Bài giảng nguyên lý máy – Chương 1 potx – Tài liệu text

Cập nhật ngày 01/08/2022 bởi mychi

Bài viết Bài giảng nguyên lý máy – Chương 1 potx – Tài liệu text thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Bài giảng nguyên lý máy – Chương 1 potx – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Bài giảng nguyên lý máy – Chương 1 potx – Tài liệu text”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (261.56 KB, 13 trang )

Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 3
Chương 1
CẤU TẠO CƠ CẤU
Bài 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1 Khâu và chi tiết máy
_ Chi tiêt máy (tiêt máy): máy hay cơ cấu có thể tháo rời ra thành nhiều bộ phận khác
nhau, bộ phận không thể tháo rời ra được nữa gọi là chi tiết máy.
Ví dụ: trục khuỷu, pitston, xilanh, bulông, đai ốc v.v
_ Khâu: một tiết máy động hay một số tiết máy nối cứng với nhau thành một vật thể
động (tức là có chuyển động tương đối so với vật thể khác) gọi là khâu động.
Khâu có thể là một vật rắn không biến dạng, vật rắn biến dạng hoặc có dạng dây dẻo.
Ở đây, ta chỉ xem xét khâu như là một vật rắn không biến dạng (vật rắn tuyệt đối).
Để hiểu rõ khái niệm khâu động, ta xét ví dụ sau.

Hình 1.1 Cơ cấu tay quay con trượt
Ví dụ : xét cơ cấu tay quay con trượt OAB (Hình 1.1) có 4 khâu: Trục khuỷu
(1), thanh truyền (2), pittông (3) và xi lanh (4) gắn liền với vỏ máy. Trong hệ quy
chiếu gắn liền với khâu (4) (vỏ máy, xi lanh), mỗi khâu có chuyển động riêng biệt:
Khâu (1) quay xung quanh tâm O, khâu (2) chuyển động song phẳng, khâu (3) chuyển
động tịnh tiến, khâu (4) cố định.
Trục khuỷu là một chi tiết máy độc lập, Thanh truyền gồm nhiều chi tiết máy
như thân, bạc lót, đầu to, bu lông, đai ốc ghép cứng lại với nhau nhưng cả hai đều là
một khâu.
Tất cả những tiết máy cố định hợp thành một hệ thống cứng và cố định gọi là
khâu cố định hay giá. Ví dụ: Thân động cơ, ổ trục khuỷu v.v
Trong bất kỳ cơ cấu hay máy nào đều chỉ có một khâu cố định và một hay nhiều khâu
động.
1.2 Nối động, thành phần khớp động và khớp động
1.2.1 Bậc tự do tương đối giữa hai khâu:


+ Số bậc tự do tương đối giữa hai khâu là số khả năng chuyển động độc lập tương đối
của khâu này đối với khâu kia (tức là số khả năng chuyển động độc lập của khâu này
trong một hệ quy chiếu gắn liền với khâu kia).
+ Khi để rời hai khâu trong không gian, giữa chúng sẽ có 6 bậc tự do tương đối.
Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 4
Trong hệ tọa độ vuông góc Oxyz gắn liền với khâu (1), thì khâu (2) có 6 khả năng
chuyển động: T
X
,T
Y
,T
Z
(3 chuyển động tịnh tiến dọc theo các trục Ox, Oy, Oz) và Q
X

, Q
Y
, Q
Z
(3 chuyển động quay xung quanh các trục Ox, Oy, Oz). Sáu khả năng này
hoàn toàn độc lập với nhau (hình1.2).

Hình 1.2 Bậc tự do tương đối giữa hai khâu

+ Tuy nhiên, khi để rời hai khâu trong mặt phẳng, số bậc tự do tương đối giữa chúng
chỉ còn lại là 3: chuyển động quay Q
Z
xung quanh trục Oz vuông góc với mặt
phẳngOxy của hai khâu và hai chuyển động tịnh tiến T


X
,T
Y
(hình 1.2).
+ Ngoài ra, số bậc tự do tương đối giữa hai khâu cũng chính là số thông số vị trí độc
lập cần cho trước để xác định hoàn toàn vị trí của khâu này trong một hệ quy chiếu gắn
liền với khâu kia.
1.2.2 Sự nối động
Để tạo thành cơ cấu, người ta phải tập hợp các khâu lại với nhau bằng cách thực hiện
các phép nối động.
_ Nối động hai khâu: là bắt chúng tiếp xúc với nhau theo một quy cách nhất định trong
suốt quá trình chuyển động. Nối động hai khâu làm hạn chế bớt số bậc tự do tương đối
giữa chúng.
1.2.3 Thành phần khớp động, khớp động
+ Khi nối động, các khâu sẽ có thành phần tiếp xúc nhau theo điểm, đường, mặt. Toàn
bộ chổ tiếp xúc giữa hai khâu gọi là một thành phần khớp động.
+ Tập hợp hai thành phần khớp động trong một phép nối động hai khâu hình thành nên
một khớp động.
1.3. Phân loại khớp động và lược đồ khớp
1.3.1 Phân loại khớp động
a. Theo đặc điểm tiếp xúc của hai khâu (thành phần khớp động):
_ Khớp cao: nếu thành phần khớp động là các điểm hay các đường.
_ Khớp thấp: nếu thành phần khớp động là các mặt.
b. Theo số bậc tự do tương đối bị hạn chế (số ràng buộc của khớp):
_ Ta có khớp loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 lần lượt hạn chế 1, 2, 3, 4, 5 bậc tự do
tương đối.
_ Không có khớp loại 6, vì khớp này hạn chế 6 bậc tự do tương đối giữa hai khâu, khi
đó hai khâu là ghép cứng với nhau. Không có khớp loại 0, vì khi đó hai khâu để rời
hoàn toàn trong không gian (liên kết tự do).
Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 5
Khớp loại thấp có ưu điểm: khả năng chuyển tải lớn, lâu mòn, chịu lực lớn hơn so với
loại khớp cao.
Khớp loại cao thực hiện được những chuyển động phức tạp hơn so với khớp loại thấp.
1.3.2 Ví dụ về khớp động:
a. Ví dụ 1: Cho hình trụ tròn xoay (khâu 1) tiếp xúc với tấm phẳng (khâu 2)
theo một đường sinh, ta được một khớp động (hình 1.3). Số bậc tự do tương đối bị hạn
chế đi là 2 (Q
Y
,T
Z
) => khớp động này là khớp loại 2. Thành phần khớp động là các
đường nên khớp động này là một khớp cao.

b. Ví dụ 2: Hai hình cầu tiếp xúc với nhau (hình 1.4) cho ta một khớp động. Số
bậc tự do tương đối bị hạn chế đi là 3 (T
X
,T
Y
,T
Z
), nên đây là một khớp cầu loại 3.
Thành phần khớp động là các mặt cầu, do vậy khớp cầu nói trên là một khớp thấp.
c. Ví dụ 3: Khớp cầu có chốt (hình 1.5): Khác với khớp cầu loại 3 trên đây,
trên khâu 2 của khớp cầu này có gắn thêm chốt 3, trên khâu 1 có xẻ rãnh 4. Khi đó,
khâu hai chỉ còn hai khả năng chuyển động tương đối so với khâu 1: chuyển động
quay Q
X
xung quanh trục x và chuyển động quay Q
Y


xung quanh trục y. Khớp này
hạn chế 4 bậc tự do tương đối, do vậy là khớp loại 4. Thành phần khớp động là các
mặt cầu nên đây là một khớp thấp.
Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 6
d. Ví dụ 4: Khớp tịnh tiến (khớp trượt – hình 1.6): số bậc tự do tương đối bị hạn
chế đi là 5 (chỉ để lại chuyển động tịnh tiến T
X
) nên khớp trượt là khớp loại 5. Thành
phần khớp động là các mặt phẳng, nên khớp trượt là một khớp thấp.
e. Ví dụ 5: Khớp quay (khớp bản lề – hình 1.7): số bậc tự do tương đối bị hạn
chế đi là 5 (chỉ để lại chuyển động quay Q
X
) nên khớp quay là một khớp loại 5.
Thành phần khớp động là các mặt trụ tròn xoay A và các phần mặt phẳng B, nên dây
là một khớp thấp.
f. Ví dụ 6: Khớp vít (ví dụ vít me-đai ốc –
hình 1.8): khâu 1 có hai khả năng chuyển động
tương đối so với khâu 2, đó là hai chuyển động T
Z

và Q
Z
. Tuy nhiên hai khả năng chuyển động này
phụ thuộc lẫn nhau (khi giữ vít me cố định và xoay
đai ốc một góc nào đó quanh trục Oz thì đai ốc sẽ
tịnh tiến một khoảng xác định dọc theo trục Oz).
Do vậy khớp vít là khớp loại 5. Thành phần khớp
động là các mặt ren vít nên đây là một khớp thấp.
1.3.3 Lược đồ khớp


Trên thực tế, kết cấu khâu và khớp rất phức tạp. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu các
bài toán về cơ cấu, người ta biểu diễn các khớp động khác nhau bằng các lược đồ quy
ước.
Lược đồ một số khớp thông dụng:

1.3.4 Lược đồ khâu
Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 7
_ Các khâu cũng được thể hiện qua các lược đồ đơn giản gọi là lược đồ khâu.
_ Trên lược đồ khâu phải thể hiện đầy đủ các khớp động, các kích thước có ảnh hưởng
đến chuyển động của khâu và chuyển động của cơ cấu.

Hình 1.9 Lược đồ khâu
1.5 Chuỗi động và cơ cấu
1.5.1 Chuỗi động
_ Chuỗi động là tập hợp các khâu được nối với nhau bằng các khớp động.
_ Dựa trên cấu trúc chuỗi động, ta phân chuỗi động thành hai loại: chuỗi động hở và
chuỗi động kín.
+ Chuỗi động hở: là chuỗi động trong đó các khâu chỉ được nối với một khâu
khác.
+ Chuỗi động kín là chuỗi động trong đó mỗi khâu được nối ít nhất với hai
khâu khác (các khâu tạo thành các chu vi khép kín, mỗi khâu tham gia ít nhất hai khớp
động).
_ Dựa trên tính chất chuyển động, ta phân biệt chuỗi động không gian và chuỗi động
phẳng.
Chuỗi động không gian có các khâu chuyển động trên các mặt phẳng không
song song với nhau, còn trong chuỗi động phẳng, tất cả các khâu chuyển động trên
những mặt phẳng song song với nhau.
Ví dụ: chuỗi động trên hình 1.10, có 4 khâu nối nhau bằng 3 khớp quay và 1


khớp trượt, các khớp quay có đường trục song song với nhau và vuông góc với
phương trượt của khớp trượt, do đó cả 4 khâu có mặt phẳng chuyển động song song
với nhau. Hơn nữa mỗi khâu trong chuỗi động nối động với 2 khâu khác, nên chuỗi
động nói trên là một chuỗi động phẳng kín. Tương tự, chuỗi động trên hình 1.11 cũng
là chuỗi động phẳng kín.
Chuỗi động trên hình 1.12 gồm 4 khâu, nối nhau bằng 3 khớp quay có đường
trục vuông góc với nhau từng đôi một, do đó các khâu chuyển động trong các mặt
phẳng không song song với nhau. Mặc khác, khâu 3 và khâu 4 chỉ được nối với một
khâu khác nên đây là một chuỗi động không gian hở.
1.5.2 Cơ cấu
_ Cơ cấu là một chuỗi động có một khâu cố định và chuyển động theo quy luật xác
định. Khâu cố định được gọi là giá.
_ Phân loại cơ cấu: tương tự như đối với chuỗi động, ta cũng có
+ Cơ cấu phẳng.
Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 8
Ví dụ, chọn khâu 4 trong chuỗi động phẳng kín hình 1.10, khâu 6 trong chuỗi
động phẳng kín hình 1.12 làm giá, ta được các cơ cấu phẳng (hình 1.13, hình 1.14).
+ Cơ cấu không gian.
Ví dụ, chọn khâu 4 trong chuỗi động không gian hở hình 1.12 làm giá, ta có cơ
cấu không gian (hình 1.15).
+ Cơ cấu kín, ví dụ: hình 1.13, hình 1.14
+ Cơ cấu hở, ví dụ : cơ cấu tay máy hình 1.15

Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 9
Bài 2. BẬC TỰ DO CỦA CƠ CẤU

2.1 Khái niệm bậc tự do của cơ cấu
_ Bậc tự do (btd) của cơ cấu là số thông số độc lập cần thiết để xác định hoàn toàn vị
trí của cơ cấu, nó cũng là số khả năng chuyển động tương đối độc lập của cơ cấu đó.
2.2 Công thức tính bậc tự do của cơ cấu không gian
_ Xét cơ cấu gồm giá cố định và n khâu động, ta có:
W =W
o
− R (2.1)
W
o
: bậc tự do tổng cộng của các khâu động nếu để rời.
R : số ràng buộc của tất cả khớp động trong cơ cấu (tổng số btd bị hạn chế).


W: bậc tự do của cơ cấu
1. Số bậc tự do trong cơ cấu
Một khâu để rời trong không gian có 6 btd => btd tổng cộng của n khâu động là
W = 6n
Để tính bậc tự do của cơ cấu, cần tính R.
2. Số ràng buộc chứa trong cơ cấu R
Khớp loại k hạn chế k bậc tự do. Nếu gọi p
k
là số khớp loại k chứa trong cơ cấu
=> tổng các ràng buộc do p
k
khớp loại k gây nên là (kxp
k
). Do đó:

=
5
1
.
k
pkR (2.2)
Suy ra:

−=
5
1
.6
k
pknW (2.3)
Trong thực tế, số ràng buộc thường nhỏ hơn giá trị trên vì trong cơ cấu tồn tại
các ràng buộc trùng.
Đối với các cơ cấu mà lược đồ là một hay một số đa giác đóng kín, ta phải xét
đến các ràng buộc trùng trong công thức tính bậc tự do. Gọi R
là số ràng buộc trùng.
Tổng số ràng buộc trong cơ cấu:

−=
5
1
. RpkR
k
(2.4)
Để hiểu rõ về số ràng buộc trùng, ta xét ví dụ cơ cấu bốn khâu bản lề sau:

Hình 2.1 Cơ cấu bốn khâu bản lề
+ Ràng buộc trực tiếp: ràng buộc giữa hai khâu do khớp nối trực tiếp giữa 2 khâu đó
được gọi là ràng buộc trực tiếp.
Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 10
+ Ràng buộc gián tiếp: nếu tháo khớp A (hình 2.1 b), giữa khâu 1 và 4 có ràng buộc
gián tiếp (1) T
Ox
(2) Q
Ox
(3) Q
Oy

+ Ràng buộc trùng: nối khâu 1 và 4 bằng khớp A, giữa chúng có ràng buộc trực tiếp
sau (1) T
Ox
(2) Q
Ox
(3) Q
Oy
(4) T
Ox
(5) T
Oz

=> có 3 ràng buộc trùng (T
Ox
– Q
Ox
– Q
Oy
). Ràng buộc trùng chỉ xảy ra ở khớp đóng
kín của cơ cấu.

3. Công thức tính bậc tự do của cơ cấu không không gian:


−−=5
1
.6 RpknW
k
(2.5)
Ngoài ra, trong số các bậc tự do được tính theo công thức (2.5), có thể có những
bậc tự do không có ý nghĩa đối với vị trí các khâu động trong cơ cấu, nghĩa là không
ảnh hưởng gì đến cấu hình của cơ cấu, ví dụ chuyển động tự quay xung quanh trục của
con lăn trong cơ cấu cam – cần lắc. Các bậc tự do này gọi là bậc tự do thừa W
th

phải loại đi khi tính toán bậc tự do của cơ cấu.
Tóm lại, công thức tổng quát để tính bậc tự do cơ cấu không gian:
thk
WRpknW −

−−=

5
1
.6
(2.6)
Ví dụ: Tính bậc tự do của cơ cấu 4 khâu bản lề

Hình 2.2 Cơ cấu bốn khâu bản lề

Số khâu động n = 3
Số khớp loại 5 : p5 = 4
Số ràng buộc trùng R
0
= 3
Bậc tự do của cơ cấu: W =6 ×3 −(5 ×4 −3) = 1 btd

Ví dụ: Tính bậc tự do của cơ cấu bàn tay máy

Hình 2.3 Cơ cấu cơ cấu bàn tay máy
Số khâu động n = 5
Số khớp loại 5: p5 = 5
Bậc tự do của cơ cấu: W =6 ×5 −(5 ×5) =5 btd
Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 11
const=
1
ω
A

B

1

2


3

2.3 Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng
Cơ cấu phẳng là cơ cấu có các khâu được xem như nằm trên cùng một mặt
phẳng (hay trên các mặt phẳng song song nhau). Xét cơ cấu phẳng gồm n khâu động
nối với nhau bằng p4 khớp loại 4 (khớp bánh răng phẳng, khớp cam phẳng) và p5
khớp loại 5 (khớp quay, khớp tịnh tiến).
1. Số bậc tự do trong cơ cấu
Một khâu để rời có 3 btd => btd tổng cộng của n khâu động là W
o
= 3n
Để tính bậc tự do của cơ cấu, cần tính R.
2. Số ràng buộc chứa trong cơ cấu
Khớp loại 4 bị hạn chế 1 btd => có 1 x p4 ràng buộc.
Khớp loại 5 bị hạn chế 2 btd => có 2 x p5 ràng buộc
=> bậc tự do của cơ cấu: W = 3n – (2p5 + p4)

Ví dụ: Cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng

Hình 2.4 Cơ cấu bốn khâu bản lề

Tổng số khâu động: n = 3 (1,2,3)
Số khớp loại 4: p4 = 0
Số khớp loại 5: p5 = 4
Bậc tự do của cơ cấu : W = 3.3 – (2.4 + 0) = 1 btd

Ví dụ: Cơ cấu Cu-lít quay phẳng

n = 3
p4 = 0
p5 = 4
=> W = 3.3 – (2.4 + 0) = 1 btd

Hình 2.5 Cơ cấu cu-lít
2.4 Bậc tự do thừa – Ràng buộc thừa
2.4.1 Bậc tự do thừa
Ví dụ: Tính bậc tự do của cơ cấu cam
cần đẩy đáy con lăn
Ta có : n = 3
p4 = 1
p5 = 3
=> W = 3.3 – (2.3 +1) = 2 btd

Hình 2.6 cơ cấu cam cần đẩy đáy con lăn
A

B

C

D

1


2

3

4

ω
Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 12
_ Trong thực tế, cơ cấu bên chỉ có 1 btd vì chuyển động lăn của con lăn 2 quanh khớp
B không ảnh hưởng đến chuyển động có ích của cơ cấu nên không được kể vào bậc tự
do của cơ cấu.
_ Bậc tự do thêm vào mà không làm ảnh hưởng đến chuyển động của cơ cấu gọi là btd
thừa, ký hiệu là W
th
.
Suy ra : W = 3n – (2p
5
+ p
4
) – W
th

_ Trở lại cơ cấu cam ở trên: W = 3 ×3 −(2 ×3 + 1) −1 = 1 btd

4.2 Ràng buộc thừa
Ví dụ: Tính bậc tự do của cơ cấu hình bình hành

Ta có:
n = 4


p4 = 0
p5 = 6
=> W = 3×4 – (2×6 + 0) = 0 btd

Hình 2.7 Cơ cấu hình bình hành
_ Ở đây, ta cần chú ý khâu 5 không có tác dụng gì trong chuyển động của cơ cấu
ABCD. Nếu bỏ khâu 5 ra, cơ cấu trở thành cơ cấu 4 khâu bản lề với btd bằng 1.

_ Khi thêm khâu 5 và 2 khớp E, F vào, điều này có nghĩa:
+ thêm khâu 5 ( EF ) => thêm 3 bậc tự do
+ thêm 2 khớp loại 5 ( E, F ) => thêm 4 ràng buộc
Do đó, thừa ra một ràng buộc R = -1
_ Gọi r là số ràng buộc thừa có trong cơ cấu, btd của cơ cấu phẳng:
W = 3n – (2p5 + p4 – r)
_ Trong cơ cấu hình bình hành ở trên, thì r = 1:
=> W = 3 ×4 − (2 ×6 −1) = 1 btd

Tóm lại, công thức tính bậc tự do
+ cơ cấu không không gian:


−−=


5
1
.6 RpknW
k

+ cơ cấu phẳng:
W = 3n – (2p
5
+ p
4
– r) – W
th

Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 13
Với: n : số khâu động
k : loại khớp động
p
k
: số khớp loại k
R
0
: số ràng buộc trùng
r : số ràng buộc thừa
W
th
: số btd thừa
2.5 Ý nghĩa bậc tự do cơ cấu – Khâu dẫn và khâu bị dẫn


_ Bậc tự do của cơ cấu là số thông độc lập cần để xác định vị trí của cơ cấu. Các thông
số này trước hết xác định vị trí của một số khâu, từ đó tìm ra vị trí của các khâu còn lại
trong cơ cấu.
_ Cho các thông số xác định vị trí biến thiên theo thời gian nghĩa là cho cơ cấu một
quy luật chuyển động từ bên ngoài. Khâu nhận quy luật chuyển động này gọi là khâu
dẫn. Thông thường khâu dẫn nối với khâu cố định bằng một khớp loại 5 (khớp quay).
Nói chung, cơ cấu có bao nhiêu bậc tự do, sẽ có bấy nhiêu khâu dẫn.
_ Ngoài giá và khâu dẫn ra, các khâu còn lại đợc gọi là khâu bị dẫn.
_ Khái niệm khâu dẫn, khâu bị dẫn không có ý nghĩa đối với các cơ cấu rôbốt. Trong
các cơ cấu này, không có khâu nào mà chuyển động hoàn toàn phụ thuộc vào chuyển
động của một hay một số khâu khác, chuyển động của mỗi khâu được điều khiển bằng
một kích hoạt riêng biệt.

Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 14
Bài 3. XẾP LOẠI CƠ CẤU

3.1 Nguyên lý tạo cơ cấu
Mọi cơ cấu được tạo thành bằng cách nối khâu dẫn với những chuỗi động có bậc tự
do bằng không với khâu cố định (giá).
Hay nói cách khác, một cơ cấu có W btd là cơ cấu được tạo thành bởi W khâu dẫn và
những nhóm có btd bằng không.
W = W + (0+ …+0)
3.2 Nhóm tĩnh định (Nhóm At-xua) – Hạng của nhóm tĩnh định
3.2.1 Nhóm tĩnh định
Giả sử ta có chuỗi động gồm n khâu động nối với nhau bằng p5 khớp loại 5.
Nhóm tĩnh định (nhóm Át-xua) là những nhóm cân bằng hay chuyển động, có bậc tự
do bằng không (W = 0) và phải tối giản (tức là không thể chia thành những nhóm nhỏ
hơn được nữa)
Đối với nhóm tĩnh định toàn khớp thấp:
Btd: W = 3n – 2p5 = 0
=> p5 = 3/2n
Do số khâu, số khớp phải là số nguyên dương, nên ta có các nhóm At-xua sau:


n 2 4 6 …
p5 3 6 9 …

* Nhóm 2 khâu 3 khớp:

* Nhóm 4 khâu 6 khớp:

* Nhóm 6 khâu 9 khớp:

4

1
3
2
5

6

1
2
2
2

1
1

3


3

3
4
4
4
1
2
1

1
2
2

2
2

1
1
Bài giảng nguyên lý máy
Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 15
3.2.2 Hạng của nhóm tĩnh định
a/ Nhóm không chứa chuỗi động kín
_ Nhóm loại 2: gồm những nhóm có 2 khâu 3 khớp.
_ Nhóm loại 3: gồm những nhóm có khâu cơ sở nối với các khâu còn lại của nhóm
bằng 3 khớp loại 5.
b/ Nhóm chứa chuỗi động kín
Loại của nhóm là số cạnh của chuỗi động kín – đơn có nhiểu cạnh nhất trong nhóm
(nó không chứa chuỗi động kín nào khác trong nó).
3.3 Tách nhóm tĩnh định – Xếp loại cơ cấu


3.3.1 Nguyên tắc tách nhóm tĩnh định (nhóm Atxua)
+ Chọn trước khâu dẫn và giá
+ Sau khi tách nhóm, phần còn lại phải là 1 cơ cấu hoàn chỉnh hoặc khâu dẫn
+ Tách những nhóm ở xa khâu dẫn trước rồi dần đến những nhóm ở gần hơn
+ Khi tách nhóm, thử tách những nhóm đơn giản trước, nhóm phức tạp sau
+ Nếu trong cơ cấu có sử dụng khớp loại 4, cần phải thay khớp loại 4 bằng khớp loại 5
trước khi tách nhóm Atxua.
3.3.2 Xếp loại cơ cấu
_ Cơ cấu loại 1: chỉ có khâu dẫn nối với khâu cố định bằng khớp loại 5 (khớp quay).
_ Cơ cấu có số khâu động lớn hơn 1 có thể coi là tổ hợp của một hay nhiều cơ cấu
hạng I với một số nhóm Atxua. Nếu cơ cấu chỉ có một nhóm Atxua thì loại của cơ cấu
là loại của nhóm Atxua. Nếu cơ cấu có nhiều nhóm Atxua thì loại của cơ cấu lấy bằng
loại của nhóm Atxua cao nhất.
3.4 Nguyên tắc thay thế khớp cao
Trong cơ cấu phẳng, thường có khớp cao loại 4, để tách thành những nhóm tĩnh định
như những cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, ta phải thay thế các khớp cao thành những
khớp thấp nhưng vẫn đảm bảo được chuyển động của cơ cấu
_ Thay thế khớp cao bằng khớp thấp phải đảm bảo hai điều kiện
+ bậc tự đo của cơ cấu không đổi
+ quy luật chuyển động không đổi
_ Nguyên tắc: dùng một khâu + hai khớp bản lề và đặt các bản lề tại tâm cong của các
thành phần khớp cao tại điểm tiếp xúc
Ví dụ: Thay thế khớp cao bằng khớp thấp ở cơ cấu cam cần lắc đáy bằng

Sự thay thế khớp cao bằng khớp thấp không phải chỉ để xem xét nhóm tĩnh định mà
việc phân tích động học cơ cấu thay thế cho biết cả về định tính cũng như định lượng
của cơ cấu thay thế tại vị trí đang xem xétCác câu hỏi về khớp loại 4 là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khớp loại 4 là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết khớp loại 4 là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết khớp loại 4 là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết khớp loại 4 là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về khớp loại 4 là gì


Các hình ảnh về khớp loại 4 là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm báo cáo về khớp loại 4 là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem nội dung chi tiết về khớp loại 4 là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment