 28/03/2023 bởi mychi

Bài viết Các Bút Toán Hạch Toán Kế Toán Cuối Tháng Tại Doanh Nghiệp thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Các Bút Toán Hạch Toán Kế Toán Cuối Tháng Tại Doanh Nghiệp trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Các Bút Toán Hạch Toán Kế Toán Cuối Tháng Tại Doanh Nghiệp”

03/03/2017 02:56

Thao tác hạch toán cuối tháng là khâu vô cùng quan trọng, nó có thể đối chiếu và kiểm soát được những sai sót có thể xẩy ra trong quá trình hạch toán nghiệp vụ phát sinh ngày trong tháng và cũng là dữ liệu để doanh nghiệp là cơ sở tập hợp báo cáo cuối năm.Chính vì vậy hôm nay Viện Đào Tạo Kế Toán Đức Minh xin tổng hợp các bút toán và phương pháp tính số liệu cuối tháng tại Doanh nghiệp một cách súc tích và cụ thể nhất.

Các Bút Toán Hạch Toán Kế Toán Cuối Tháng Tại Doanh Nghiệp

CÁC BÚT TOÁN CUỐI THÁNG

1 – Hạch toán các bút toán về tiền lương cuối tháng 

Bước 1. Tính tiền lương phải trả CBCNV

Nợ TK 6421

Tổng lương của Bộ phận Bán hàng

Nợ TK 6422

Tổng lương của Bộ phận QLDN

Nợ TK 1542

Tổng số tiền lương của bộ phận dịch vụ hoặc sản xuất

Có TK 334

Tổng lương phải trả cho CNV

Lấy số liệu cột tổng cộng của từng bộ phận (= lương thực tế theo ngày công + phụ cấp) bên bảng lương cùng tháng

Bước 2. Tính các khoản giảm trừ lương:

– Trích BHXH, BHYT, BHTN trong kỳ  

+ Công ty chịu:

Bộ phận bán hàng/ Bộ phận QLDN hoặc bộ phận sản xuất

Nợ TK 6421/ 6422/1542

Tổng số trích cho BPBH/BP QLDN/BP SX

Có TK 3383

Lương CB x 17%       

Có TK 3384

Lương CB x 3%

Có TK 3389

Lương CB x 1%

Lấy số liệu ở cột Lương cơ bản của từng bộ phận tương ứng  nhân với tỷ lệ quy định

 + CBCNV chịu :  

Nợ TK 334

Tổng số trích tính vào lương

Có TK 3383

Lương CB x 7%       

Có TK 3384

Lương CB x 1,5%

Có TK 3389

Lương CB x 1%

Lấy số liệu ở cột Lương cơ bản của từng bộ phận tương ứng  nhân với tỷ lệ quy định

– Tính thuế TNCN phải nộp (nếu có):

Nợ TK 334

Tổng số thuế TNCN khấu trừ

Có TK 3335

Lấy (cột tổng cộng lương – các khoản giảm trừ lương)* thuế suất quy định

Bước 3. Trả tiền lương và nộp bảo hiểm

– Thanh toán lương cho CBCNV             

Nợ TK 334

Tổng tiền thanh toán cho CNV, sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ.

Có TK 1111/1121

Hạch toán khi thấy phiếu chi cùa DN/ UNC của ngân hàng

– Thanh toán tiền Bảo hiểm ():               

Nợ TK 3383

Số đã trích BHXH

Nợ TK 3384

Số đã trích BHYT

Nợ TK 3389

Số đã trích BHTN

Có TK 1111/1121

Tổng phải thanh toán    

 Hạch toán khi bạn có chứng từ thanh toán bảo hiểm

2 – Trích khấu hao tài sản cố định

Nợ TK 6422

Số khấu hao kỳ này của bộ phận QL

Nợ TK 6421

Số khấu hao kỳ này của bộ phận Bán hàng

Nợ TK 1547

Số khấu hao kỳ này của bộ phận sản xuất, dịch vụ.

Có TK 2141

Tổng khấu hao đã trích trong kỳ.

 Lấy cột trích khấu hao phân bổ trong kỳ từ bảng khấu hao

3 – Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn (nếu có)

Nợ TK 6422/ 1547

Số chi phí ngắn hạn/dài hạn phân bổ kỳ này cho BPQL/ BPSX

Có TK 142/242

Tổng số chi phí trả trước ngắn hạn/ dài hạ phân bổ vào chi phí kỳ này

 Lấy cột phân bổ chi phí trong kỳ từ bảng 142/242

4. Tập hợp chi phí hình thành giá vốn:

– Đối với trường hợp công ty TMDV không sản xuất

Ta tập hợp thẳng vào giá vốn:

Nợ TK 632

Tổng giá vốn hàng bán, dịch vụ

Có TK 156

Lấy ở dòng tổng cộng cột giá bên phiếu xuất156

Có TK 154

Sumif Nợ 154

– Đối với trường hợp công ty có liên quan đến NVL, CCDC

+ Tập hợp chi phí nhiên, NVL, CCDC

Nợ TK 1541

Tập hợp NVL chính từ bảng xuất kho 152 = Sumif 1521

Có TK 1521

Nợ TK 1541

Tập hợp NVL phụ từ bảng xuất kho 152 = Sumif 1522

Có TK 1522

Nợ TK 1547

Tập hợp CCDC từ bảng xuất kho 153 = Sumif 153

Có TK 153

Nợ TK 1547

Tập hợp nhiên liệu từ bảng xuất kho 152 = Sumif 1523

Có TK 1523

Sau đó kết chuyển 1541, 1542, 1547 vào tài khoản thích hợp như 155, 1543 (dùng hàm Sumif nợ TK 1541, 1542, 1547)

+ Tập hợp giá vốn

Nợ TK 632

Lấy dòng tổng cộng giá vôn bên phiếu xuất kho của 155, 156, 154

Có 155/156/1543

5 – Kết chuyển thuế GTGT:

Là việc tính ra số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ.

Kế toán thực hiện 1 bút toán kết chuyển chung như sau:

Nợ TK 3331

Số tiền là số nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản

Có TK 133

Vì sao phải lấy giá trị nhỏ hơn?

Khi kết chuyển theo số nhỏ, là số tiền nhỏ nhất của 1 trong 2 TK 133 hoặc 3331, thì số tiền này sẽ bị triệt tiêu và có được kết quả còn lại của 1 trong 2 tài khoản, khi đó sẽ biết được phải nộp hay được khấu trừ:

Thông thường để tính bút toán trên ta hay lấy Sumif Có TK 3331 – Sumif Nợ TK 3331

Do vì TK 3331 có thể phát sinh bên Nợ đối với các trường hợp giảm trừ doanh thu  nên khi lấy tổng số phát sinh bên Có TK 3331 trừ tổng số phát sinh bên Nợ  TK 3331 , khi đó số thuế để kết chuyển là số thuế đã bù trừ Nợ/Có của TK 3331)

Đối với trường hợp 2:

Số dư ĐK TK 1331

+

Số PS Nợ TK 1331

Số PS Có TK 1331

Số PS Có TK 3331

Số PS Nợ TK 3331

Trong trường hợp này ta phải kiểm tra xem TK 1332 (Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ) có phát sinh và có số dư đầu kỳ hay không.

b1. Nếu sau khi cộng thêm số tiền của TK 1332 mà làm cho tổng số tiền của TK 1331 + TK 1332 lớn hơn TK 3331:

Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là số tiền thuế của TK 3331.

Bút toán thực hiện trong trường hợp này:

Nợ TK 3331

= Sumif Có 3331 – Sumif Nợ 3331

Có TK 1331

= Sumif Nợ 1331 – Sumif Có 1331 + Dư ĐK 1331

Có TK 1332

= Kết quả của 3331 – Kết quả của 1331

b2. Nếu sau khi cộng thêm số tiền của TK 1332 mà làm cho tổng số tiền của TK 1331 + TK 1332 nhỏ hơn TK 3331:

Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là tổng số tiền thuế của TK 1331 + TK 1332.

Bút toán thực hiện trong trường hợp này:

Nợ TK 3331

= Tổng cộng TK 1331 + TK 1332

Có TK 1331

= Sumif Nợ 1331 – Sumif Có 1331 + Dư ĐK 1331

Có TK 1332

= Sumif Nợ 1332 – Sumif Có 1332 + Dư ĐK 1332

Chú ý: Bạn cần đối chiếu số liệu giữa tờ khai thuế GTGT hàng tháng với số dư TK133 và TK3331 trên bảng Cân đối phát sinh tháng phải khớp nhau.

6 – Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ:

Nợ TK 911

= Sumif Nợ TK 632 – Sumif Có TK 632

Có TK 632

7 – Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có):

Nợ TK 5111

= Sumif Nợ TK 5211, 5212, 5213

Có TK 5211, 5212, 5213

8 – Kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ :

Nợ TK 5111

= Sumif Có TK 5111 – Sumif Nợ TK 5111

Có TK 911

9 –  Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính (nếu có) trong kỳ:

Nợ TK 515

= Sumif Có TK 515

Có TK 911

 10 – Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính (nếu có) trong kỳ:

Nợ TK 911

= Sumif Nợ TK 635

Có TK 635

11 –  Kết chuyển chi phí bán hàng, quản lý trong kỳ:

Nợ TK 911

= Tổng cộng TK 6421 + TK 6422

Có TK 6421

= Sumif Nợ TK 6421 – Sumif Có TK 6421

Có TK 6422

= Sumif Nợ TK 6422 – Sumif Có TK 6422

12 – Kết chuyển thu nhập khác (nếu có) trong kỳ:

Nợ TK 711

= Sumif Có TK 711

Có TK 911

13 – Kết chuyển chi phí khác (nếu có) trong kỳ:

Nợ TK 911

= Sumif Nợ TK 811

Có TK 811

14 – Tạm tính thuế TNDN phải nộp trong quý (Nếu quý đó có lãi)

Bước 1: Tính lãi (lỗ) tháng cuối quý:

Bước 2: Tự bù trừ lãi (lỗ) các tháng trong quý và được trừ số lỗ quý trước (nếu có) mà có lãi thì mới phải tạm tính thuế TNDN. (bạn trừ nối vào công thức ở bước 1)

Cách xác định số liệu để bù trừ lãi (lỗ):

Nợ TK 821

Kết quả sau khi đã bù trừ (nhân) x % thuế suất thuế TNDN.

Có TK 3334

15 – Kết chuyển chi phí thuế TNDN trong kỳ (nếu có) (Chỉ thực hiện ở cuối năm tài chính)

Nợ TK 911

= Sumif Nợ TK 821

Có TK 821

16 – Kết chuyển lãi (lỗ) trong kỳ:

Tại cột TK Nợ/Có bạn lọc TK 911 (bên Nợ 911 tập hợp chi phí, bên Có 911 tập hợp doanh thu)

Nếu bên Có TK 911 (DT) lớn hơn bên Nợ 911 (CP) tức có LÃI:

Nợ TK 911

= Sumif Có TK 911(DT) – Sumif Nợ TK 911(CP)

Có TK 4212

 Nếu bên Có TK 911 (DT) nhỏ hơn bên Nợ 911 (CP) tức bị LỖ:

Nợ TK 4212

= Sumif Nợ TK 911(CP) – Sumif Có TK 911(DT)

Có TK 911

Viện Đào Tạo Kế Toán Đức Minh Liên Tục Khai Giảng Các Khóa Học Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp Doanh Nghiệp, Đảm Bảo Các Bạn Thành Nghề Sau Khóa Học Và Hỗ Trợ Học Viên Lâu Dài

Thông tin thêm về các khóa học tại Kế toán Đức Minh mời các bạn tham khảo:

>>> Các trung tâm đào tạo kế toán tại hà nội

>>> Khóa kế toán ngắn hạn

>>> Học phần mềm kế toán misa

Với mục tiêu “Sự thành công của học viên là niềm tự hào của Đức Minh”, Công ty đào tạo kế toán và tin học Đức Minh là nơi đào tạo kế toán thực tế và tin học văn phòng uy tín và chuyên nghiệp nhất Hà Nội hiện nay. Đức Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ hết mình vì học viên, luôn đồng hành cùng học viên trên bước đường đi tới thành công.

Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các học viên:

Ca 1: Từ 8h -> 11h30 * Ca 2: Từ 13h30 -> 17h * Ca 3: Từ 18h -> 20h

Bảng giá khóa học

TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CỦA VIỆN KẾ TOÁN ĐỨC MINH

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC ĐỨC MINH

Cơ Sở 1: Tầng 2 – Tòa nhà B6A Nam Trung Yên – đường Nguyễn Chánh – Cầu Giấy HN – 0339.156.806Cơ Sở 2: P902 tầng 9 tòa Licogi 12 . Số 21 Đại Từ – Đại Kim ( đối diện khu chung cư Eco Lake View) – Hoàng Mai – Hà Nội. ĐT / ZALO: 0342.254.883Cơ Sở 3: Tầng 2, Nhà số 2, Ngõ 4 – Đường Nguyễn Khuyến – Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội – 0339.421.606

Các câu hỏi về hạch toán cuối tháng là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hạch toán cuối tháng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hạch toán cuối tháng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hạch toán cuối tháng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hạch toán cuối tháng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hạch toán cuối tháng là gì

Các hình ảnh về hạch toán cuối tháng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về hạch toán cuối tháng là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm nội dung về hạch toán cuối tháng là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment